Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
04/11/2009

  Изслушване на председателя на Сметната палата на Република България
  На основание чл. 99, ал. 1 от ПОДНС, по време на редовното си заседание от 4 ноември 2009 г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) изслуша информация относно резултатите от проверките на Сметната палата на Република България за изпълнението на препоръките от извършените одити на системите за управление на Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на Европейския съюз (ЕС) и системите за прилагане на Националния стратегически план за развитие на селските райони (НСПРСР) и Националния стратегически план за рибарство и аквакултури (НСПРА) за периода от 01.01.2006 г. до 30.06.2008 г. Сметната палата е изготвила два доклада за резултатите от тези проверки, като същите бяха представени от страна на нейния председател - проф. Валери Димитров, по време на горепосоченото заседание пред КЕВКЕФ.

  Докладите от проверките на Сметната палата бяха разпространени преди заседанието до членовете на КЕВКЕФ за предварително запознаване. В рамките на самото заседание проф. Димитров разкри статуса на изпълнение по отделните препоръки от двата одита като в най-общ план акцентира върху следното:

  • За одита на системите за управление на СКФ на ЕС: от общо отправени тридесет и осем (38) препоръки към момента на проверката са изпълнени шестнадесет (16) от тях, частично са изпълнени дванадесет (12), не е изпълнена една (1) и една (1) е в процес на изпълнение. Статусът по останалите осем (8) препоръки не е оценен поради структурни реформи и отпаднало нормативно основание;
  • За одита на системите за прилагане на НСПРСР и НСПРА: от общо отправени тринадесет (13) препоръки към момента на проверката са изпълнени пет (5) от тях, не са изпълнени две (2) – една (1) от тях поради отпаднала необходимост и шест (6) са в процес на изпълнение.

  Проф. Димитров заяви, че при следващите проверки от страна на Сметната палата в засегнатите институции от двата одита, одиторите ще проследят за доизпълнението на съответните препоръки.
  Членовете на КЕВКЕФ се поинтересуваха какъв е механизмът за въздействие от страна на Сметната палата при наличието на отказ от одитиран субект да изпълни дадена препоръка, какъвто е конкретно случаят с неприемането на препоръки от одита на системите за управление на СКФ на ЕС, засягащи процеса по управление на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013, от страна на бившия министър на държавната администрация и административната реформа. В отговор на поставения въпрос, проф. Димитров обясни, че процедурата на Сметната палата приключва с отчета на изпълнението по отправените препоръки. При необходимост Сметната палата уведомява Министерски съвет и Народното събрание за неизпълнението на дадени препоръки от одити. Предвид факта, че вече не съществува Министерство на държавната администрация и административната реформа и с оглед прехвърлянето на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 - 2013 към Министерството на финансите, Сметната палата ще продължи и занапред да следи за изпълнението от страна на настоящия министър на финансите на неприетите от бившия министър на държавната администрация и административната реформа препоръки от горепосочения одит.

  Отчитайки критиките на Европейската комисия към страната ни по отношение степента на готовност на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), членовете на КЕВКЕФ пожелаха да се запознаят с обективната оценка на одиторите от Сметната палата за реалното състояние на системата. В тази връзка г-жа Олга Димитрова, ръководител на одитен екип в Сметната палата, обясни, че са констатирани сериозни проблеми при изграждането на ИСУН, в т.ч. прекратяване на договор с избран изпълнител и сключване на нов договор с друг изпълнител, което е довело до загуба на време. На този етап одиторите от Сметната палата на практика нямат яснота кога действително ще бъде изцяло завършена системата.

  Заместник-председателят на КЕВКЕФ и бивш заместник министър-председател, отговарящ за координацията при управлението на европейските средства в страната - г-жа Меглена Плугчиева, обърна внимание на факта, че част от представената информация от председателя на Сметната палата по време на заседанието не отразява напълно реалната степен на изпълнение по някои от препоръките. В тази връзка, тя пое ангажимент да представи необходимата допълнителна информация за действителното състояние по изпълнението на препоръките на Сметната палата.

  Председателят на Сметната палата бе уведомен, че в близко бъдеще отново ще получи покана за участие в заседание на КЕВКЕФ, за да представи и доклада за резултатите от извършения одит на дейността по набиране на проектни предложения, оценка и избор на проекти за финансиране на Управляващия орган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за периода от 01.10.2007 г. до 31.12.2008 г.

  Членовете на КЕВКЕФ напомниха на председателя на Сметната палата, че с интерес очакват и одитната програма на институцията за 2010 г. по отношение управлението на средствата от Европейския съюз в страната. В тази връзка проф. Димитров информира, че в момента въпросната програма е в процес на обсъждане като приоритет се отдава именно на одитите по управление на европейските средства в страната. Той напомни, че съгласно Закона за Сметната палата, последната приема годишната програма за одитната си дейност в срок до два месеца от обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. На практика обаче, одитната програма за 2010 г. ще бъде финализирана доста преди посочения срок и в тази връзка, съвсем скоро, Сметната палата ще представи пред КЕВКЕФ плановете си извършване на одити през следващата година по процесите на управление на европейските средства в страната.
  Форма за търсене
  Ключова дума