Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
11/11/2009

  проект на Закон за държавния бюджет на Република
  България за 2010 г., № 902-01-37, внесен от Министерския съвет
  на 29 октомври 2009 г.

  На заседанието, проведено на 11 ноември 2009 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г., внесен от Министерския съвет.
  В заседанието на Комисията взеха участие Ана Михайлова – заместник-министър, Силвия Инджова - директор Дирекция "Национален фонд" в Министерство на финансите, представители на Съвета за управление на средствата от ЕС при Министерски съвет.

  І. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разглежда внесения проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г. в частта, касаеща вноската на Република България в Общия бюджет на Европейския съюз, както и предприсъединителните програми, структурните инструменти на ЕС (чрез оперативните програми на Р. България), други временни финансови инструменти, програмата за развитие на селските райони и оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”.

  ІІ. Вноска на Република България в Общия бюджет на ЕС
  Основният финансов ангажимент на страната ни във връзка с членството ни в Европейския съюз, се изразява в националната вноска в бюджета на ЕС. За 2010 г. тя се очаква да възлезе на 779,7 млн. лв., което номинално е със 152,1 млн. лв. по-малко от вноската през 2009 г. Причината за намалението е прогнозираният спад на брутния вътрешен продукт през 2010 г., процент от който е вноската.

  Прогнозата за вноската на България в общия бюджет на Европейския съюз за 2010 г. е изготвена съгласно действащото Решение на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (2007/436/ЕО, Евратом) и Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (2006/С 139/01), изменено с Решение 2008/29/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 18.12.2007 г., с което се ревизира Финансовата рамка за периода 2007-2013 г. Взети са предвид основните макроикономически показатели, изготвени от Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози, прогнозни данни за целите на изчисляване на вноската на Република България в общия бюджет на ЕС, предоставени по компетентност от структурите, отговорни за прилагането на системата на собствените ресурси в Република България и прогнозни данни по държави-членки за целите на собствените ресурси за 2009 г. и 2010 г.

  ІІІ. Предприсъединителни и структурни инструменти на ЕС
  Бюджетът за 2010 г. е насочен към преодоляване на последиците от глобалната финансова и икономическа криза и възстановяване на българската икономика. Приоритет на правителството е оптималното и ефективно разпределение на публичните ресурси, включително на средствата от европейските фондове, с цел повишаване на конкурентоспособността и ускоряване на реалната конвергенция на българската икономика към средните нива за ЕС.

  В тази връзка, в проекта на бюджет за 2010 г. се дава приоритет в разходната част на: образованието, здравеопазването, социалния сектор, екологията и пътната инфраструктура. С оглед на това, средствата от европейските фондове ще бъдат приоритетно насочвани към реализирането на общественозначими инфраструктурни проекти в областта на транспорта и околната среда (предвидените средства по ОП „Транспорт” са 313 млн. лв., а по ОП „Околна среда” – 248 млн. лв.).

  В проекта на Държавен бюджет за 2010 г. са заложени разходи в размер на 2,4 млрд. лв. по линия на предприсъединителните и структурните инструменти на ЕС. Заложените средства са приблизително два пъти повече в сравнение с разчетените 1,3 млрд. лв. през 2009 г. При планирането на средствата от общностния бюджет за 2010 г. е отчетена наблюдаващата се от средата на 2009 г. тенденция за чувствително нарастване на процента на усвояемост на средствата по различните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС, както и поради наближаването на крайните срокове за допустимост на разходите по предприсъединителните програми (САПАРД, ФАР, Кохезионен фонд/Регламент 1164/94).

  Предприсъединителни програми
  Предприсъединителните програми – ФАР, САПАРД и ИСПА и временната финансова подкрепа, предвидена в Акта за присъединяване (Преходният финансов инструмент и Инструментът за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение) са предназначени да подпомогнат България в социално-икономическата реформа и в подготовката за усвояването на средствата от СКФ. Основен дял в общата финансова подкрепа от ЕС за България по предприсъединителните програми формират средствата от ФАР, САПАРД и Кохезионен фонд/Регламент 1164/94 (програма ИСПА).

  Изпълнението по предприсъединителните програми е в своя край. Плащанията по Програма САПАРД ще приключат до края на 2009 г., а при ФАР и Преходния финансов инструмент ще продължат до 2011 г. Периодът на допустимост на разходите по проектите по програма ИСПА към настоящия момент е края на 2010 г.

  Очакваните общи приходи (средства от ЕС и съфинансиране от националния бюджет) през 2010 г. по предприсъединителните програми са в размер на 398,3 млн. лв., а очакваните общи разходи са в размер на 584,4 млн. лв.  Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС

  Планираните общи приходи в проекта на Държавен бюджет на РБ за 2010 г. по линия на СКФ са в размер на 1,112 млрд. лв., а планираните общи разходи по СКФ (вкл. седемте оперативни програми и програмите за териториално сътрудничество през периода 2007-2013 г. по външните граници на ЕС) са от порядъка на 1,783 млрд. лв. Прави впечатление, че предвидените за 2010 г. разходи са повече от четири пъти в сравнение с разчетените разходи по Държавния бюджет за 2009 г. – около 415 млн. лв. Подобно завишение се обяснява с етапа от финансовата перспектива 2007-2013 г. (средата на програмния период), в която се намира ЕС, в т.ч. и Р. България. Акумулираният брой сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми до момента и очакванията за реално увеличаване на размера на плащанията по тях за следващите отчетни периоди предполага наличието на подобно значително завишаване в разчета за разходите за следващата година.
  Влияние върху размера на планираните разходи оказва и отчетеното усвояване на средствата по СКФ на ЕС към 30 септември 2009 г. Размерът на договорените средства към 30.09.2009 г. спрямо общия бюджет на оперативните програми (3,340 млрд. лв. или 21.30 %) се запазва значително по-висок от общата стойност на платените средства (316,2 млн. лв. или 2.02 %). Това по-ниско усвояване на средствата през 2009 г. предполага залагане на по-амбициозни цели през 2010 г., с оглед наваксване в изоставането при реализация на проектите и извършване на разплащанията по тях.

  Разходите за 2010 г. са разпределени по оперативни програми, както следва: ОП „Околна среда” – 248,0 млн. лв., ОП „Транспорт” - 313,0 млн. лв., ОП „Регионално развитие” - 423,4 млн. лв., ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” - 472,1 млн. лв., ОП „Административен капацитет” - 96,5 млн. лв., ОП „Развитие на човешките ресурси” - 207,5 млн. лв., ОП „Техническа помощ” - 15,3 млн. лв. и програмите за европейско териториално сътрудничество през периода 2007-2013 г. по външните граници на ЕС - 7,6 млн. лв.

  Следва да се отбележат и някои евентуални причини в краткосрочен и дългосрочен план, които в миналото са водили и могат потенциално да доведат до забавяне при усвояването на средствата от ЕС.:
  • Късно получаване на междинни плащания по оперативните програми (обвързано е с наличието на положителни оценки за съответствието на системите за управление и контрол на Управляващите органи, Междинните звена, Сертифициращия орган и Одитния орган на Оперативните програми, които на този етап липсват);
  • Ненавременно въвеждане на текуща информация в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН);
  • Усложнения и забавяне при провеждане на тръжните процедури, изготвянето на ОВОС и отчуждителни процедури по отношение на инфраструктурните проекти;
  • Неспособност за осигуряване на необходимия финансов ресурс за съфинансиране на проектите от страна на публичните субекти в т.ч. общините в страната, като най-голям бенефициент по Оперативните програми;
  • Недостатъчен административен капацитет и високо текучество в съответните структури, отговарящи за управлението на европейските фондове в България.

  IV. Програма за развитие на селските райони и Оперативна програма за сектор „Рибарство”

  По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) финансирането от ЕС се осигурява посредством Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Основните направления (оси), които се финансират чрез ЕЗФРСР са следните:
  • Подобряване на конкурентноспособността;
  • Подобряване на околната среда и природата;
  • Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика.
  • Лидер.
  Общите средства, които страната ни предвижда да разходва през 2010 г. за развитие на селските райони са в размер на 611.0 млн.лв., в т.ч. 119.7 млн.лв. национално съфинансиране. Съфинансирането на средствата от този фонд е в размер на 20 %, с изключение на мерките по Ос 2, където съфинансирането е в размер на 18 %.
  В проекта на бюджет за 2010 г. е предвиден значително по-голям ресурс за усвояване през следващата година, с оглед спазване на правилата за разходване на средствата и създаване на възможност за усвояване с ускорени темпове на неизползваните от предходните финансови години ресурси, които трябва да се разплатят до 31.12.2010 г. Целта е да не бъде допусната загуба на неусвоената част от подкрепата, предвидена за страната ни съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 1698/2005.
  По линия на Оперативната програма в сектор „Рибарство” в проекта на бюджет за 2010 г. са заложени общи разходи в размер на 18,2 млн. лв., от които приблизително 4,6 млн. лв. национално съфинансиране. Подкрепата ще бъде насочена към подпомагане изпълнението на мерки и действия за изграждане на устойчив сектор на рибарството и аквакултурите.
  Основни приоритетни оси на Европейския фонд за рибарство са:
  • Мерки за приспособяване на българския риболовен флот;
  • Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура;
  • Мерки от общ интерес;
  • Устойчиво развитие на рибарските области;
  • Техническа помощ.

  V. Проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г. като цяло е балансиран и е в съзвучие със настоящата икономическа обстановка, отчитайки ефектите от световната финансова криза върху българската икономика и програмата на правителството за справяне с тях. По отношение на европейските средства по предприсъединителните програми, структурни инструменти на ЕС, както и инструментите за развитие на селските райони и сектор рибарство, в най-общ план може да се направи извода, че бюджетът е сравнително реалистичен и отговаря на планираните мерки за реализация на приоритетни за страната инфраструктурни проекти по оперативните програми през 2010 г.

  Като препоръка за подобряване процеса на планиране на европейските средства и с цел постигане на по-висока реалистичност на направените прогнози, успоредно с процедурата за съставяне на държавен бюджет занапред, КЕВКЕФ предлага разчетите на отделните структури, отговарящи за управлението на седемте оперативни програми, да бъдат синхронизирани от страна на Министерство на финансите с данните от инструмента за финансово прогнозиране – LOTHAR, координиран от Централното координационно звено към Министерски съвет.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 12 гласа „за”, 1 глас „против” и 2 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г. № 902-01-37, внесен от Министерския съвет на 29 октомври 2009 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  /п./СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума