Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
18/11/2009

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-39, внесен Министерския съвет на 2 ноември 2009 г.
  На заседанието, проведено на 18 ноември 2009 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие Светлозара Кабакчиева -началник сектор на Консулско-правни въпроси в Дирекция „Консулски отношения”, и Любомир Грънчаров - началник отдел в Националния визов център, Министерство на външните работи.

  I. С настоящия законопроект се предлага приемането на разпоредби, гарантиращи съответствието на българското законодателство с европейските изисквания относно издаването на визи.

  II. Законопроектът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 390/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Общите консулски инструкции за издаване на визи от дипломатическите мисии и консулските служби във връзка с въвеждането на биометрични данни и за включване на разпоредби относно организацията на приемането и обработването на заявления за издаване на визи.

  В тази връзка, в законопроекта е предвидено биометричните данни, включващи изображение на лицето и десет пръстови отпечатъка на кандидата да се събират по ред, определен с акт на Министерския съвет.

  Създава се нова ал. 5 в чл. 9а от Закона за чужденците в Република България относно изключенията по отношение на изискването за пръстови отпечатъци, уредени в чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 390/2009.

  Предлага се отмяна на чл. 14а относно издаването на групова виза за транзитно преминаване или с право на пребиваване до 30 дни на чужденци, която бе регламентирана в Общите консулски инструкции (CCI), но не е предвидена в разпоредбите на новия Регламент (ЕО) № 810/2009 от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността.

  III. В заключение може да се каже, че предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България не противоречи на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 390/2009 и на Регламент (ЕО) № 810/2009.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 13 гласа „за”) на Народното събрание да бъде приет на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-39, внесен Министерския съвет на 2 ноември 2009 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  /п./СВЕТЛИН ТАНЧЕВ

  Форма за търсене
  Ключова дума