Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
18/11/2009

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба, № 902-01-42, внесен от Министерски съвет на 11 ноември 2009 г.

  На заседанието, проведено на 18 ноември 2009 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба, внесен от Министерския съвет.
  В заседанието на Комисията взеха участие Ивелина Бахчеванова - директор на Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”, и Надежда Тончева -старши експерт в дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

  І. Предложеният законопроект въвежда изискванията на Регламент (ЕО) 428/2009 на Съвета от 5 май 2009г., предвиждащ специален режим за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба.
  Промените в действащия Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба са свързани с отмяната на Регламент 1334/2000г., представляващ международноправната му основа.
  Своевременното транспонирането на изискванията на новия Регламент (ЕО) 428/2009 на Съвета във вътрешното ни право способства за изграждането на общата система за контрол и на хармонизирана политика за правоприлагане и наблюдение във всички държави-членки, което е необходимо условие за въвеждането на свободно движение на изделия с двойна употреба в рамките на Общността.

  ІІ. Законопроектът регламентира брокерските услуги на изделия с двойна употреба (предлаганите нови чл. 40, ал.3 , чл. 53а) в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 428/2009.
  Със законопроекта се създава нов Раздел ІІІа в Глава втора, с който се регламентира транзита на изделия с двойна употреба, и по този начин се транспонират изискванията на чл. 6 от Регламент (ЕО) 428/2009.

  ІІІ. Бележки по законопроекта:
  1. С чл. 27 на Регламент (ЕО) 428/2009 на Съвета от 5 май 2009г. се отменя Регламент 1334/2000г. Това е наложило навсякъде в закона позоваването на отменения Регламент да бъде заменено с позоваване на приетия през 2009 г. Регламент (ЕО) 428/2009, което е направено с общата норма на § 34 от законопроекта. Не във всички случаи обаче механичната замяна на номера на регламента е достатъчно прецизно.

  В тази връзка предлагаме в аконопроекта да бъде включен нов § 6а със следното съдържание:
  § 6а. В чл. 41 след думите „ в чл. 2” се добавят запетая и думите „параграф 2”.

  2. С цел прецизиране разпоредбата на § 9, т.6 от законопроекта и нейното по-пълно съответствие с правото на ЕС предлагаме текстът да придобие следната редакция:
  „(6) Националното генерално разрешение за износ на изделия с двойна употреба по смисъла на Регламент (ЕО) 428/2009 за износителите по чл. 43 се публикува на интернет страницата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.”

  ІV. В заключение може да се каже, че предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба ще съответства на Регламент (ЕО) 428/2009 след отразяване на направените бележки от водещата комисия.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 13 гласа «за») на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба, № 902-01-42, внесен от Министерски съвет на 11 ноември 2009 г., като водещата комисия вземе предвид направените бележки между първо и второ гласуване на законопроекта.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  /п./СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума