Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
25/11/2009

  проект на Закон за дейностите по предоставяне на услуги, № 950-01-148, внесен от Министерскиясъвет на 12 ноември 2009 г.

  На заседанието, проведено на 25 ноември 2009 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за дейностите по предоставяне на услуги, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взе участие Стефан Узунов – директор на Дирекция „Обща икономическа политика” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

  I. Проектът на Закон за дейностите по предоставяне на услуги има за цел да въведе в българското законодателство разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар. Задължението за въвеждане на директивата произтича от членството на Република България в Европейския съюз.

  ІІ. Законопроектът създава правна рамка, която осигурява свободата на установяване, както и свободата на движение на услугите между държавите членки до степента, до която тези дейности са отворени за конкуренция, така че да не въвеждат задължения за държавите членки насочени към либерализиране на услуги от общ икономически интерес или към приватизиране на публични субекти, които предоставят такива услуги. Законопроектът има за цел да уреди изискванията за упражняването на дейност по предоставяне на услуги между държавите членки без да се нарушава конкуретноспособността на пазара на услуги.
  В съответствие с изискванията на директивата в законопроекта се предлага създаването на Единно звено за контакт, което да осигурява на доставчиците и на получателите на услуги улеснен електронен достъп до необходимата информация за административните процедури, с които е свързано започването и упражняването на дейността им. Уредени са изискванията, свързани с упражняване правото на установяване, редът за достъп до услуги, както и редът за упражняване на дейността по предоставяне на услуги. Специално място в законопроекта е отделено на уреждане процедурата, свързана с издаване на необходимите разрешения за упражняване на съответната дейност. Уредени са правилата, по които ще се извършва свободно предоставяне и ползване на услуги на територията на Република България от доставчици, които са установена на територията на друга държава членка. Регламентирани са изискванията за упражняване на повече от една дейност по предоставяне на услуги от доставчиците, които те могат да извършват самостоятелно или съвместно с други лица на територията на страната. Подробно са разписани задълженията на доставчиците на услуги по отношение на предоставяне информация, отнасяща се до организационният им статут, вида, формата, цената и гаранциите на предоставяните от тях услуги. Въведено е задължение за сключване на застраховка за професионална отговорност от страна на доставчика или за предоставяне на друга гаранция за покриване на рисковете, които могат да настъпят когато той предоставя услугите. В отделна глава в законопроекта са разписани задължения за обмен на информация и взаимно сътрудничество между компетентните органи на държавите членки, които имат правомощия във връзка с упражняването на дейност по предоставяне на услуги на територията на съответната държава членка. Обменът на информация ще се постигне посредством изградената в Европейския съюз Информационна система на вътрешния пазар.

  ІІІ. В законопроекта са транспонирани пълно разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар.
  Независимо от свободата, която е предоставена на националния законодател, съгласно чл. 249, § 3 от Договора за създаване на Европейската общност, където е посочено, че „директивата е акт, който обвързва по отношение на постигането на даден резултат от държавите-членки, до която е адресиран, като оставя на националните власти свобода при избора на формата и средствата за постигане на този резултат”, внесеният законопроект в значителна степен дословно е възпроизвел разпоредбите на директивата в проектозакона. В тази връзка не следва да се очакват забележки от страна на Европейската комисия към Република България по отношение на транспонирането на разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО в националното законодателство. В чл. 44 от Директива 2006/123/ЕО е посочено, че тя следва да се въведе във вътрешното законодателство на държавите членки най-късно до 28 декември 2009 г. В §14 от заключителните разпоредби на законопроекта се предвижда, че той да влезе в сила от 10 ноември 2009 г., с изключение на три параграфа, чието действие възниква от деня на обнародване на закона в държавен вестник. В тази връзка може да се посочи, че Република България ще спази предвидения в Директива 2006/123/ЕО срок за нейното транспониране.

  ІV. В заключение може да се каже, че предложеният проект на Закон за дейностите по предоставяне на услуги съответства на разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (със 16 гласа «за») на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за дейностите по предоставяне на услуги, № 950-01-148, внесен от Министерския съвет на 12 ноември 2009 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  /п./СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума