Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
25/11/2009

  Изслушване на информация за напредъка по Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013
  На основание чл. 99, ал. 3 от ПОДНС, по време на редовното си заседание от 25 ноември 2009 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) изслуша информация за напредъка по Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 (ОПТ). По темата, като представител на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), докладва пред Комисията ресорният заместник-министър г-н Ивайло Московски. Съгласно установената практика, МТИТС комуникира предварително информацията по изслушването до КЕВКЕФ, като същата е приложена към настоящия доклад.

  Г-н Ивайло Московски представи информация за ОПТ в следните основни направления:
  • Текущ статус на Програмата и постигнат напредък до момента – към края на месец октомври 2009 г. сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПТ са на приблизителна стойност 231,4 млн. евро (11,5% от общия бюджет). Основната част от тези средства са контрактувани в рамките на Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари”. В рамките на тази ос е и най-напредналият инфраструктурен проект по Програмата, този за разширение на софийското метро – I етап (с бюджет от над 185 млн. евро), който е одобрен от Европейската комисия на 22 септември 2009 г. Изплатените средства по ОПТ към момента са в размер от около 41,6 млн. евро (2% от общия бюджет). Не са извършвани никакви разплащания по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” и Приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водни пътища”. Сключените 28 броя договори по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” са на приблизителна стойност 13,7 млн. евро (20,7% от бюджета на оста), а разплатените по нея средства са около 2 млн. евро (3% от бюджета на оста);
  • Оценка за степента на разминаване между планираното и реално постигнатото по ОПТ като цяло от началото на програмния период до сега, в т.ч. и по отношение на извършените плащания – разчетите по предварителния финансов план на ОПТ предвиждат усвояването на 100 млн. евро до края на т.г., но с оглед на изложеното по-горе е видно, че реалното изпълнение е от порядъка на 42%. Г-н Московски посочи причините за незадоволителното към момента ниво на изпълнение по ОПТ, като изрази мнение, че в основата на това е лошото планиране в сектор „Транспорт” за настоящата финансова перспектива. Практиката в останалите страни-членки на ЕС показва залагането на по-леки проекти за изпълнение в първите им програмни периоди, с оглед натрупване на необходимия опит за реализиране на по-тежки инфраструктурни инициативи в следващите перспективи. В България обаче е заложено на тежки инфраструктурни проекти за финансиране още от първия програмен период за страната, което предопределя и наличния статус по ОПТ. Това е наследен проблем от управлението на предишното правителство на страната, но в крайна сметка новото политическо ръководство на МТИТС ще положи всички необходими усилия за максимално ефективно изпълнение на Програмата. Г-н Московски информира, че средствата по проект „Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на р. Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 - Белене” (138 млн. евро) най-вероятно ще бъдат изгубени. Реализирането на проекта зависи от изпълнение на определени дейности и от страна на румънските власти. ЕК не одобрява идеята за прехвърляне на предвидените за него средства към някоя от другите приоритетни оси на ОПТ. Бе подчертано, че реални строителни дейности по ОПТ към датата на изслушването се извършват единствено по два проекта: „Разширение на софийското метро – етап I” и „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Свиленград – Турска граница”;
  • Състояние и ефективност на структурите за управление и изпълнение на Програмата, наследени от предходното правителство на страната, вкл. административен капацитет на Управляващия орган (УО) и Конкретните бенефициенти по ОПТ – МТИТС периодично анализира капацитета на бенефициентите. Особено важен момент в това отношение е капацитетът на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ). На 11.11.2009 г. е подписан Меморандум за сътрудничество при изпълнението на дейностите по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” между МТИТС, МРРБ и АПИ, с оглед ускоряване на процесите по проектите на АПИ, предвидени за финансиране по ОПТ. Работи се за подобряване на междуведомствената координация посредством сформирането на формални и неформални работни групи за решаване на възникнали казуси;
  • Основни идентифицирани слабости и положителни страни при управлението и изпълнението на Програмата до сега. Визия на новото ръководство на МТИТС за подобряване на цялостния процес в бъдеще, в т.ч. предприети и предстоящи стъпки в тази област – очевидно е, че състоянието при изпълнението на ОПТ не е на желаното и необходимо ниво. Г-н Московски представи в резюме основните слабости в управлението на Програмата като бе подчертано, че многократното изместване на прогнозите за реализиране на проектите заплашва реално финансовото изпълнение на ОПТ;
  • Финализиране на Оценката за съответствие по ОПТ – актуализирано е описанието на системите за управление и контрол на ОПТ.

  Г-н Московски допълни изложението си пред КЕВКЕФ като отговори на отправените от народните представители въпроси по следните теми:
  • Процедурните наръчници на бенефициентите по ОПТ се очаква да бъдат одобрени от страна на УО до края на годината (с изключение на Наръчника на „Метрополитен” ЕАД, който вече е одобрен на 21.10.2009 г.). Единствено при този на АПИ може да се очаква леко забавяне и одобрението му ще стане факт вероятно в началото на 2010 г.;
  • В края на месец февруари 2010 г. МТИТС очаква да получи от консултант т.нар. Генерален план за развитието на транспорта. Документът ще бъде използван от Министерството при изготвянето на стратегия за финансиране на проекти през следващия програмен период;
  • Обмисля се промяна в механизмите за определяне възнаграждението на служителите, ангажирани с управлението на ОПТ. Проблем е текучеството на добре подготвени кадри, които натрупват необходимите познания и опит в структурите на държавната администрация и преминават в частния сектор, привлечени от по-високото ниво на възнаграждение. Г-н Московски изрази желание също така да се търси и прилага модел на outsourcing при управлението на проектите по ОПТ. Той посочи като пример в това отношение практиката от страни-членки на ЕС като Германия, Италия, Гърция и Португалия;
  • Обективните очаквания на новото ръководство на МТИТС са за реална опасност от невъзможност за разходване на заложените средства по ОПТ за 2011 и 2012 г. предвид моментния статус на Програмата. В тази връзка и с оглед минимизиране загубата на ресурси по Програмата, най-тежката и сериозна работа по управлението и изпълнението на ОПТ предстои занапред.

  Заместник-председателят на КЕВКЕФ г-жа Меглена Плугчиева изрази становище, че МТИТС, МРРБ и АПИ не разполагат с достатъчен капацитет за подготовка на проекти и в тази връзка следва да се помисли за outsourcing на тази дейност, с оглед ускоряване на темповете по изпълнение на ОПТ.

  В рамките на заседанието бе обсъден и въпросът за взаимодействието между институциите в контекста на Инициативата JASPERS, както и ситуацията около подготовката на проектите за изграждане на пътя Кърджали-Подкова, АМ „Струма” и АМ „Марица”.
  Форма за търсене
  Ключова дума