Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
10/03/2010

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 902-01-62, внесен от Министерския съвет на 28 декември 2009 г.
  На заседанието, проведено на 10 март 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, внесен от Министерския съвет.
  В заседанието на Комисията взе участие Първан Русинов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

  I. С настоящия законопроект се предлага приемането на разпоредби, гарантиращи съответствието на българското законодателство с европейските изисквания в областта на електронните съобщения.

  II. Законопроектът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2007 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Общността, както и с Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги.

  Целта на Регламент (ЕО) № 717/2007 е да гарантира, че ползвателите на мобилни съобщителни мрежи не заплащат прекомерни цени за роуминг услуги при пътуване в рамките на ЕС. В него се установяват правила за цените, които мобилните оператори може да определят за предоставянето на услуги за гласови повиквания и за SMS съобщения при роуминг.

  Съгласно чл. 9 от Регламент (ЕО) № 717/2007, държавите-членки определят правилата за приложимите санкции при нарушаване на регламента и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

  В тази връзка, в § 4 от законопроекта са предложени имуществени санкции за предприятията, предоставящи услугата роуминг, при нарушение на задълженията, предвидени в чл. 3, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6а и 7 от Регламент (ЕО) № 544/2009.

  По отношение на компенсирането на нетни разходи от предоставяне на универсална услуга, с § 2 от законопроекта се отменя т.2 от чл. 200 ал. 2, по силата на която несправедливата тежест се отчиташе при условие, че предприятието не е със значително въздействие върху пазар, самостоятелно или съвместно с друго или други предприятия, определено с влязло в сила решение на Комисията за регулиране на съобщенията. Това изменение не противоречи на чл. 12 и 13 от Директива 2002/22/ЕО.

  В съответствие с чл. 13, параграф 3 от Директива 2002/22/ЕО, в законопроекта е предвидено изменение на чл. 206, ал. 1 относно освобождаването от заплащане на вноски във Фонда за компенсиране на универсална услуга за предприятията, чийто оборот е под определени граници.

  В законопроекта са предложени и изменения, свързани със състава на Комисията за регулиране на съобщенията и мандата на нейните членове, които нямат отношение към европейското право, но и не му противоречат.

  III. В заключение може да се каже, че предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона електронните съобщения съответства на разпоредбите на Директива 2002/22/ЕО и на Регламент 717/2007.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 9 гласа «за» и 3 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да бъде приет на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 902-01-62, внесен Министерския съвет на 28 декември 2009 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  /п./СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума