Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
10/03/2010

  Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари, 902-00-37/23.12.2009 г.
  I. На своето заседание, проведено на 10 март 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари, включено като т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.).

  II. На 23 септември 2009 г. Комисията прие предложения за Регламенти за създаване на три нови европейски надзорни органи (ЕНО) - Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари. В съответствие с тези регламенти и с цел ефективната дейност на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), част от която са новите ЕНО, са необходими промени на секторното законодателство в областта на финансовите услуги. Областите, в които са предложени изменения с проекта на директива, попадат предимно в следните категории:

  - определяне на подходящия обхват на техническите стандарти като първоначален инструмент за сближаване в областта на надзора и с оглед на изготвянето на единен европейски правилник;
  - целесъобразното интегриране на възможност за разрешаване на спорове от страна на ЕНО по балансиран начин в тези области, в които вече съществуват процеси на вземане на съвместни решения в секторното законодателство;
  - изменения от общ характер, сред които: прехвърляне на настоящите функции на действащите комитети от ниво 3 (Комитет на европейските банкови надзорници, Комитет за европейско застраховане и професионален и пенсионен надзор и Европейски комитет на регулаторите на ценни книжа) към новите ЕНО; задължения на националните надзорни органи за тясно сътрудничество и обмен на информация с новите ЕНО; международна и съвещателна роля (да се даде възможност на ЕНО да сключват споразумения с компетентните органи на трети държави); водене на регистър и други изменения (съществуването на консолидиран списък или регистър за всяка категория участници във финансовия сектор на ЕС, ще подобри прозрачността и ще съответства по-добре на нуждите на единния финансов пазар.

  III. На основание чл.105 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от Министерския съвет е постъпила рамкова позиция, от която е видно, че Република България принципно подкрепя предложението за Директива за изменението на 11 директиви в областта на финансовите услуги във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари. България е изразила своята позиция своевременно по текстовете, където има възражения.

  IV. Преценявайки целите на разглежданата проектодиректива и водени от убеждението, че тя ще допринесе за усъвършенстване на системата за надзор в ЕС, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм на свое извънредно заседание на 11 февруари 2010 г. и Комисията по бюджет и финанси на свое заседание на 28 януари 2010 г., обсъдиха и приеха единодушно разглежданата проектодиректива.

  V. Предложението за Директива не противоречи на принципа на субсидиарността и целите на проекто-директивата могат да бъдат постигнати само със законодателни мерки на общностно ниво.

  VI. След състоялата се дискусия, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове счита, че Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари, следва да бъде подкрепено.

  Докладът бе подкрепен с 13 гласа „за”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  /п./СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума