Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
17/03/2010

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 002-01-18, внесен от Министерски съвет на 2.03.2010 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 17 март 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, внесен от Министерски съвет.
  В заседанието на Комисията взеха участие Борислав Станимиров - заместник-председател на Агенцията за ядрено регулиране, Албена Белянова - началник отдел „Правен” в Агенцията, и Катерина Костадинова - държавен експерт в отдел „Ядрена енергетика и безопасност”, Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

  I. С настоящия законопроект се предлага приемането на разпоредби, гарантиращи съответствието на българското законодателство с европейските изисквания относно безопасно използване на ядрената енергия.

  II. Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия се въвеждат изискванията на Директива 2009/71/Евратом на Съвета за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации.
  Директива 2009/71/Евратом предвижда разпоредби, свързани със създаването на рамка на Общността за поддържане и подобряване на ядрената безопасност и нейното регулиране, както и разпоредби, гарантиращи създаването на подходяща национална уредба за постигането на високо ниво на ядрена безопасност за защита на работниците и на населението от опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение на ядрените инсталации.
  Изискванията на Директива 2009/71/Евратом са транспонирани със създаването на т. 9 в чл. 3, ал. 2 относно кадровото и финансово осигуряване на регулаторния орган. В чл. 5, т. 2 е предвидено правомощие на председателя на Агенцията за изискване на информация относно изпълнението на лицензионните актове. В новата т.17 на чл. 5 се предвижда задължение за председателя на Агенцията да разработва проекти на нормативни актове, както и изменения и допълнения на съществуващите, с цел усъвършенстване на нормативната уредба. Съгласно новата ал. 3 на чл. 14, лицата получили лицензия носят пълната отговорност за осигуряване на безопасността. В чл. 16, т. 3 е предвидено изискване за верификация на установените мерки за предотвратяване на аварии и на административните процедури. С изменението на допълнителните разпоредби на Закона се въвеждат разпоредбите на Директива 2009/71/Евратом и се създава задължение за докладване на ЕК, както и провеждане на периодична самооценка и международни партньорски проверки.
  В съответствие с Решение 87/600/Евратом относно договорености на Общността за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност, както и със Споразумението между Евратом и и държави, които не са членки на Европейския съюз, относно участието на последните в договореностите на Общността за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност, се създава нова т. 16 в чл. 5 от Закона, съгласно която председателят на Агенцията за ядрено регулиране се определя за централен орган и пункт за връзка.
  В § 75 и 76 от законопроекта са предвидени разпоредби, свързани с прилагането на Споразумението между държавите-членки, Евратом и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за прилагане на чл. III (1) и (4) от Договора за неразпространение на ядреното оръжие и Допълнителния протокол към него.
  С предлаганите изменения на Допълнителните разпоредби на Закона се допълва създадената нормативна уредба по отношение въвеждането на изискванията на Директива 2006/117/Евратом на Съвета за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво. Предвиден е единен режим относно превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво в рамките на Съюза и към трети страни, а също така и прилагането на стандартен формуляр (§ 86 от законопроекта).

  ІІІ. Към законопроекта могат да бъдат направени следните препоръки:

  1. По отношение на § 3 от законопроекта, новосъздадената т. 15 от чл. 5 от Закона е формулирана много общо и следва да бъде прецизирана.
  2. В § 86 от законопроекта, в новосъздадените §1а и § 1б (1) от Допълнителните разпоредби на Закона, думата „Общността” следва да се замени с думите „Европейския съюз”.
  3. С цел да се избегне цитирането на Директива 2006/117/Евратом, в § 86 от законопроекта се предлага текстът на новия § 1б (2) от Допълнителните разпоредби на Закона да придобие следната редакция:
  „§ 1б (2) Документите, свързани с международния превоз по този параграф, се изготвят в стандартен формат, одобрен със заповед на председателя на агенцията. ”
  4. В § 86 от законопроекта се предлага текстът на новия §1e (1) от Допълнителните разпоредби на закона да придобие следната редакция:
  „§ 1е. (1) С този закон се въвеждат изискванията на Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрена безопасност на ядрените инсталации (ОВ, L 172 от 2 юли 2009 г.). ”
  5. В § 86 от законопроекта се предлага да отпадне цитирането на Директивата 2009/71/Евратом в новия §1e (2) от Допълнителните разпоредби на Закона. Вместо това да се посочат текстовете от закона, в които тя е транспонирана.

  IV. В заключение може да се каже, вземайки предвид направените препоръки, че предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия съответства на разпоредбите на Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрена безопасност на ядрените инсталации.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (със 16 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 002-01-18, внесен от Министерски съвет на 2 март 2010 г. като водещата комисия вземе предвид направените препоръки между първо и второ гласуване на законопроекта.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ

  /п./СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума