Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
17/03/2010

  Изслушване за напредъка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.
  На основание чл. 99, ал. 3 от ПОДНС, в рамките на своето редовно заседание от 17 март 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) изслуша информация за напредъка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Представянето бе извършено от г-н Красимир Попов, заместник-министър на труда и социалната политика като неговата презентация от заседанието е приложена към настоящия доклад. Участие при изслушването взе и г-н Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара и председател на сформирания наскоро към КЕВКЕФ Съвет за обществени консултации.

  Основните акценти от изложението на г-н Красимир Попов могат да бъдат обобщени както следва:

  • До момента по Програмата са стартирали 61 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бюджет от около 1,2 млрд. лв. Сключени са 1 367 договора (най-голям е броят на тези по Приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”) на стойност от над 991 млн. лв. Извършените плащания към 15 март 2010 г. достигат 104,4 млн. лв. (без да се включват лимитите по авансовите плащания, отпуснати по договори с конкретните бенефициенти). Налице е основа за успешното усвояване на средствата по Програмата и на практика не съществува риск по отношение на абсорбцията. Управляващият орган не счита за целесъобразно да се инициират промени в Оперативната програма на този етап. По-скоро е налице нормативен дефицит, възпрепятстващ подкрепата за занаятчийството със средства от бюджета на Програмата. В тази връзка КЕВКЕФ изрази готовност да подкрепи идеи на Министерството на труда и социалната политика за усъвършенстване на законодателството и апелира за конкретни предложения;

  • Управляващият орган се старае да се опростяват в максимална степен правилата за кандидатстване по Оперативната програма, за да може потенциалните бенефициенти да се справят със собствени усилия, без да се налага да използват консултантска подкрепа;

  • До сега по Програмата са докладвани 6 сигнала за нередност, като 4 от тях са квалифицирани като подозрение за измама;

  • При управлението на Оперативната програма е идентифицирано затруднение, породено от изискването в § 58 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., съгласно което общините-бенефициенти по Оперативната програма следва да осигурят собствено финансиране в размер на най-малко 5%. Общините са допустим кандидат по редица схеми за безвъзмездно финансиране по Програмата, насочени към предоставяне на социални услуги и подобряване на качеството и достъпа до образование. По всички тези схеми, съгласно критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на Оперативната програма, от кандидатите не се изисква да осигуряват собствено финансиране. По този начин горепосоченото изискване от Закона за държавния бюджет поставя общините в неравностойно положение спрямо останалите допустими кандидати в рамките на съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и може да доведе до отказ на редица общини от подаване на проектни предложения. В тази връзка, при бъдеща редакция на Закона за държавния бюджет, следва да се отмени въпросното изискване за съ-финансиране, когато се касае за проекти, финансирани със средства от Европейския социален фонд и то да остане валидно само за инфраструктурните проекти;

  • Планирани са 15 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през настоящата година по отделните Приоритетни оси на Програмата – с бюджет от над 200 млн. лв.;

  • В ход е прилагането на т.нар. ваучърен механизъм като един иновативен подход за финансиране на дейности за обучение и квалификация чрез предоставяне ваучери за обучение на физически лица по реда на ПМС №251/21.10.2009 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. За момента този механизъм се прилага по 3 схеми с общ бюджет от 366 млн. лева и представлява своеобразен инструмент за противодействие на безработицата, ограничаване на съкращенията и повишаване адаптивността на работниците като същевременно е и пример за използване на средства от европейските фондове за смекчаване последиците от глобалната икономическа криза. Механизмът предоставя гъвкавост по отношение на пазара на труда;

  • Критерии за избор на операции по Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество” предстои да бъдат одобрени по време на следващото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата, което ще се проведе на 28 април 2010 г.
  КЕВКЕФ поздрави екипа на Министерството на труда и социалната политика за традиционно добрата работа по Програмата. Единствено бе изразено опасение относно капацитета на Междинните звена да се справят достатъчно адекватно със задълженията си при нарастване обема на работа по Програмата в бъдеще.

  Г-н Асен Агов отбеляза проблема в страната с липсата на яснота във Висшите учебни заведения за реалните потребности от квалифицирани кадри на българската икономика. В тази връзка подчерта, че Министерството на труда и социалната политика, при предоставянето на подкрепа за обучение по Оперативната програма, не трябва да допуска финансиране - без наличие на реални потребности и възможност за практическо приложение на придобитите или подобрени компетенции.

  Народните представители, както и при предходното изслушване за напредъка по Програмата, отправиха препоръка да се търси синергетичен ефект с резултатите от изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., което в условията на криза би било доста полезно. Трябва да се мисли и за реалните потребности в страната след отшумяване на кризата. В тази връзка, г-н Попов информира, че през тази година са проведени работни срещи между представители на Управляващите органи на двете Оперативни програми и са обсъдени съвместни допълващи се мерки. Като пример бе посочена схема за подпомагане на кооперации за хора с увреждания, чиито критерии за избор ще се разглеждат на предстоящото заседание на Комитета за наблюдение в края на месец април. Очакват се коментарите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по темата.

  В отговор на допълнителните въпроси от членовете на КЕВКЕФ, г-н Красимир Попов направи следните пояснения:

  • Настоящите структурни промени в Междинното звено на Програмата в Министерство на образованието и науката са свързани с ново разделение на отговорностите между отделните структурни единици в звеното;

  • От началото на месец март 2010 г. е в ход системен одит от страна на Европейската комисия в Управляващия орган и Междинните звена на Програмата. До момента няма официално становище за резултатите от одита, но по предварителна информация, одиторите не са идентифицирали пропуски. Предстоят проверки на място от страна на Главна дирекция „Заетост” на Европейската комисия в края на месец март и доклад от одита може да се очаква най-рано след около два месеца;

  • Предстои публикуването на обявление за обществена поръчка за оценка на реализирания напредък по 6 схеми от Оперативната програма за периода 2007 – 2010 г., с цел подобряване и повишаване на ефективността и ефикасността на бъдещите схеми. Резултатите от тази оценка се очакват след около 4 месеца;

  • Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН) подпомага администрирането на Програмата. Бе отбелязано, че в нея не се отчитат авансите към конкретните бенефициенти със сметки с 10-разрядни кодове;

  • Взаимодействието между Управляващия орган и Междинните звена е на необходимото ниво. В момента са в ход процедури за назначаване на нови служители в звената.

  Членовете на КЕВКЕФ изразиха повторна готовност в бъдеще да подкрепят при обоснована необходимост законодателни инициативи на Министерството на труда и социалната политика за подобряване и облекчаване на процедурите за изпълнение на Оперативната програма.

  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  Форма за търсене
  Ключова дума