Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
24/03/2010

  Изслушване по темата за европейското финансиране в областта на земеделието в Република България
  На основание чл. 99, ал. 3 от ПОДНС, на 24 март 2010 г., на съвместно заседание на Комисията по земеделието и горите и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, бе изслушана актуална информация за: напредъка по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР), текущото състояние по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г. (ОПРСР) и приключването по Програма САПАРД. Информацията бе представена от страна на г-н Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните и г-жа Калина Илиева – изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”. Участие в съвместното заседание взе и г-н Томислав Дончев – министър по управление на средствата от Европейския съюз. Съгласно установената практика, предварителна информация по темите на заседанието бе представена от Министерството на земеделието и храните и разпространена до членовете на двете парламентарни комисии (предвид обема на материала, към настоящия доклад е приложена само обобщената справка, касаеща актуалното състояние по трите горепосочени програми).
  Основните акценти от изложението на г-н Мирослав Найденов по отделните програми могат да бъдат обобщени както следва:
  • ПРСР – подадени са 10 819 заявления за подпомагане, на обща стойност над 4,7 млрд. лв. Обработените заявления са 8 239 (одобрени от тях са 6 748), а одобреният размер на субсидията е над 1 млрд. лв. Към 15 март 2010 г. са подадени 5 169 заявки за плащане на обща стойност над 794 млн. лв., като плащания са извършени по 3 173 от заявките, а изплатената субсидия възлиза на стойност от над 252 млн. лв. Като основен проблем при изпълнението на Програмата е идентифицирано натрупването на голям брой неразгледани заявления за финансово подпомагане по мерките, отворени за кандидатстване в периода 2008 – 2009 г. С оглед справяне с възникналия проблем, временно е бил спрян приемът на заявления по съответните мерки. Разплащателната агенция разглежда приетите заявления по съгласуван с Европейската комисия график. Работи се и по прецизиране планирането за възобновяване на приема на проекти по дадените мерки, за да се осигури възможност за обработване на постъпилите заявление в разумни срокове и в съответствие с приложимите наредби. В процес на подготовка са изменения в Програмата, целящи облекчаване на условията за кандидатстване. През месец май т.г. ще стартира изпълнението на междинната оценка по прилагането на Програмата в периода 2007 - 2010 г., въз основа на която (и след преговори с Европейската комисия) ще бъдат предприети допълнителни действия за оптимизиране изпълнението на Програмата, в т.ч. и чрез възможни трансфери на финансови средства между осите и мерките. В периода 28.09.2009 г. - 02.10.2009 г. е извършен одит от службите на Европейската комисия по прилагането на ПРСР за периода април 2008 г. – юни 2009 г. В отговор на препоръките, в момента се работи по подготовката на изменения в нормативната база за прилагането на мерките от Програмата. Работи се и за укрепване административния капацитет на служителите в Разплащателната агенция, заети с обработването на заявленията за подпомагане по ПРСР. Във връзка с ПМС № 230/25.09.2009 г., с което се позволява наемането на допълнителен персонал от 180 служители по линия на Техническата помощ от ПРСР, до момента са проведени 2 конкурса за назначаване на извънщатни бройки. Бе подчертано от страна на г-н Найденов, че назначаването на допълнителен персонал изисква време за организиране и провеждане на конкурс, но също така и за обучение на новоназначените служители;
  • ОПРСР – към 17.03.2010 г., за прием по Програмата са отворени 5 мерки, а броят на одобрените проекти е 26. Оттеглени са били 27 проекта, а в процес на обработване са 7. По ОПРСР са извършени 11 проверки на място до сега и няма регистрирани нередности. Що се отнася до изпълнение препоръката на Европейската комисия за прехвърляне на Одитния орган и Сертифициращия орган по ОПРСР - от системата на Министерството на земеделието и храните към системата на Министерството на финансите, то стъпки в тази посока ще бъдат предприети след приключване на процеса по Оценка на съответствието, за да не се губи време на този етап с промяна в описанието на Системата за управление и контрол. Одитът по Оценката на съответствието е открит на 10.12.2009 г. и се очаква да приключи през месец май 2010 г. Управляващият орган е предвидил през т.г. да се отвори прием на проекти по мерките 1.4, 1.5, 2.2, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6. Следващото заседание на Комитета за наблюдение е насрочено за 01.06.2010 г.;
  • Програма САПАРД – през целия период на прилагане на Програмата са одобрени 3 509 проекта, с обща стойност на субсидията от над 1,375 млрд. лв. Към 31.12.2009 г. са разплатени всички коректно изпълнени, реализирани в определения срок и отговарящи на заложените изисквания и процедури 2 602 проекта. Усвоеният ресурс по САПАРД е от порядъка на над 877 млн. лв. Неразплатените, поради извършвани текущи проверки от страна на компетентните органи, проекти по Програмата са 28, а общата субсидия по тях е в размер на 23 656 246 лв. Понастоящем, за 2 от тях е постъпила информация за приключване на случаите от страна на разследващите органи, но предвид липсата на средства от националния бюджет, към момента Агенция САПАРД е възпрепятствана да изплати съответната финансова помощ. Държавен фонд „Земеделие” е уведомил Министерство на финансите за необходимостта от осигуряване на паричен ресурс, в случай че извършваните проверки приключат с положителен резултат. Въз основа на това е проведена работна среща с представители на отговорните институции, с оглед намиране на решение по възникналия казус, а именно осигуряването на възможност за изплащане на поетия ангажимент по тези договори със средства от националния бюджет. Регистрирани са 483 нередности и измами в хода на изпълнение на Програмата. Предстои 5-годишен мониторингов период (до 2014 г.) по субсидираните проекти.
  След представяне на информацията по горепосочените програми последва дискусия по ключови аспекти от тематиката. Тук могат да бъдат откроени следните по-важни моменти:
  • Предвидени действия за оптимизиране прилагането на ПРСР и евентуални бъдещи промени в Програмата – г-н Найденов напомни, че от страна на Главна дирекция „Земеделие” на Европейската комисия не се препоръчва прехвърляне на финансов ресурс от неатрактивните към привлекателните мерки по тази Програма - преди извършването на междинна оценка (предстои през 2010 г.). Времето до извършване на тази междинна оценка ще бъде използвано за обработване на натрупаните заявления за подпомагане. Г-н Дончев подчерта, че предприемането на стъпка, насочена към реалокация на средства по ПРСР, сама по себе си е знак за недостатъчно добро планиране. Преди предприемането на каквито и да било действия в тази посока, следва да бъде извършен един много детайлен анализ;
  • Мерки за публичност по ОПРСР - представен бе новият изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури г-н Явор Недев, заменил на поста предшественика си г-н Йордан Стайков. Г-н Недев информира, че през следващите 6 месеца няма да има рекламна кампания по Програмата поради липсата на финансови средства. Въпреки това, той изрази увереност, че ще има достатъчно интерес и бенефициенти в страната за усвояване на предвидения ресурс;
  • Бе обсъден въпросът за проектите, вписани в книгата на длъжниците по Програма САПАРД. В тази връзка, г-жа Илиева уточни, че Държавен фонд „Земеделие” комуникира успешно с Върховната касационна прокуратура по темата. В момента в книгата са включени 65 проекта;
  • Г-н Върбанов апелира да не се акцентира само върху негативите от прилагането на Програма САПАРД в Република България, а да се подчертават и извеждат на преден план положителните ефекти. Програмата безспорно има своите положителни ефекти и е допринесла за промяната в облика на българското земеделие. Участниците се обединиха около тезата, че е необходим задълбочен анализ на прилагането на Програма САПАРД и ползване на изводите от него при управлението на ПРСР.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  Форма за търсене
  Ключова дума