Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
02/06/2010

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 19 май 2010 г.
  На заседанието, проведено на 2 юни 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерство на околната среда и водите – Евдокия Манева – заместник-министър, и Бойко Малинов – директор на Дирекция „Превантивна дейност”.

  I. С настоящия законопроект се предлагат някои изменения на разпоредбите в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати с оглед повишаването на контрола върху вноса и износа на такива вещества, класифицирането, опаковането и етикетирането им, съхраняването им и др.

  II. С настоящия законопроект се предлага въвеждането в националното законодателство на мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), за изменение и отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Необходимо е въвеждането на мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1272/2008 да бъде предприето в срок до 10 юни, като ЕК ще бъде нотифицирана за това по определения начин. Прилагането на Регламента в България се осъществява чрез определяне на министъра на околната среда и водите като компетентен орган по чл. 43 (предложения за хармонизирано класифициране и етикетиране на вещества) и чл. 46(2) (докладване до Европейската агенция по химикали) от горепосочения Регламент, създаване на контролен механизъм и въвеждане на санкции, приложими при неизпълнение изискванията на Регламента. Отлага се прилагането на определени разпоредби, свързани с класификацията на смеси, в съответствие с указания в Преходните разпоредби на Регламента срок (2015 г.), като дотогава ще се прилагат националните разпоредби.

  С настоящия законопроект се предлага още въвеждане в националното законодателство на мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно износа и вноса на опасни химикали. С измененията в закона са уточнени процедурите за получаване на референтен идентификационен номер в базата данни за износ и внос на опасни химикали на Европейската комисия (EDEXIM), което би облекчило индустрията при износ на химични вещества за лабораторни или изследователски цели в количества до 10 кг.

  Със законопроекта се цели транспониране на Директива 2009/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди по отношение на удължаване на някои срокове. Транспонирането на директивата е наложително от гледна точка на факта, че се очаква прегледът на значителен брой активни вещества да не бъде завършен до 14 май 2010 г. Дори за активните вещества, за които е взето решение преди 14 май, относно тяхното включване в положителния списък в Директива 98/8/ЕО, е необходимо повече време, за да могат държавите-членки да транспонират съответните актове и да предоставят, отнемат или изменят решенията за съответните продукти, за да спазят хармонизираните разпоредби на Директивата. С цел да се избегне преустановяването на защитата на данни, докато някои активни вещества все още са в процес на оценяване, срокът на защита на всички данни, предоставени за целите на Директива 98/8/ЕО, се удължава, така че да съвпадне с края на програмата за преглед (2014 г.)

  Предложени са мерки за прецизиране на текстовете по прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите и Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО. Със законопроекта се създава нова Глава III – Мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004, с която министърът на околната среда и водите е определен за компетентен орган по смисъла на чл. 8 (1) на Регламента.

  Извършени са и корекции, свързани с прецизиране на обхвата и начина на извършване на контролна дейност и налагане на административно-наказателни мерки. Определени и уточнени са контролните правомощия на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1272/2008 и прилагането на изискванията за ограничаването на производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни химични вещества, смеси и изделия, съгласно Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).

  Предвижда се приемането на две наредби от Министерския съвет, с които ще се определи редът и начинът за съхранение на опасни химични вещества и смеси и редът за ограничаване производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), както и издаването на съвместни указания за провеждането на контролна дейност от страна на министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика, което ще подобри координацията при прилагането на закона. Определени са процедури за прилагане на административни мерки за спиране на производството, пускането на пазара, употребата и/или износа на химични вещества и/или смеси, както и изтеглянето им от пазара при наличие на риск за здравето и безопасността на хората, въвеждащи изискванията на чл. 129 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), и чл. 52 от Регламент (ЕО) № 1272/2008.


  III. Предвид изложеното по-горе, може да се заключи, че чрез законопроекта ефикасно ще бъдат въведени мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), на Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно износа и вноса на опасни химикали, за транспониране на Директива 2009/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди по отношения на удължаване на някои срокове. С Наредбите, които ще бъдат приети от Министерския съвет, се цели постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) № 1272/2008.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 12 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, № 002-01-40, внесен от Министерския съвет на 19 май 2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума