Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
09/06/2010

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-45, внесен от Министерския съвет на 27 май 2010 г.

  На заседанието, проведено на 9 юни 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерство на околната среда и водите – Клементина Денева – главен секретар, Михаил Михайлов – директор на Дирекция „Национална служба защита на природата”.

  I. Настоящият законопроект има за цел да преодолее неправилното транспониране в българското законодателство на чл. 6 параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна, съгласно становище на Европейската комисия, обективирано в стартирала срещу страната наказателна процедура № 2009/3323. В своето заключение ЕК прави констатация, че тъй като с националното си законодателство България не може да гарантира, че всеки план, програма или проект, който може да окаже значително влияние върху дадена защитена зона преди да е приет/осъществен, е бил предмет на оценка на съвместимостта, страната не е транспонирала правилно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията.


  II. В писмото за официално уведомление относно стартиране на наказателната процедура ЕК прави анализ на националното законодателство, в резултат от който, е направено заключение, че националното законодателство позволява да се приемат планове и програми и да се издават разрешения за проекти, които могат да окажат значително влияние върху защитени зони, без за тях да бъде извършена оценка по смисъла на член 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО.

  Съгласно транспониращите разпоредби на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), във връзка с § 1, т. 28а от Допълнителната разпоредба на ЗБР, на оценка по смисъла на член 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО подлежат само планове и програми, посочени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), а именно плановете и програмите по смисъла на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда. В тази връзка в действащия ЗБР е допусната възможността проекти, които могат да окажат значително влияние върху дадена защитена зона, да се осъществяват, без да са били предмет на оценка на съвместимостта, ако се осъществяват извън границите на защитената територия.

  III. С § 5 от законопроекта се отменя ал. 3 на чл. 31, в която са изчерпателно изброени плановете и програмите, които не подлежат на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона. Промяната е във връзка с привеждане на ЗБР в съответствие с чл. 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО.

  IV. С § 7 от законопроекта са въведени изсикванията на Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно търговията с тюленови продукти по отношение на вноса и търговията с тюленови продукти извън посочените в чл. 43а, ал. 1 от ЗБР.

  V. Към законопроекта може да бъдат направени следните бележки:

  - В § 7, т. 2 от законопроекта препратката към Регламент (ЕО) № 1007/2009 следва да се извърши в съответствие с чл. 40, ал. 2, т. 3 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове: Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно търговията с тюленови продукти (ОВ, L 286 от 31.10.2009 г.);
  - § 9, т. 2 от законопроекта следва да отпадне, тъй като съгласно параграф 2 на чл. 288 от Договора за функциониране на ЕС регламентът е акт с общо приложение, който е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки. В допълнение, наименованието на регламента, съгласно § 9, т. 2 от законопроекта е посочено неточно.

  VI. В заключение може да се каже, че проектът за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие транспонира в пълнота чл. 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО и предвижда коректното прилагане на Регламент (ЕО) № 1007/2009.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 12 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 002-01-45, внесен от Министерския съвет на 27 май 2010 г., като водещата комисия вземе предвид направените бележки между първо и второ гласуване на законопроекта.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума