Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
09/06/2010

  Изслушване на актуална информация за процеса по управление на европейските фондове в Република България
  На основание чл. 99, ал. 3 от ПОДНС, на редовното си заседание от 9 юни 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) проведе изслушване по темата за ефективността на функционираща към момента в страната структура за координация на мерките, свързани с изпълнението на правителствената политика за икономическо и социално развитие, финансирани със средства от Европейския съюз, както и за състоянието и напредъка при управлението на европейските фондове в Република България по линия на следните конкретни програми и инструменти:
  • Пред-присъединителните програми ФАР, ИСПА и САПАРД;
  • Преходния финансов инструмент (ПФИ);
  • Оперативна програма „Техническа помощ” 2007 – 2013 г. (ОПТП);
  • Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г. (ОПАК).
  Част от темите бяха предвидени за обсъждане на предходното заседание на КЕВКЕФ (2 юни 2010 г.), но поради натоварения му дневен ред останаха за разглеждане на 9 юни 2010 г. Вижданията си и информация по темите от изслушването пред КЕВКЕФ, като представители на изпълнителната власт, натоварени с функции по координацията и управлението на европейските средства по изброените програми и инструменти, споделиха: г-н Томислав Дончев – министър по управление на средствата от Европейския съюз (ЕС) и председател на Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС към Министерски съвет (МС), г-н Лазар Тодоров – директор на дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в МС, г-жа Мариана Димитрова – държавен експерт в дирекция „ОПТП” в МС, г-н Християн Даскалов – директор на дирекция „ОПАК” в Министерството на финансите (МФ), г-жа Иванина Белева – директор на дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” (ЦЗФД) в МФ, г-н Александър Хинов – началник отдел в дирекция „Национален фонд” в МФ и г-жа Калина Илиева – изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ).
  В съответствие с утвърдената практика, предварителна информация по разглежданите програми бе изпратена от ресорните ведомства до КЕВКЕФ и разпространена между членовете на Комисията преди изслушването. Съответните справки, върху които се базираха изказванията на представителите на изпълнителната власт пред КЕВКЕФ по отделните теми, са приложени към настоящия доклад.
  Г-н Александър Хинов очерта текущата ситуация при усвояването на средствата от пред-присъединителните програми на ЕС. В изложението си той представи обобщена информация за финансовото изпълнение като подробности се съдържат в приложените справки. Бе акцентирано върху предстоящото удължаване на сроковете по Програма ИСПА и полученото през месец април т.г. комюнике по темата от Европейската комисия (ЕК). В процес на подготовка от Управляващите органи (УО) са конкретните искания за удължаване на сроковете, като предстои одобрението им от страна на МС и последващото им представяне пред ЕК. След разглеждането на тези искания, ще бъде ясно кой от проектите, какво удължение получава.
  Г-н Томислав Дончев подчерта, че ситуацията около проектите по Програма ИСПА е изключително динамична и координацията по изпълнението им в момента е на добро ниво. Той изрази готовност занапред да информира КЕВКЕФ за развитието по въпроса с удължаването на Финансовите меморандуми. Бе обсъдена и темата за адекватността на част от проектите по Програмата на фона на реалните потребности в страната. КЕВКЕФ апелира усилията до приключване на дейностите по Програма ИСПА да бъдат концентрирани приоритетно върху най-значимите проекти за страната ни.
  Г-н Димчо Михалевски отправи конкретно запитване към директора на дирекция „ЦЗФД” в МФ за управляваните от Изпълнителната агенция проекти по Програма ФАР и по-конкретно за ситуацията около разплащането по отделни договори на общини. Г-жа Иванина Белева уточни, че повечето от въпросните договори са приключили, но при извършените проверки на място са констатирани нарушения и поради тази причина не са преведени плащанията. Казусът касае предимно окончателни плащания.
  Г-жа Меглена Плугчиева се поинтересува за развитието по темата с пътните проекти по Програма ФАР на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за които е следвало да бъдат преведени средства от страна на МФ, но все още това не се е случило. Г-н Александър Хинов уточни, че на това питане ще бъде изпратен официален отговор от МФ.
  По отношение на ситуацията около неразплатените към 31 декември 2010 г. 28 проекти по Програма САПАРД (поради извършвани проверки от прокуратурата), г-жа Калина Илиева напомни, че подадените заявки за плащане по тях са били временно преустановени до финализирането на проверките. Същевременно, от МФ е постъпило указание - средствата за разплащане по коректните проекти след приключване на текущите проверки, да бъдат осигурени от бюджета на ДФЗ. За сега във Фонда е получена информация за прекратяване на проверките от страна на компетентните органи по два от тези проекти. На основание окончателните становища по извършените допълнителни проверки е възобновена обработката на подадените заявки за плащане, като средствата по единия проект вече са преведени на бенефициента, а за другия – плащането се очаква да стане факт през седмицата 14 – 18 юни 2010 г. Дължимите средства по останалите 26 проекти са приблизително 22,7 млн. лева и в случай, че извършените допълнителни проверки на прокуратурата приключат със становище, че не са налице данни за нарушения по тях, ДФЗ ще ги разплати.
  Г-н Томислав Дончев информира народните представители за мерките по оптимизиране текущия контрол на проектите по Оперативните програми. Той заяви, че предстои да бъде приета от МС Методика за финансови корекции при усвояването на европейските средства. Идеята тук е да не се стопира изпълнението на проекти, по които е открито частично отклонение, а според степента на несъответствието при реализацията - да се редуцира безвъзмездното финансиране и частта му да остава за сметка на бенефициента, като същевременно се гарантира завършването на дейностите. Г-н Томислав Дончев засегна и темата за промените в ПМС №121/31.05.2007 г., насочени към оптимизиране на процедурите и намаляване на административната тежест при тяхното прилагане, както и създаване на по-висока прогнозируемост, в т.ч. изместване на по-ранен етап публикуването на Индикативните годишни работни програми, въвеждане предварителното публикуване на насоките за кандидатстване (поне 10 дни преди официалния срок за отваряне на съответната схема за безвъзмездно финансиране, с оглед препятстване възможността за наличие на пропуски или неточности/противоречия в процедурата) и т.н. Министърът подчерта, че на практика е готова и ревизията в ПМС №55/12.03.2007 г. Съвсем скоро предстои регламентирането с ПМС на максималния срок за верификация на разходите (около 3 месеца). В своето изказване, г-н Томислав Дончев отбеляза, че установената комуникация между институциите в страната при управлението и усвояването на европейските фондове е на добро ниво, а системата за координация функционира. Стана ясно, че се обсъждат варианти с ЕК за ускоряване на процесите чрез ангажиране на т.нар. проектни мениджъри по проектите на конкретните бенефициенти с добра степен на техническа готовност. В средата на програмния период трябва внимателно да се предприемат оптимизационни мерки, но усилията следва да бъдат насочени постепенно и към подготовката на страната ни за участие в следващата финансова перспектива, в който Кохезионната политика се очертава да бъде с доста променен характер. КЕВКЕФ приветства сериозните усилия на новия министър за трайно и ефикасно подобряване на процесите.
  Г-н Християн Даскалов представи накратко пред КЕВКЕФ статуса по ОПАК. Бе отбелязано, че поради множеството извършвани проверки по Програмата, в т.ч. от Одитния орган, Сертифициращия орган и Сметната палата и др., се е акумулирало забавяне в разплащанията, но Управляващия орган (УО) полага усилия за преодоляването му.
  Г-жа Мариана Димитрова очерта напредъка и текущото състояние по ОПТП, като бе напомнено за сравнително скорошното прехвърляне на УО по Програмата в МС.
  В края на заседанието г-н Лазар Тодоров информира КЕВКЕФ за предстоящите дейности по отношение на ИСУН, в т.ч.: До два месеца се очаква да бъде изграден интерфейс за електронен обмен на данни между системите ИСУН, ИСАК (Програмата за развитие на селските райони) и Акстър-Попай (Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”). Целта е да се подобри контрола и превенцията на двойното финансиране; Изграждане на модул за публична информация, достъпен от интернет-сайта www.eufunds.bg (който вече е с нов дизайн); Електронни услуги за бенефициентите. Целта на всички подобрения по ИСУН е да се създаде пълна прозрачност на процеса по усвояване на европейските средства в Република България.

  Народните представители отново използваха възможността да отправят поздравления към представителите на изпълнителната власт за усилията, насочени към изчистване на недостатъците по отношение на ИСУН, с оглед на сериозните забележки към Системата от страна на Европейската комисия в близкото минало.

  КЕВКЕФ благодари на участниците за отделеното време за участие в заседанието и провеждането на една действително полезна дискусия, както и за представената актуална информация по отделните теми.


  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума