Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
16/06/2010

  Предложение на Европейската комисия за изработване на Стратегия за развитие на Дунавския регион, № 002-00-20/3.05.2010 г


  I. На свое редовно заседание, проведено на 16 юни 2010 г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Предложението на Европейската комисия за изработване на Стратегия за развитие на Дунавския регион, включено като т. 34 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2010 г.), както и внесената на 3 май 2010 г. Рамкова позиция на Министерски съвет по Предложението.


  II. Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион е нова инициатива, координирана от Европейската комисия, обединяваща усилията на регионите в басейна на р. Дунав, за подобряване планирането на кохезионната политика на териториално ниво, при отчитане на регионалните, местните особености и нужди; за ускоряване на процесите на икономическо и социално сближаване, засилване и разширяване на териториалното сътрудничество при ефективното прилагане на макро-регионално ниво на принципите на Европейската кохезионна политика. «Стратегията на Европейския съюз за развитие на Дунавското пространство» е възложена за разработване на Европейската комисия (ЕК) от Европейския съвет на 19 юни 2009 г., като координатор на инициативата за ЕК е Генерална диркция «Регинално развитие». Всяка страна е определила свой национален координатор. За България това е министърът на регионалното развитие и благоустройството – г-н Росен Плевнелиев. Паралелно, всяка страна е била поканена да изпрати анализи и документи за р. Дунав до ГД «Регионална политика», като се посочат конкретни проекти, които съответната страна счита, че трябва да бъдат реализирани. До този момент в създадената от министъра на регионалното развитие и благоустройството Междуведомствена работна група, са постъпили 250 проектни предложения, които предстои да бъдат приотритизирани и интегрирани, защото Стратегията предвижда избираеми да бъдат комплексни интегрирани проекти със значимост за всички страни от Дунавския регион и отговарящи на следните три основни стълба, зададени от ЕК:

  a. Свързаност – планиране на инициативи за подобряване на достъпността, транспортните връзки и комуникации по и към р. Дунав и ефективно използване на енергийните ресурси;
  b. Околна среда – провеждане на политика, включваща мерки за подобряване качеството на водитте, биоразнообразие, превенция и управление на риска;
  c. «Отключване на потенциала» - комплекс от интервенции в широк спектър от социално-икономически области, с акцент върху икономическото развитие и повишаване на конкурентноспособността на регионите, образование, култура, туризъм, които следва да гарантират постигането на кохезия и мултикултурен и етнически диалог, запазвайки спецификата на регионалната идентичност и културно наследство.
  d. Хоризонтален приоритет е «Управлението» - междуинституционално сътрудничество, междурегионална политика и трансгранично коопериране.

  Стратегията ще отговаря на принципа на трите «не», т.е не се създават нови институции, не се предвиждат допълнителни финансови средства, не се създават нови правила за нейното прилагане, което не налага промени в националното законодателство. Тъй като за Стратегията не се предполага създаването на отделен финансов механизъм към момента, тя консолидира наличните ресурси в действащите финансови механизми, като дава възможност за повишаване ефективността при прилагането им за постигане на заложените цели.

  В рамките на обсъждане на Дунавската стратегия, България предлага реализирането на комплексни проекти в следните основни направления:

  - Развитие на Общоевропейски транспортен коридор № 7;
  - Приоритетно развитие на транспортната инфраструктура по Общоевропейските транспортни коридори 4, 9 и 10 като част от направлението Централна Европа - Егейско море; специфично изискване за България е изграждането на Дунав мост 2;
  - Опазване водите на реката и нейното биоразнообразие;
  - Мащабно експониране и социализиране на изключително богатото културно наследство и вписване в дунавски културен коридор, с ясно изразено европейско съдържание и значение; оформяне по този начин на цялостен туристически продукт със своя специфика и туристически маркетинг на река Дунав и Дунавското крайбрежие, базиран на специфичния природен, културен ландшафт и историческа среда;
  - Развитие на дунавските селища в органично единство и хармония с реката, чрез прилагане на нов подход в устройственото планиране, който да подобри качествено архитектурната среда и да създаде специфичен облик и колорит на българските крайдунавски селища;
  - Развитие на териториалното сътрудничество със страните от Дунавския басейн, в това число и страните, които не са членове на ЕС, но принадлежат към Дунавския регион и имат статут на кандидати за членство или са включени в Европейската политика за добросъседство.

  На база резултатите от протичащите към настоящия момент обсъждания между заинтересованите страни, ще бъде подготвен проект на предложение от ЕК, включващо проект на Стратегия. Очаква се това да стане през юли 2010 г., като вероятно ще бъде одобрено през 2011 г. по време на Унгарското председателство на ЕС в изпълнение на един от приоритети му.

  III. Съгласно Рамкова позиция № 002-00-20, внесена от Министерски съвет на 03.05.2010 г., Република България изцяло подкрепя процеса за разработване на обща Стратегия за развитие на Дунавското пространство в контекста на Европейската регионална политика и изразява воля да участва активно в него. Правителството споделя разбирането, че разработването на Стратегията за Дунавския регион е процес, който ще осигури възможност за намаляване на социално-икономическите различия между страните и регионите, и ще създаде предпоставки за конкурентноспособно развитие на регионалните и местните общности, изграждане на устойчиви партньорства, обмен на ноу-хау, добри и иновативни практики и мултикултурен диалог. Участието на България, българските региони и общини в подготовката и прилагането на Стратегията за развитие на Дунавското пространство е насочено към постигане на реални резултати на основата на партньорски подход, стремеж към по-висока добавена стойност на отделните действия, като всички процеси по разработването и въвеждането в действие на Стратегията трябва да бъдат в контекста и в подкрепа на политиките на Европейския съюз. Не на последно място, Дунавската стратегия е от особено значение за България, защото проактивната позиция на страната ни, ще даде възможност за участие в ранна фаза при оформянето на бъдещия дневен ред на кохезионната политика в периода 2014-2020, чрез включването на приоритетни за България и региона цели, нужди и интереси.

  IV. Рамковата позиция на Министерския съвет единодушно е одобрена на редовно заседание на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, проведено на 13 май 2010 г.

  V. След състоялата се дискусия, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове счита, че Предложението на Европейската комисия за изработване на Стратегия за развитие на Дунавския регион следва да бъде подкрепено.


  Докладът бе подкрепен с 13 гласа "за” и 1 гласа "въздържал се”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума