Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
23/06/2010

  Актове, свързани с процеса на присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, № 002-00-21/03.05.2010 г.


  I. На заседанието, проведено на 23 юни 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Актовете, свързани с процеса на присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, включени като т. 25 от Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2010 г)., както и внесената на 3 май 2010 г. Рамкова позиция на Министерския съвет по Актовете.


  II. С влизането в сила на Договора от Лисабон се появява необходимостта от приоритизиране присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи от 1950 г., поради факта, че тя вече представлява правно-обвързващ акт.

  В тази връзка, влизането в сила на Договора от Лисабон не само предоставя правното основание за започване на преговорите за присъединяване на ЕС към Конвенцията, но също поражда задължение за ЕС да ги доведе до успешен край (член 6, параграф 2 от Договора за ЕС: „Съюзът се присъединява към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.”).

  Проведени са редица предварителни обсъждания по въпроси от правен и технически характер, които следва да бъдат отбелязани в мандата, който се приема съгласно член 218 от Договора за функционирането на ЕС, както и в преговорите за присъединяване към Конвенцията. Обсъдени са били следните въпроси:

   обхват на присъединяване на ЕС към „системата на Конвенцията”, т.е. дали ЕС наред с присъединяването към Конвенцията следва да се присъедини и към допълнителните протоколи към нея. В случай на необходимост от предприемане на подобно действие да се прецени към кои протоколи ЕС следва да се присъедини - всички или само онези, към които са се присъединили държавите-членки;

   кой е най-уместният начин за осигуряване съответствието на присъединяването с условията, предвидени в Договорите и протоколите към тях (в частност Протокол № 8 относно член 6, параграф 2 от Договора за ЕС), като например присъединяването да не засяга особеното положение на отделните държави-членки по отношение на Конвенцията, нито областите на компетентност на Съюза, както и да се запази монополът на Съда на Европейския съюз за тълкуване на правото на Европейския съюз;

   доколко е целесъобразно да се създава механизъм на „съответника“, чрез който в определени случаи както ЕС, така и заинтересованата държава-членка, да могат при необходимост да бъдат страни в производство пред Европейския съд за правата на човека;

   представителството на Европейския съюз в органите на Съвета на Европа, които упражняват функции, свързани с Конвенцията. Тук се имат предвид Парламентарната асамблея по отношение назначаването на съдиите в Европейския съд по правата на човека и Съвета на министрите във функцията му за надзор на изпълнението на съдебните решения, съгласно член 46, параграф 2 от Конвенцията;

   отношенията между Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека.

  Според информацията, предоставена от Комисията по време на посочените по-горе предварителни обсъждания, одобрението на препоръката, съдържаща проекта за указания за водене на преговорите и мандата, ще се разглежда като спешен въпрос и поради това следва да се постигне в кратък срок.


  III. Съгласно Рамковата позиция на Министерски съвет Република България отчита важността на бъдещото присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и подкрепя бързото приемане на указанията за водене на преговорите/мандата.

  Същевременно, предвид сложните правоотношения, които се засягат, правителството счита, че подходът към преговорния процес следва да бъде внимателен и мандатът възможно по-конкретно формулиран, за да не се отрази на качеството и добавената стойност от подобно присъединяване на ЕС към Конвенцията, като не се забравя основната й цел – по-пълна и всеобхватна защита на правата на гражданите на ЕС.


  IV. На свое редовно заседание, проведено на 13 май 2010 г., Комисията по правни въпроси е одобрила представената от МС позиция, като счита за приоритетно стартирането на преговорите за присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. В допълнение, Комисията по правни въпроси ще очаква да бъде редовно информирана по отношение на предоставянето на мандат за преговорите.


  V. Във връзка с гореизложеното, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове счита, че е необходимо бързото стартиране на преговорите за присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за защита правата на гражданите и основните свободи, като подкрепя даването на мандат за стартиране на тези преговори. Като допълнение, може да се отбележи позицията на Испанското председателство за по-тясното приобщаване на Европейския парламент, както към предварителните обсъждания, така и в перспектива в хода на преговорите със Съвета на Европа, които ще започнат след одобрението от Съвета на мандата за преговори.


  Докладът бе подкрепен със 16 гласа "за”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  /п./СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума