Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
10/11/2010

  Изслушване на актуална информация за процеса по управление на европейските средства в Република България
  На основание чл. 99, ал. 3 от ПОДНС, по време на редовното си заседание от 10 ноември 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) изслуша информация за напредъка и моментното състояние по:
  • Инструмента Шенген;
  • Норвежката програма за сътрудничество (НПС);
  • Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП);
  • Оперативна програма „Техническа помощ” 2007 – 2013 г. (ОПТП).

  Участие в заседанието на Комисията по темата за Инструмента Шенген взе г-н Цветан Цветанов – вицепремиер на Република България, министър на вътрешните работи и председател на Комитета за управление, наблюдение и контрол на Инструмента Шенген. На заседанието, като представители на политическите ръководства на министерствата, имащи отношение към процеса по изпълнението на горепосочените програми в страната, присъстваха също така и г-жа Боряна Пенчева – заместник-министър на финансите и г-жа Петя Евтимова – заместник-министър на образованието, младежта и науката.
  Съгласно установената практика, предварителна информация за статуса по отделните източници на финансиране, разгледани по време на заседанието, бе предоставена от страна на ресорните структури в изпълнителната власт, в съответствие с конкретното разпределение на техните функции. Тази информация е разпространена до членовете на КЕВКЕФ преди провеждане на заседанието, като към настоящия доклад са приложени основните и обобщаващи материали.
  Председателят на КЕВКЕФ, г-жа Моника Панайотова, поздрави г-н Цветан Цветанов за успешното изпълнение на Инструмента Шенген в Република България и напомни за първоначалното сериозно забавяне по този важен източник на финансиране за страната (през 2007 г. няма сключени договори, а през 2008 г. е подписан само един договор, с което на практика, за тези две години, е постигнато договаряне от едва 1,43%). Изключително активната дейност, ангажираността и сериозните усилия на изпълнителната власт от началото на месец септември 2009 г., довеждат до постигането на 100 % договаряне на средствата по Националната индикативна програма 2007 – 2009 г. Предходното изслушване по темата пред КЕВКЕФ е проведено на 19 май 2010 г., като за последните 6 месеца, ръстът в усвояването по Инструмента Шенген е от порядъка на 55 млн. лева и към края на месец октомври 2010 г. вече са разплатени около 69% от неговия бюджет.

  По-важните аспекти от изказването на г-н Цветан Цветанов по темата могат да бъдат обобщени както следва:
  • Инструментът Шенген е създаден по силата на Чл. 32 от Договора за присъединяване на Република България и Република Румъния към Европейския съюз, с цел финансиране дейностите на новите външни граници на Съюза. Бе очертана институционалната рамка по Инструмента, както и тематичната насоченост на финансирането. Г-н Цветан Цветанов използва възможността да благодари на Народното събрание на Република България за приетите на второ четене в края на месец октомври т.г. изменения и допълнения на Закона за Министерството на вътрешните работи (МВР), с които на практика се осигуряват юридическите предпоставки за присъединяването на страната към Шенгенското пространство;
  • Първоначалният общ бюджет на Националната индикативна програма 2007 – 2009 г. по Инструмента Шенген възлиза на 161 млн. евро без ДДС. Поради акумулираното забавяне в договарянето и с оглед предотвратяване на риска от загуба на средства, правителството на Република България предприема ключови корективни действия през месец септември 2009 г. На 9 септември 2009 г., е утвърден съвместен План за действие от страна на вицепремиера и министър на финансите – г-н Симеон Дянков и вицепремиера и министър на вътрешните работи – г-н Цветан Цветанов. На 26 септември 2009 г., страната ни обявява намерението си за промяна в процентния дял между частта за улесняване на бюджетните потоци и частта за Шенген в рамките на Инструмента Шенген (от 38%-62% на 50%-50%). По силата на това действие, одобрено от Европейската комисия, Република България следва да усвои ресурс от 128,9 млн. евро за частта Шенген по Инструмента Шенген. На 14 октомври 2009 г., вицепремиерът и министър на вътрешните работи отправя искане до Европейската комисия за удължаване на срока за сключване на договори по Инструмента Шенген и след 31 декември 2009 г. С изменение на Решение С (2007) 1417, Комисията удължава срока за контрактуване до 31 март 2010 г. Сериозните усилия на изпълнителната власт довеждат до постигането на 100% договаряне на средствата по Инструмента Шенген към 31 март 2010 г. (128,9 млн. евро без ДДС). Освен това, правителството на Република България е осигурило допълнително 56 млн. лева за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на поетите ангажименти от страната за присъединяване към Шенгенското пространство;
  • Към 31 октомври 2010 г. са изпълнени договори за доставка и строителство по Инструмента Шенген на стойност от над 90,6 млн. евро без ДДС. Разплатените средства достигат величина от над 89 млн. евро с ДДС;
  • От 5 ноември 2010 г., в Република България вече функционира Националната компонента на Шенгенската информационна система;
  • Към 30 ноември 2010 г. се очаква приключването и изпълнението по договори на обща стойност от порядъка на близо 42,7 млн. евро без ДДС. Прогнозната стойност на остатъчните средства, които ще се разплатят до края на 2010 г. (формирана като от общия размер на договорените средства се приспаднат сумите за неустойки и забавено изпълнение по договорите, както и стойността на договорите подписани и финансирани в рамките на Приложение 1 на ПМС №17/15.02.2010 г., чиито срок на изпълнение е след края на 2010 г.) е приблизително 60 млн. евро с ДДС;
  • Плащанията по договорите, подписани в рамките на Инструмент Шенген, следва да бъдат извършени до 31 декември 2010 г. В ход е процесът по верификация на разходите и предстои тяхното сертифициране от страна на Дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите. През 2011 г. ще продължи провеждането на дейности по мониторинг и оценка за изпълнението на Инструмента Шенген, както и по подготовка и представяне пред Европейската комисия на необходимите доклади, съобразно изискванията на Решение С (2007) 1417.

  Г-н Цветан Цветанов напомни за предстоящата (в началото на месец декември т.г.) оценка за готовността на Република България за присъединяването й към Шенгенското пространство, насочена по-конкретно към способността на страната ни да прилага Шенгенската информационна система. Вицепремиерът изрази оптимизъм по отношение на резултатите от въпросната проверка. Той информира народните представители и за предстоящо посещение (в началото на 2011 г.) в страната на г-н Ханс-Петер Ул – председател на Комисията по вътрешен ред, сигурност и граждански права в Бундестага, който е докладчик за Шенген в Бундестага. Г-н Цветан Цветанов подчерта, че присъединяването на Република България и Република Румъния към Шенгенското пространство е сред водещите приоритети и на предстоящото унгарско председателство на Европейския съюз. Вицепремиерът напомни и за споразумението на МВР с Институт „Отворено общество” за гражданско наблюдение по изпълнението на критериите за Шенген и допълни, че резултатите от него до момента са удовлетворителни.

  Председателят на КЕВКЕФ информира, че е отправил покана за посещение в Република България на председателя на Комисията по въпросите на Европейския съюз в Бундестага за началото на следващата година, с акцент върху предстоящото присъединяване на страната ни към Шенгенското пространство. Г-жа Моника Панайотова подчерта също така, че по време на приключилата й преди ден визита в Република Франция, е призовала за подкрепа по темата председателите на Комисиите по европейски въпроси в местния парламент, базирайки се на сериозните усилия на българските власти.

  Заместник-председателят на КЕВКЕФ - г-жа Меглена Плугчиева, подчерта, че присъединяването на Република България към Шенгенското пространство е национален приоритет, изискващ постигането на приемственост и надпартиен консенсус и изрази позитивно отношение към сериозния напредък в страната по темата през последната година.

  Председателят на КЕВКЕФ поздрави екипа на МВР и пожела постигането на пълна усвояемост на средствата по Инструмента Шенген до края на 2010 г., както и успешно присъединяване на страната ни към Шенгенското пространство в рамките на унгарското председателство на Европейския съюз. Г-жа Моника Панайотова подчерта, че всъщност освен политическа, има и морална тежест страната ни да бъде третирана като пълноправен член на Европейския съюз и да премине към пълната си интеграция към Общността.

  Напредъкът при изпълнението на НПС в Република България бе представен пред КЕВКЕФ от г-жа Анелия Грозданова – началник на отдел в Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС” в Министерски съвет (Национално координационно звено по Програмата). Тя подчерта, че на практика вече е разплатен почти половината от договорения бюджет по Програмата, като очакванията на изпълнителната власт са – до края на настоящата година, да бъдат усвоени общо около ¾ от контрактуваните средства. Подробности по темата се съдържат в предварителния материал, предоставен преди заседанието от Министерски съвет, приложен към настоящия доклад (вж. Приложение № 2).

  Статусът на изпълнение по ФМЕИП бе представен пред КЕВКЕФ от г-жа Петя Евтимова – заместник-министър на образованието, младежта и науката (Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието, младежта и науката – МОМН, е Изпълнителна агенция по ФМЕИП). В рамките на своето изложение, г-жа Петя Евтимова акцентира върху факта, че през месец март т.г., Офисът на ФМЕИП е обявил 62% от финансираните проекти по Механизма в страната ни за рискови. В резултат на адекватните действия на МОМН, през месец септември т.г., делът на рисковите проекти е сведен под 30%. Председателят на КЕВКЕФ се поинтересува за степента на разрешаване на проблемите с административния капацитет на Изпълнителната агенция, довели до известно забавяне по Механизма, с оглед на извършените структурни промени в МОМН през 2010 г. Г-жа Петя Евтимова уточни, че проблемът с административния капацитет на Изпълнителната агенция в Министерството вече е разрешен. Г-жа Анелия Грозданова допълни, че към началото на месец ноември 2010 г., са усвоени около 24% от договорените средства по Механизма, а очакванията са - до края на годината, този показател да достигне 50%. Г-н Владимир Тошев обърна внимание на проектите, за които е налице значителен риск от неизпълнение в рамките на сегашния срок за допустимост на разходите и напомни за разработваните критерии от страна на Офиса на ФМЕИП за случаите, в които ще може да бъде поискано мотивирано удължаване на периода за изпълнение от българските власти. В тази връзка, г-жа Анелия Грозданова информира КЕВКЕФ, че въпросните критерии са били финализирани и представени на българските власти. За проектите със сериозен риск от неизпълнение, Националното координационно звено в Министерски съвет (МС) вече е поискало от Офиса на ФМЕИП удължаване на срока за изпълнение с една година (т.е. до 30 април 2012 г.).
  Моментното състояние на ОПТП бе представено пред КЕВКЕФ от г-жа Мариана Димитрова – държавен експерт в Дирекция „Оперативна програма Техническа помощ” в МС (Управляващ орган на Програмата). По-важните аспекти от изказването могат да бъдат обобщени, както следва:

  • Към 10 ноември 2010 г., по Програмата се изпълняват 26 проекта, като вече са договорени 24% от бюджета по ОПТП. По данни на Сертифициращия орган в Министерството на финансите, размерът на разплатения ресурс към 31 октомври 2010 г. е от порядъка на 10,63% от общия бюджет на Програмата;

  • Следващото заседание на Комитета за наблюдение на ОПТП ще се проведе на 24 ноември 2010 г.;

  • В периода 2 юни 2010 г. – 30 юли 2010 г., Одитният орган по Програмата е извършил одит на операциите по ОПТП, обхващащ сертифицираните разходи по проектите през 2009 г. Основните заключения на одиторския екип, отразени в предварителния доклад, показват, че към момента не са установени грешки с финансово изражение по ОПТП и че сертифицираните разходи през 2009 г. по Програмата са коректни и свързаните с тях транзакции са законосъобразни и редовни;

  • На 2 ноември 2010 г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3 за изграждане и функциониране на областни информационни центрове (27 на брой). Общият бюджет на процедурата е 11,6 млн. лева, а проектните предложения ще се подават в срок до три месеца от официалното публикуване на Насоките за кандидатстване. Разчетите на Управляващия орган са за реален старт в изпълнението на проектите през месец април 2011 г. Г-жа Мариана Димитрова уточни, че служителите, които ще бъдат назначени в общинската администрация, с оглед кадровото осигуряване на информационните центрове, на практика ще получават възнагражденията си от бюджета на ОПТП и по този начин няма да се създава допълнителна финансова тежест за общините. Предвидени са обучения за представителите на общините за подготовка на проектни предложения по процедурата.

  Председателят на КЕВКЕФ благодари на представителите на изпълнителната власт за подробното представяне на статуса по отделните източници на финансиране, разгледани по време на заседанието.

  С уважение,


  МОНИКА ПАНАЙОТОВА

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума