Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
17/11/2010

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, № 002-01-100, внесен от Министерския съвет на 9 ноември 2010 г.
  На заседанието, проведено на 17 ноември 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Първан Русинов – заместник-министър, и Андреана Атанасова – директор на Дирекция „Съобщения”.

  I. Настоящият законопроект предлага приемането на разпоредби, които гарантират съответствието на българското законодателство с европейските изисквания в областта на пощенските услуги.

  II. Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги се въвеждат изискванията на Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността.
  Целта на законопроекта е осъществяване на заключителния етап от изменението на законовата уредба, уреждаща развитието на националния пазар на пощенски услуги в напълно конкурентна среда, в съответствие с европейските изисквания.
  Двете основни направления, в които се въвеждат изискванията на Директива 2008/6/ЕО в националното ни законодателство са определяне на пощенски оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и финансиране на универсалната пощенска услуга.
  В тази връзка в § 69 от законопроекта се определя търговското дружество „Български пощи” ЕАД за срок от 15 години, считано от 1 януари 2011 г., да извършва универсалната пощенска услуга.
  Законопроектът предвижда в § 20, чл. 29 изменение с цел регулиране на механизма на финансиране на универсалната пощенска услуга - чрез компенсиране от държавния бюджет, когато задължението за извършване на универсалната пощенска услуга води до нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за пощенския оператор, на когото е възложено това задължение. Размерът на компенсацията не може да надхвърля размера на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга. Компенсацията ще се предоставя след получаване на положително решение от Европейската комисия. Размерът на компенсацията се определя със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Изменения се предвиждат и в чл. 29а, в който се определя процедурата, свързана с изчисляването и доказването на размера на компенсацията.
  Определянето на задълженията на универсалната услуга и изчисляването на нетните разходи съгласно Приложение I на Директива 2008/6/ЕО са предвидени в:

  § 10, чл.15, т.11 от законопроекта относно разработване на методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга, като методиката се приема от Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията;

  § 10, чл.15, т.16 от законопроекта, като се предлага министъра на финансите да включи размера на компенсацията за наличието на несправедлива финансова тежест от извършването на универсалната пощенска услуга в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за следващата календарна година.

  В съответствие с изискванията на Директива 2008/6/ЕО относно гарантиране на публичност, § 13, чл.17, ал.2 от законопроекта предвижда Комисията за регулиране на съобщенията на всеки 5 години от възлагане на задължението за извършване на универсалната пощенска услуга да изготвя доклад относно изпълнението му с оглед неговото продължаване, промяна или отменяне.

  III. В заключение може да се каже, че предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги коректно въвежда изискванията на Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 11 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, № 002-01-100, внесен от Министерския съвет на 9 ноември 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:
  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума