Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
17/11/2010

  проект на Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ, № 002-02-42, внесен от Министерския съвет на 28 октомври 2010 г.


  На заседанието, проведено на 17 ноември 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взе участие Кирил Гератлиев – главен директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосочения Меморандум за разбирателство между правителствата на Република България и Република Турция за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), подписан по кореспондентски път на 11 и 12 октомври 2010 г.

  II. Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция е одобрена от Европейската комисия на 20 декември 2007 г. с програмен референтен номер С (2007) 6477 и впоследствие изменена и одобрена на 19-ти Комитет по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) на 25 февруари 2010 г. Програмата е финансирана по ИПП и с публични средства от държавните бюджети на двете държави. Постигането на равномерно устойчиво развитие, изградено върху ключовите силни страни на българо-турската област на трансгранично сътрудничество, допринасяйки за по-силно европейско сътрудничество и цялост е основната стратегическа цел на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция.

  III. Настоящият Меморандум определя основни правила за изпълнението и финансовото управление на Програмата, както и дефинира функциите на органите, свързани с управлението и контрола и разпределението на функциите на всички органи, участващи в изпълнението на Програмата.

  Управляващ орган е Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, Сертифициращ орган е дирекция „Национален фонд” на Министерството на финансите на Република България, Одитен орган е Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” към министъра на финансите на Република България, подпомагана от група одитори, която включва равен брой представители от двете държави, а Национален партниращ орган е генералният секретар по въпросите на Европейския съюз на Турция.

  За целите на Програмата е създаден Съвместен технически секретариат със седалище гр. Хасково, като се предвижда негов клон да бъде открит в гр. Едирне, Турция за контакт с потенциалните местни бенефициери.

  Средствата, отпуснати от ЕС под формата на авансови, междинни и финални плащания представляват 85 % от общия бюджет на Програмата. Останалите 15 % са национално съфинансиране и са разпределении по равно /по 7,5 %/ между двете държави.

  Меморандумът за разбирателство урежда още откриването и уравлението на банковите сметки по Програмата, обменния курс и лихвите, сключването на договори с бенефициерите и плащанията към тях, начините за осъществяване на финансов контрол и одит, отстраняването на нередности и възстановяване на неправомерни плащания, както и разходването на средства по приоритетна ос „Техническа помощ”.

  IV. Ратифицирането на Меморандума за разбирателство между правителствата на Република България и Република Турция за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) ще осигури на България пълноправно участие в Програмата като страна – членка на ЕС, в съответствие с поетите ангажименти пред Европейската комисия.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 12 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ, № 002-02-42, внесен от Министерския съвет на 28 октомври 2010 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:
  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума