Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
17/11/2010

  проект на Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество със CCI номер 2007 CB16IPO007, № 002-02-44, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2010 г.
  На заседанието, проведено на 17 ноември 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество със CCI номер 2007 CB16IPO007, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взе участие Кирил Гератлиев – главен директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосочения Меморандум за разбирателство между правителствата на Република България и Република Македония относно изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, подписан на 31 август 2010 г. в София.

  ІІ. Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония е одобрена от Европейската комисия на 14 декември 2007 с програмен референтен номер С (2007) 6298 и впоследствие изменена и одобрена на 19-ти Комитет по Инструмента за предприсъединителна помощ на 25 февруари 2010. Програмата е финансирана по ИПП и с публични средства от държавните бюджети на двете държави. Общата стратегическа цел на програмата е устойчиво развитие на граничния регион в подкрепа на усилията за по-широко европейско сътрудничество и интеграция.

  III. Настоящият Меморандум определя основните правила за изпълнението и финансовото управление на Програмата, както и дефинира функциите на органите, свързани с управлението и контрола и разпределението на функциите (права и отговорности) на всички органи, участващи в изпълнението на Програмата.

  Управляващ орган е Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, Сертифициращ орган и орган, отговорен за получаване на средствата от ЕС е дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите на Република България, Одитен орган е Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” към министъра на финансите на Република България, подпомагана от група одитори, съставена от равен брой експерти от двете държави. Национален партниращ орган, отговорен за осигуряване на националното съфинансиране от Република Македония към Република България е Министерството на местното самоуправление на Македония.

  Във връзка с осигуряване на ефективно и качествено изпълнение на Програмата се предвижда създаването на Съвместен комитет за наблюдение, който одобрява критериите за подбор на проекти и е отговорен за подбора на проекти, които да бъдат финансирани.

  За административното изпълнение на Програмата Управляващият орган създава Съвместен технически секретариат със седалище гр. Кюстендил и клон в гр. Струмица, Македония.

  Средствата, отпуснати от ЕС под формата на авансови, междинни и финални плащания представляват 85 % от общия бюджет на Програмата. Останалите 15 % са национално съфинансиране и са разпределени по равно /по 7,5 %/ между двете държави.

  Меморандумът за разбирателство урежда още откриването и управлението на банковите сметки за Програмата, обменния курс и лихвите, сключването на договори с бенефициерите и плащанията към тях, начините за осъществяване на финансов контрол и одит, отстраняването на нередности и възстановяване на неправомерни плащания, както и разходването на средства по приоритетна ос „Техническа помощ”.

  IV. Ратифицирането на Меморандума за разбирателство между правителствата на Република България и Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество е важна стъпка в процеса на засилване на европейското сътрудничество и интеграция. То ще осигури на България пълноправно участие в Програмата като страна – членка на ЕС, в съответствие с поетите ангажименти пред Европейската комисия.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 13 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество със CCI номер 2007 CB16IPO007, № 002-02-44, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:
  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума