Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
24/11/2010

  проект на Закон за ратифициране на Kонвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията, № 002-02-43, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2010 г.


  На заседанието, проведено на 24 ноември 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Kонвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Агенция „Митници” – Марина Попова – директор на Дирекция „Международни отношения”, и Здравка Горанова – държавен експерт в Дирекция „Международни отношения”.

  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и 7 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосочената Конвенция за създаване на Съвет за митническо сътрудничество, в сила за България от 1 август 1973 г. и на изменението на Kонвенцията, прието в Брюксел от Съвета за митническо сътрудничество на 30 юни 2007 г.

  ІІ. Целта на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество (СМС) е да се учреди международна организация за подпомагане и развитие на сътрудничеството между страните членки в митническата област.

  Съветът за митническо сътрудничество понастоящем се нарича Световна митническа организация (СМО), като през годините структурата се усъвършенства и приспособява към променящата се търговска и икономическа действителност в световен мащаб.
  С ратифицирането на Конвенцията се цели уеднаквяване на правната рамка по отношение на изменението на Kонвенцията от 30 юни 2007 г. и на самата Конвенция, в сила за България от 1 август 1973 г., с оглед еднакво прилагане на действащото национално законодателство към тях.

  Освен това ратификацията и обнародването й в „Държавен вестник” ще осигурят на Конвенцията предимство пред вътрешното законодателство, съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България, при евентуални бъдещи противоречия с него.

  III. Целта на изменението на Конвенцията от 30 юни 2007 г. е създаване на възможност митнически или икономически съюзи да бъдат членове на Световната митническа организация. Всеки такъв съюз може да стане договаряща страна по Конвенцията, съгласно разпоредбите й, след като получи одобрение на молбата си за членство от Съвета на СМО. По този начин се позволява на Европейския съюз да стане пълноправен член на организацията.

  Горепосоченото изменение предвижда и създаването на специални разпоредби, конкретно касаещи членството на ЕС в СМО. Те са разписани в Решение № 318 на Съвета на СМО, влязло в сила от 1 юли 2007 г. С него се предоставя статут на ЕС, аналогичен с този на членовете на СМО, докато тече продължителната процедура за изменение на Конвенцията. Уреждат се основни права и задължения на ЕС като упражняване правото на глас, възможността ЕС да бъде избиран в изборните органи на СМО, заплащането на членски внос към организацията, като държавите-членки на ЕС също запазват статута си в СМО.

  Във връзка с осъществяване на членството си в СМО Европейският съюз приема Решение на Съвета (2007668/ЕО) от 25 юни 2007 относно временно упражняване от ЕС на права и задължения, сходни с тези на членовете на СМО. С него се определят и областите на участие на ЕС в работата на СМО.

  Като приложение към решението се създава Декларация за компетенциите на Европейската общност по въпроси, засегнати от Конвенцията.

  Ръководните и работни органи на СМО приемат решения по глобални митнически въпроси и създават общовалидни глобални стандарти. Включването в тях на ЕС, който по същество е обща митническа територия на държавите членки, прилагаща еднакво митническо законодателство, е от съществено значение за отстояване на позициите и защита на интересите на ЕС в митническата област.

  IV. В заключение може да се каже, че разпоредбите на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението й не противоречат на законодателството на Европейския съюз. Дейността за ратифициране на изменението е част от Плана за действие за 2010 г. и произтича от членството на България в ЕС.
  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 14 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Kонвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията, № 002-02-43, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума