Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
24/11/2010

  проект на Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави члеки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, № 002-02-48, внесен от Министерския съвет на 18 ноември 2010 г.
  На заседанието, проведено на 24 ноември 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави члеки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взе участие Владислав Спасов – дипломатически служител ІІ-а степен в Дирекция „Азия, Австралия и Океания”, Министерство на външните работи.

  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото Рамково споразумение между Европейския съюз и неговите държави члеки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, подписано на 10 май 2010 г.

  ІІ. Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, подписано на 10 май 2010 г. в Брюксел, отменя Рамковото споразумение за търговия и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, подписано в Люксембург на 28 октомври 1996 г. и влязло в сила на 1 април 2001 г.
  С Рамковото споразумение страните потвърждават привързаността си към демократичните принципи, правата на човека и основните свободи, както и към принципите на правовата държава. Рамковото споразумение не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет на Република България.

  III. Интересът на Европейския съюз към Република Корея се обуславя както от споделените ценности, така и от факта, че Република Корея е четвъртата по големина икономика в Азия и дванадесетата в световен мащаб.
  Дипломатическите отношения между Република България и Република Корея са установени през 1990 г., но въпреки краткия период на двустранни връзки двете държави поддържат активни политически, икономически и културни контакти.

  IV. Цел на Рамковото споразумение е засилването на политическия диалог и укрепване на икономическите връзки между страните по всички въпроси от общ интерес, като по-кокретно техните усилия ще бъдат насочени в следните области на сътрудничество на двустранно, регионално и международно равнище:
  - политически диалог в областта на правата на човека; неразпространението на оръжия за масово унищожаване; малки оръжия и леки въоръжения; най-тежките престъпления, предизвикващи безпокойството на международната общност; борбата с тероризма;

  - всички свързани с търговията и инвестициите области от взаимен интерес, както и осигуряването на условия за устойчиво увеличаване на взаимоизгодна основа на търговията и инвестициите между страните;

  - икономиката, по-специално диалога относно икономическата политика; сътрудничеството между предприятията; данъчното облагане; митниците; политиката в областта на конкуренцията; информационното общество; науката и технологиите; енергетиката; транспорта; политиката в областта на морския транспорт; политиката по отношениe на потребителите;

  - сътрудичеството в областта на устойчивото развитие, по-специално здравеопазването; заетостта и социалните въпроси; околната среда и природните ресурси; изменението на климата; селското стопанство, развитието на селските райони и горското стопанство; морските басейни и рибарството; помощта за развитие;

  - културата, информацията, комуникациите, аудиовизията и медиите, образованието;

  - правосъдието, свободата и сигурността, по-специално прилагането на принципите на правовата държава; правното сътрудничество; защитата на личните данни; миграцията; борбата с незаконните наркотици; борбата с организираната престъпност и корупцията; борбата с прането на пари и финансирането на тероризма; борбата с кибернетичната престъпност; правоприлагането;

  - туризма, гражданското общество; публичната администрация; статистиката.

  Рамковото споразумение определя институционалната рамка по прилагането му, като се предвижда създаването на Съвместен комитет, съставен от представители на членовете на Съвета на Европейския съюз и представители на Европейската комисия, от една страна, и от представители на Република Корея, от друга страна. Основната роля на Съвместния комитет е осигуряване на правилното действие на Рамковото споразумение при запазване на цялостната съгласуваност в отношенията между страните.
  Прилагането на Рамковото споразумение се извършва чрез консенсус и диалог, като при наличие на спор между страните, споразумението урежда процедурата по арбитраж.

  IV. В заключение може да се каже, че ратифицирането на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави члеки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, ще допринесе за издигането на отношенията между Република България и Република Корея до ниво на засилено партньорство, включително в политическата, икономическата, социалната и културната сфера.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 14 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави члеки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, № 002-02-48, внесен от Министерския съвет на 18 ноември 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА

  Форма за търсене
  Ключова дума