Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
24/11/2010

  Проведено изслушване на представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за процеса по управление на средствата от Европейския съюз в Република България
  На основание чл. 99, ал. 3 от ПОДНС, на редовно заседание от 24 ноември 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) изслуша актуална информация за напредъка и моментното състояние по:
  • Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР);
  • Програмите за териториално сътрудничество 2007 – 2013 г.;
  • Проектите по Програма ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) в сектор „Околна среда”, управлявани от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
  Информацията по горепосочените теми пред Комисията представи г-жа Лиляна Павлова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. В заседанието, като представители на МРРБ, взеха участие и г-жа Деница Николова – Главен директор на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Управляващ орган (УО) на ОПРР, г-н Кирил Гератлиев – Главен директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, съответно УО и партниращ орган по Програмите за териториално сътрудничество и г-жа Йорданка Стоянова – директор на дирекция „Европейски инфраструктурни проекти”, УО на Програма ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) в МРРБ.
  Съгласно действащата практика в КЕВКЕФ, предварителна информация за моментното състояние по отделните източници на финансиране, обсъдени в рамките на заседанието, бе предоставена от страна на МРРБ и разпространена до членовете на КЕВКЕФ преди провеждане на самото изслушване. Към настоящия доклад са приложени копия на изнесените по време на заседанието презентации по ОПРР и Програмите за териториално сътрудничество, както и на част от предварителния материал по Програма ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94).
  Г-жа Моника Панайотова, председател на КЕВКЕФ, отбеляза основните показатели, разкриващи постигнатия напредък по ОПРР след предходното изслушване пред КЕВКЕФ (28 април 2010 г.). За последните 7 месеца са договорени още 165 млн. лева и са усвоени нови 183,8 млн. лева. Към средата на месец ноември 2010 г. са договорени 44% от разполагаемите ресурси по Програмата, а разплащането достига величина от 10% от нейния бюджет. Председателят на КЕВКЕФ отправи поздравления към екипа на МРРБ за установените устойчиви темпове на работа по Програмата и подчерта особено активното развитие в последните няколко месеца по отношение на Инициативата JESSICA, в т.ч.: подписването на Финансовото споразумение с Европейската Инвестиционна Банка за създаването на Холдингов Фонд (29 юли 2010 г.), ратифицирането на Финансовото споразумение от Народното събрание на Република България (7 октомври 2010 г.) и влизането му в сила (19 октомври 2010 г.) - с обнародването на Закона за ратификация в Държавен вестник, както и превеждането на финансовия ресурс (64,5 млн. лева) по сметка на Холдинговия фонд (8 ноември 2010 г.).
  По-важните моменти от предоставената подробна предварителна информация за изслушването и акцентите в изложението пред КЕВКЕФ на г-жа Лиляна Павлова по отношение на напредъка при реализацията на ОПРР, в обобщение са следните:
  • Към 15 ноември 2010 г. вече са обявени като възможност за кандидатстване схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на стойност около 75% от наличния бюджет по ОПРР. С предвидените за пускане схеми за кандидатстване през следващата година, на практика ще бъде отворена цялата Програма като възможност за достъп до наличния бюджет. Подадени са 1 327 проектни предложения, а броят на сключените договори възлиза на 409. До края на 2010 г. се очаква сключването на още 81 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорен е ресурс от 1 379 млн. лева, а разплатените средства, към 22 ноември 2010 г., достигат 317 млн. лева. До края на 2010 г. се очаква контрактуваните средства по Програмата да нараснат до 1 700 млн. лева, което представлява около 54% от общия й бюджет;
  • Представени бяха по-ключови отворени схеми за кандидатстване по ОПРР към 22 ноември 2010 г. Г-жа Лиляна Павлова напомни, че оптимизирането на системите за управление и контрол, в т.ч. въведената от УО практика за ежеседмично разплащане по Програмата, е допринесло съществено за ускоряване и отпушване на процесите, което е видно от постигнатия размер на разплащанията (за сравнение, една година по-рано, разплатените средства по ОПРР са 8 пъти по-малко или едва около 40 млн. лева). На 15 ноември 2010 г., УО е одобрил апликационната форма за първия голям проект по ОПРР – „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община Бургас”, на стойност от порядъка на 131,2 млн. лева. До края на годината се очаква да бъде финализирана и апликационната форма по проекта за „Модернизация на градския транспорт в град София” и това да бъде вторият одобрен голям проект по Програмата. Предвид социалната значимост на темата, бе акцентирано и върху предвиденото в ОПРР финансиране на ключови дейности в подкрепа на деинституционализацията на деца в Република България. Инициативата ще се реализира съвместно с Министерството на труда и социалната политика, като от бюджета на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. ще се предостави подкрепа за социални дейности, а по линия на ОПРР ще се финансират инвестициите в инфраструктура;
  • Към момента, Европейската инвестиционна банка изготвя подробен списък с дейностите на Холдинговия фонд по Инициативата JESSICA, както и процедура за избор на Фондове за градско развитие. На 8 декември 2010 г., в гр. София, ще се проведе стартиращата конференция по Инициативата JESSICA, на която ще вземат участие заинтересовани страни и потенциални партньори в нейното изпълнение;
  • Предвидени са три основни промени в ОПРР за дискутиране на заседание на Комитета за наблюдение на Програмата (1 - 2 декември 2010 г.), насочени към определянето на нови конкретни бенефициенти по три от приоритетните оси на ОПРР;
  • В рамките на изслушването бе очертана предстоящата дейност по ОПРР през следващата година чрез представяне на Индикативната годишна работна програма за 2011 г. на УО. Коментирани бяха и въпросите за средносрочната оценка на Програмата, както и подготовката за следващия програмен период на Кохезионната политика на Европейския съюз (2014 – 2020 г.).

  Заместник-председателят на КЕВКЕФ - г-жа Меглена Плугчиева, похвали екипа на МРРБ за успешното управление на Програмата и изрази становище, че би било удачно да се обмисли прехвърлянето на предвидената подкрепа за пътни проекти от Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. - към ОПРР, предвид темповете на изпълнение на двете програми и функционалността на Агенция „Пътна инфраструктура”. Тя доразви идеята си, като предложи през следващия програмен период да се помисли за концентрацията на всички Оперативни програми в МРРБ, позовавайки се на опита в други страни-членки на Европейския съюз. Г-жа Лиляна Павлова информира, че е предвидено създаването на Междинно звено в МРРБ през 2011 г., което да поеме управлението на приоритетната ос за републиканска пътна инфраструктура от Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.

  В рамките на заседанието, по темата за ОПРР, бяха отправени редица конкретни въпроси от страна на народните представители към Ръководителя на УО на Програмата, като членовете на КЕВКЕФ изразиха удовлетворение от предоставената информация и проведената дискусия.

  По отношение на Програмите за териториално сътрудничество 2007 – 2013 г., г-жа Лиляна Павлова акцентира върху следните по-важни моменти, с оглед наличието на подробна информация в предварителните материали за заседанието:
  • Програми за ТГС по външните граници на Европейския съюз – финансират се чрез Инструмента за предприсъединителна помощ. УО на тези три Програми попада в структурата на МРРБ, а партниращите органи са извън Република България. По Програмите с Република Македония и Република Турция се очаква ратифициране на Меморандумите за разбирателство от страна на Народното събрание на Република България. По отношение на Програмата с Република Сърбия, след смяна на партниращия орган, се очаква Народното събрание на Република България да може да ратифицира Меморандума за разбирателство в края на настоящата или началото на следващата година. Все още няма Оценка за съответствие по тази Програма. Финализирана е Оценката за съответствие по Програмата с Република Македония и се очаква положително становище от страна на Европейската комисия. След смяна на партниращия орган по Програмата с Република Турция, е акумулирано забавяне и е налице сериозен риск от получаване на негативна Оценка за съответствие, което ще доведе и до загуба на определен ресурс по Програмата. МРРБ се надява през първото тримесечие на 2011 г. да бъдат одобрени първите проекти за финансиране и по трите програми;
  • Програми за ТГС по вътрешните граници на Европейския съюз - финансират се по линия на Цел 3 „Европейско териториално сътрудничество” на Кохезионната политика за периода 2007 – 2013 г. Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” в МРРБ е Национален партниращ орган, а УО са извън Република България. През изминалата седмица е проведено заседание на Комитета за наблюдение по Програмата с Република Румъния и към момента са налице 89 одобрени проекта с български партньори. Поради сериозно забавяне от румънска страна, не са одобрени достатъчен брой проекти за финансиране. Правителствената криза в страната допълнително обуславя риск от неусвояване на средства по тази Програма. Г-жа Лиляна Павлова подчерта, че страната ни, от последно се е изкачила на 18 място в Европейския съюз по отношение усвояването на средствата от Европейския фонд за регионално развитие. Република Румъния и Република Гърция са на последните две позиции в това отношение. По Програмата с Република Гърция все още липсва Меморандум за разбирателство, който не е представен от гръцките партньори. В следствие на сериозната правителствена криза, Управляващият орган на Програмата в страната почти не е функционирал. На 9 и 10 декември 2010 г. ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение и ще бъдат одобрени първите проекти за финансиране по тази Програма. Положителното за тези две програми е наличието на одобрена Оценка за съответствие от Европейската комисия и от тази гледна точка не предстои загуба на средства.

  Що се отнася до статуса на управлението на трите проекта по Програма ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) в сектор „Околна среда”, за които отговаря МРРБ, в своето изложение по темата пред КЕВКЕФ, г-жа Лиляна Павлова маркира само основните проблемни области, както следва:
  • Изграждане на ПСОВ в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково - проектът е в доста напреднала фаза. Той изцяло е приключил с изключение на канализацията на левия бряг на град Димитровград, където след тежки преговори с немския изпълнител в продължение на 9 месеца, договорът с него е прекратен. Активирана е банковата гаранция и средствата са възстановени към УО.
  Това е наложило изцяло нова тръжна процедура и наемането на нов изпълнител. Договорът с него е сключен през месец август 2010 г. и реално тогава е стартирала рехабилитацията на левия бряг на канализацията. Тя се очаква да завърши през месец януари следващата година, когато ще е изтекъл договорът и Меморандумът по Програмата. Със средства от нея няма да могат да бъдат финансирани финалните плащания както за канализацията, така и за всички оставащи компоненти, тъй като те поетапно са се забавили. В тази връзка, МРРБ очаква през 2011 г. да останат за разплащане със средства от държавния бюджет около 45 хил. евро, които са предвидени в бюджета и обектите ще бъдат въведени в експлоатация;
  • Интегриран воден проект за гр. Бургас – изцяло е завършен и приключил. На 29 ноември 2010 г. е официалното въвеждане в експлоатация. В ход са приемателни комисии. За следващата година остава извършването на финално плащане в размер на 50 хил. евро и тъй като Програмата приключва, средствата са осигурени от Министерството на финансите;
  • Интегриран воден проект за гр. Русе – основните компоненти от проекта са вече готови и са приключили. Налице са обаче и два рискови компонента. Единият от тях е кейовата стена, която е изключително сложна и с изпълнител, който бави проекта. Около 35% от дейностите по нея са изпълнени. Представено е искане за удължаване на сроковете по проекта с една година и при одобрение от страна на Европейската комисия – ще се предотврати загубата на финансов ресурс. При този случай, натоварване на държавния бюджет ще има само за 2012 г. предвид окончателните плащания.
  Вторият рисков компонент е довеждащият колектор, който е много тежък за изпълнение и не е довършен. При получаване на удължаването по Меморандума, колекторът може да бъде достроен през 2011 г. и няма да се загуби финансирането. В обратния случай, ще трябва да бъдат осигурени 10 млн. евро от държавния бюджет през 2011 г., за да се довърши водния цикъл на града и да няма риск.

  В заключение, г-жа Лиляна Павлова заяви, че горепосочените три проекта по бившата Програма ИСПА, с малки изключения, ще бъдат приключени, средствата по тях ще бъдат усвоени успешно и МРРБ на практика ще бъде единственият Управляващ орган по тази Програма в страната, който ще реализира проектите си така, както е трябвало, макар и с леко закъснение.

  Председателят на КЕВКЕФ поздрави екипа на МРРБ и благодари на г-жа Лиляна Павлова за подробното представяне на статуса по отделните източници на финансиране, разгледани по време на заседанието.

  МОНИКА ПАНАЙОТОВА

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

  Форма за търсене
  Ключова дума