Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
21/04/2011

  Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) и Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, № 102-00-20/12.04.2011 г.
  І. На заседанието, проведено на 21 април 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) и Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, включено като т. 44 от Годишната работна програма на Народното събрание (ГРП на НС) по въпросите на ЕС (2011 г.).

  IІ. Предложението за Регламент е представено от Европейската комисия на 10 март 2011 г. и съдържа промени в Регламент (ЕО) № 562/2006 за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), както и в Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г.
  Измененията са продиктувани от необходимостта да се пояснят някои разпоредби в Кодекса на шенгенските граници, вследствие на юриспруденцията на Съда в Люксембург и на възникнали затруднения в практиката, както и привеждането му в съответствие с разпоредбите на новоприетите актове на ЕС - Визовия кодекс (Регламент (ЕО) № 810/2009 от 13 юли 2009 г.) и Директивата за връщането (Директива 2008/115/ЕО от 16 декември 2008 г.).
  Във връзка с решението на Съда от 3 октомври 2006 г. по дело C-241/05, Bot, се предлага изменение на чл. 5 от Кодекса на шенгенските граници, свързано с изчислението на продължителността на престоя. Новата формулировка предвижда за планиран престой на територията на държавите-членки с продължителност не повече от три месеца в рамките на всеки шестмесечен период, считано от датата на първото влизане на територията на държавите-членки, да се прилагат дадени условия за влизане на граждани на трети страни.
  В съответствие с Визовия кодекс, в чл. 5 от Кодекса на шенгенските граници се предлага още поясняване на изисквания срок на валидност на пътните документи на лицата, които не притежават виза, както и на изключението при спешни случаи. Предлага се и отпадане на остарелия термин „виза за повторно влизане”.
  Предлаганите промени в чл. 9, параграф 2 от Кодекса на шенгенските граници целят по-бърз граничен контрол, като се създава възможност за обособяване на отделни ленти не само за лицата, които се ползват с право на свободно движение но и за тези, които са освободени от визи.
  Промяната на чл. 10, параграф 3 от Кодекса на шенгенските граници относно подпечатването на пътните документи на граждани на трети страни въвежда освобождаване от подпечатване на пътните документи за екипажите на международните влакове.
  С измененията в чл. 15 от Кодекса на шенгенските граници се цели подобряване на обучението на граничната охрана, като учебните програми следва да включват специализирано обучение за идентифициране на ситуации, в които са засегнати непридружени непълнолетни лица и жертви на трафик.
  В чл. 19 относно специфичните правила за проверки на определени категории лица са предвидени дерогации, свързани с влизането и излизането на членовете на спасителни служби, полицията и пожарни екипи, действащи в спешни ситуации, както и на работници на разположени в морето съоръжения.
  В Приложение VI е уточнена правната рамка за преминавания на общи граници, като се дава изрично разрешение на държавите-членки за сключването на двустранни споразумения със съседни трети държави за извършването на съвместни гранични проверки.
  Измененията в Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген са свързани с отмяната на чл. 21, параграф 3, чл. 22 и чл. 136 от нея.

  IIІ. Съгласно позицията, изразена от Министерския съвет, Република България приветства инициативата на Европейската комисия за изменение на Кодекса на шенгенските граници и принципно подкрепя предложението. Подкрепя се предложението, с което се допуска възможност за сключването на двустранни споразумения със съседни трети страни за извършването на съвместни гранични проверки на шосейния и железопътния трафик.
  В същото време е необходимо да се проучат по-задълбочено някои предложения, като:
  - въвеждането на изключение от правилото за подпечатване на документите за пътуване на притежатели на разрешителни за пребиваване – по чл. 10, ал. 3 от Кодекса на шенгенските граници;
  - заличаването на чл. 22 от Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген – задължителната регистрация на гражданите на трети страни;
  - измененията, свързани с правомощието на Комисията да приема делегирани актове.

  IV. Предложението за Регламент е обсъдено на заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 20 април 2011 г.
  В Доклада на Комисията е отбелязано, че предложението за Регламент съответства на принципите на субсидиарност и пропорционалност.
  Предложените изменения ще внесат по-голяма яснота в съществуващите текстове и ще спомогнат за разрешаване на практически проблеми, възникнали при прилагането на Кодекса на шенгенските граници. Предвидената конкретна правна рамка за сключването на двустранни споразумения за извършването на съвместни гранични проверки на шосейния трафик ще улесни правилното прилагане на правото на ЕС от страна на държавите-членки.
  Имайки предвид отговорността на държавите-членки за опазването на вътрешната сигурност, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред счита, че чл. 22 от Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген, изискващ задължителната регистрация на гражданите на трети страни, не следва да отпада. Тази разпоредба е полезна за получаване на данни относно броя на гражданите на трети държави, намиращи се на територията на Република България.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред принципно подкрепя приемането на предложението за Регламент и представената от Министерския съвет позиция по него.

  V. След състоялото се обсъждане по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) и Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове изразява следното становище, което да бъде изпратено до европейските институции:

  1. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове счита, че предложените изменения ще внесат по-голяма яснота в съществуващите текстове и ще спомогнат за разрешаване на практически проблеми, възникнали при прилагането на Кодекса на шенгенските граници. Освен това се осигурява конкретна правна рамка за сключването на двустранни споразумения със съседни трети страни за извършването на съвместни гранични проверки на шосейния и железопътния трафик. Регламентът има директен ефект и на този етап приемането му не изисква промяна в българското законодателство. Посоченото по-горе е в подкрепа на позицията на Министерския съвет, съгласно която Република България изразява принципното си одобрение за проекта на регламент.

  2. Предложението за регламент съответства на принципа на субсидиарност, установен в чл. 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, имайки предвид, че се предвиждат изменения на вече съществуващ акт, чийто цели могат да се постигнат само чрез мерки на ниво Европейски съюз.
  Предложението за регламент съответства на принципа на пропорционалност, залегнал в чл. 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, тъй като не надхвърля необходимото за постигане на целите на Договорите и не създава допълнителна административна или финансова тежест.

  3. В духа на парламентарната дипломация, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове работи активно за успешното финализиране на присъединителния процес към Шенгенското пространство. Това е национална кауза, ползваща се с максимално широко политическо единодушие и единодействие на всички политически сили в страната. В тази връзка, по инициатива Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика и отбрана (КВПО), в средата на месец януари 2011 г. българският парламент прие Решение за изработване на Програма за парламентарни външнополитически дейности, в подкрепа на присъединяването на България към Шенгенското пространство, която да бъде реализирана в периода февруари-април 2011 г. Програмата, включва инициативи, мерки и действия на парламента в подкрепа на присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, като се базира на следните основни отправни точки:
  • Действия по линия на сътрудничеството между комисиите по европейски въпроси и комисиите по външна политика към националните парламенти на държавите, страни по Шенгенското споразумение;
  • Действия по линия на групите за приятелство и международните делегации на държавите, страни по Шенгенското споразумение;
  • Действия по линия на сътрудничеството между Народното събрание и европейските институции, в частност с Европейския парламент и отделните политически семейства в него;
  • Действия във връзка с провеждането на информационна кампания за популяризиране на темата „Шенген” сред българското общество и отразяване напредъка на страната по покриване на техническите критерии с участието на гражданския сектор и медии;
  • Представяне на регулярна информация от страна на изпълнителната власт за напредъка на България в изпълнението на критериите за присъединяване към Шенгенското пространство.
  Във връзка с изпълнението на програмата, към момента, КЕВКЕФ отчита конкретни, видими резултати.

  4. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове подчертава, че Шенгенската зона е преди всичко зона на доверие. В тази връзка, българският парламент е гарант за осъществяването на двоен демократичен контрол – от страна на парламента и от страна на гражданското общество на всеки етап от подготовката на България за членство в Шенген. Важна част от нея е изпълнението на Инструмента Шенген, по който Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове отчита 100 % договаряне и 100 % разплащане на европейските средства.

  5. Българските власти възприемат присъединяването към Шенген не като привилегия, а като отговорност, осигурявайки силна и стабилна граница за европейските граждани. В тази връзка, техническата подготовка на България е съобразена с изискванията на достиженията на правото от Шенген и критериите за присъединяване към Шенгенското пространство, което гарантира нейната готовност да бъде надеждна външна граница на Европейския съюз.

  Докладът и становището към него бяха подкрепени с 12 гласа.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума