Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
06/07/2011

  проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, № 102-01-46, внесен от Министерски съвет на 29 юни 2011 г.
  На заседанието, проведено на 6 юли 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, внесен от Министерския съвет.
  В заседанието на Комисията взеха участие от Министерството на труда и социалната политика Добринка Бонева – началник отдел „Европейско и международно социално право в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“; от Комисията за финансов надзор - Валентина Динкова – директор на дирекция „Регулаторни режими на осигурнителния надзор“и Любомира Язаджиева – главен експерт в същата дирекция.


  I. На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да приеме проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, внесен от Министерски съвет на 29 юни 2011 г.

  II. Със законопроекта се цели уреждане на въпроси, свързани с прехвърлянето на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

  III. Промените в законопроекта целят да се допълнят възможностите за пенсионни трансфери между българските и тези на ЕС пенсионни схеми с трансфери и от/към специалните пенсионни схеми на ЕЦБ и ЕИБ, като се предвиждат изменения, съгласно които действащите правила при прехвърляне на пенсионни права да се прилагат и за пенсионните схеми на ЕЦБ и на ЕИБ.
  Създава се нов чл. 343е относно правото на прехвърляне на пенсионни права в и от пенсионните схеми на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка (§ 11 от законопроекта).
  Имайки предвид, че Европейският съюз замества Европейската общност и е неин правоприемник (чл. 1 от ДЕС), в изменяните със законопроекта текстове думите „Европейски общности” и „Общност” се заменят съответно с „Европейския съюз” и „Съюз”.

  IV. Към законопроекта могат да бъдат отправени няколко препоръки, които следва да бъдат взети предвид между първо и второ четене.
  Така например, имайки предвид, че със законопроекта думите „Европейски общности” и „Общност” се заменят съответно с „Европейския съюз” и „Съюз”, необходимо е тази промяна да бъде отразена във всички текстове на действащата част ІІа на Кодекса за социално осигуряване. В противен случай, в чл. 343а, чл. 343в и 343д ще продължат да съществуват старите понятия, които вече няма да имат легална дефиниция.
  Това ще покрие и мотивите на законопроекта, че е отчетен Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1080/2010 от 24 ноември 2010 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Общностите, като по този начин в законопроекта ще бъде отразено изменението, което той предвижда относно наименованието на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 8 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се” на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, № 102-01-46, внесен от Министерски съвет на 29 юни 2011 г.


  МОНИКА ПАНАЙОТОВА

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума