Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
06/07/2011

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 102-01-44, внесен от Министерския съвет на 17 юни 2011 г.
  На заседанието, проведено на 6 юли 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие от Агенция „Митници” – Иван Кучмов – държавен експерт в Дирекция „Митническо разузнаване и разследване”, от Министерство на здравеопазването – Фани Михайлова – директор на Дирекция „Наркотични вещества”, от Агенция за безопасност на храните – д-р Емил Кожухаров – началник на отдел.

  I. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите има за цел да приведе националното ни законодателство в съответствие с европейските изисквания по отношение контрола върху вноса на определени видове необработен коноп и конопено семе.

  II. Законопроектът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП”). В съответствие с чл.157 от Регламента, в § 9 от законопроекта се предвиждат два вида лицензия при внос на необработен коноп и конопено семе, както следва:
   лицензия за вносител на конопено семе, различно от семена за посев с код по КН 1207 99 91 и
   лицензия за внос на необработен памук с код по КН 5302 10 00, конопено семе за посев с код КН ex 1207 99 15 и конопено семе за посев, различно от семена за посев с код КН 1207 99 91.

  Посочените изменения в § 9 най-общо целят синхронизиране на Закона с Европейското законодателство по отношение на вноса на конопено семе. Необходимо е, обаче, текстовете на разпоредбата да бъдат допълнително прецизирани и уточнени от водещата комисия.

  III. Друго съществени изменение, което се предлага със законопректа, но няма отношение към изискванията на Европейското законодателство, е прехвърлянето на списъците с наркотични вещества от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите към нова наредба за реда за класифициране на растения и вещества като наркотични и поставянето им под контрол. Този подход ще позволи съществено съкращаване на времето, необходимо за поставяне под контрол на новите наркотични вещества – от около една година до 2-3 месеца, като в същото време списъците ще бъдат допълнително прецизирани.

  IV. В заключение може да се каже, че предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 102-01-44, внесен от Министерския съвет, съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти, като текстовете на § 9, следва да бъдат прецизирани.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 11 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 102-01-44, внесен от Министерския съвет на 17 юни 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума