Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
06/07/2011

  проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-43, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2011 г.
  На заседанието, проведено на 6 юли 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие Боряна Пенчева – заместник-министър на финансите, от Комисията за финансов надзор – Борислав Богоев – заместник-председател, и Зорница Василева – директор на Дирекция „Застрахователен надзор”.

  I. Настоящият законопроект има за цел да гарантира високо ниво на защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги чрез адаптиране на изискванията към дейността на застрахователите и застрахователните посредници и осигуряване на пълна прозрачност в дейността им, както и чрез ефективно и своевременно упражняване на надзорните правомощия на Комисията по финансов надзор.

  II. С предложения законопроект се актуализират разпоредби свързани с изискванията към дейността на застрахователите, застрахователните посредници, защитата на интересите на потребителите на застрахователни услуги, структурата и организацията на вътрешния контрол и вътрешния одит по отношение на системите за корпоративно управление, начина на изчисляване на техническите резерви, процедурата по завеждане на застрахователни претенции, процедурите по несъстоятелност и ликвидация, видовете здравни застраховки, застраховката „Гражданска отговорност”, дейността на Комисията по финансов надзор и др. разпоредби.

  III. В мотивите към законопроекта е посочено, че не се извършва хармонизация на националното законодателство в областта на застраховането, но следва да се има предвид следното:

  1. Предвид функционирането от 1 януари 2011 г. на новата европейска организация на надзорните институции, с §4 от законопроекта към прилагането на правилата на международните договори и практиката на Комитета на европейските застрахователни и пенсионноосигурителни надзори се добавят и правилата, които се приемат от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Последният е нов орган, част от Европейската система за финансов надзор и е създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24.11.2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията.

  2. В § 25 от законопроекта се прецизират текстове, имащи отношение към Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2002 г. относно застрахователното посредничество. В съответствие с чл. 4, параграф 4 от същата директива се прецизират мерките, които държавите-членки следва да предприемат в защита на клиентите срещу неспособността на застрахователния посредник да прехвърли застрахователна вноска на застрахователното предприятие или да прехвърли сумата по застрахователното събитие или възстановена застрахователна премия на застрахованото лице. Директивата дава възможност за прилагане на една или повече мерки за защита, но съгласно чл. 4, параграф 6 се дава възможност на държавите-членки да могат да завишават изискванията по този член или да предвидят допълнително други изисквания за застрахователните и презастрахователни посредници, регистрирани под тяхна юрисдикция. Директивата не посочва начина на изчисляване на мярката посочена в чл. 4, параграф 4, б. ”б”, последното е оставено на националното законодателство. Във връзка с това в § 25 (чл.155, ал.4) от законопроекта се създава наредба, която да определи начина на изчисляване на собствените средства, частта от тях, която следва да се инвестира, както и редът за инвестиране.

  3. С § 35 и § 37 от законопроекта се доразвива възможността застрахователно предприятие да получи допълнителен лиценз за извършване на животозастрахователна дейност за рисковете, включени в класове І и ІІ, приложение І от Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година относно животозастраховането. Въвеждат се текстове относно договора за медицинска застраховка, постоянна здравна застраховка и допълнителна застраховка за покриване на здравни рискове.

  IV. Към законопроекта могат да се направят следните препоръки:

  1. Следва да се прецени доколко въведената със законопроекта постоянна здравна застраховка попада в обхвата на постоянната здравна застраховка, посочената в клас ІV, приложение І от Директива 2002/83/ЕО. Ако попада в обхвата на клас ІV и не се разграничат застрахователите, имащи право да извършват този вид застраховка, ще се допусне противоречие с изискванията на чл.18 от Директива 2002/83/ЕО;
  2. Текстовете на § 38 (чл. 254, т. 2); § 55; § 64 (§1 от Допълнителните разпоредби, т. 1 и т. 5) от законопроекта следва да се прецизират и уточнят между първо и второ четене от водеща комисия.

  V. Въз основа на гореизложеното може да се направи заключение, че разглежданият проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, не противоречи на европейското законодателство в сферата на застраховането.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 8 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-43, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума