Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
20/07/2011

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, № 102-01-48, внесен от Министерския съвет на 5 юли 2011 г.
  На заседанието, проведено на 20 юли 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията участваха представители на Министерството на вътрешните работи – Николай Нанков – началник на отдел „Нормотворческа дейност” в Дирекция „Правна нормативна дейност”, Галина Добрева – главен юрисконсулт, и Иван Варналиев – началник на сектор.

  I. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия има за цел въвеждане на изискванията на Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита.

  II. С настоящия законопроект се приемат разпоредби, които доразвиват и усъвършенстват елементи от действащия закон и са насочени към намаляване на риска от бедствия в съответствие с поетите ангажименти за изпълнение на Рамката за действие Хиого (2005-2015). В него се включват и задълженията по ПМС 18/2011, което въвежда изискванията на Директива 2008/114/ЕО.
  Директива 2008/114/ЕО регламентира основните ангажименти и дейности в сферата на задълженията на страната по отношение на съществуващата европейска критична инфраструктура (ЕКИ) , която е от значение за Европейския Съюз, а също и от национално значение.
  __________________

  „Критична инфраструктура” е система или части от нея, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни негативни последици за Република България в резултат на невъзможността да се запазят тези функции.
  „Европейска критична инфраструктура” е критична инфраструктура, разположена на територията на Република България, чието повреждане или разрушаване би довело до негативни последици за поне две държави - членки на ЕС. При оценката на негативните последици се прилагат критерии - брой загинали или ранени, икономически и социални последици, като се отчита и влиянието на повреждане или разрушаване на тази критична инфраструктура върху други видове инфраструктури.


  Тя има за цел да установи на европейско равнище хармонизирана процедура за определянето и обозначаването на европейските критични инфраструктури, които се намират на територията на държава-членка на Европейския съюз и чието нарушаване или унищожаване би довело до значителни трансгранични последици. Това включва трансгранични последици за повече от един сектор като резултат от взаимозависимостта между свързани помежду си инфраструктури. Оценяването на изискванията за сигурност за подобни инфраструктури следва да се извършва съгласно минимален общ подход.
  Следва да се отбележи,че срокът за транспониране на Директива 2008/114/ЕО е изтекъл на 12 януари 2011 г.
  III. Предложеният законопроект има за цел:
  - промяна на определението за бедствие с цел въвеждане на критерий, по който да се преценява кое събитие е бедствие; извършване на анализ и оценка на рисковете от бедствия;
  - определя процедурата за определянето и обозначаването на европейската критична инфраструктура намираща се на националната територия и обектите им, както и мерките за намаляване на уязвимостта им на природни и причинени от човека заплахи;
  - въвеждане на операторски планове за сигурност или еквивалентни мерки за всички означени ЕКИ, които да включват установяване на важните инфраструктурни елементи, оценка на риска, както и установяване, подбор и подреждане по приоритети на мерките и процедурите за противодействие;
  - определя се длъжност за служител по защитата на европейските критични инфраструктури, който следва да координира въпросите, свързани със защитата на европейските критични инфраструктури както в рамките на страната, така и с останалите държави-членки и с Комисията;
  - изменени и допълнени са административно-наказателни разпоредби, касаещи неизпълнение на предвидени в законопроекта задължения.
  В законопроекта са включени и други разпоредби, които нямат отношение към европейското право.
  IV. В заключение може да се каже, че предложеният Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, № 102-01-48, внесен от Министерския съвет на 05.07.2011 г. съответства на изискванията на Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 9 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, № 102-01-48, внесен от Министерския съвет на 5 юли 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума