Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
20/07/2011

  проект на Закон за ратифициране на Меморандум за
  разбирателство между Република Гърция и Република България
  относно изпълнението на Програмата за Европейско
  териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013,
  № 102-02-17, внесен от Министерския съвет на 14 юли 2011 г.
  На заседанието, проведено на 20 юли 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взе участие Кирил Гератлиев – главен директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.


  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосочения Меморандум за разбирателство между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013, сключен на 31 май 2011 г.

  II. Програма за Европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007-2013 г. е одобрена от Европейската комисия на 28 март 2008 г. с решение С(2008) 1129-28/3/2008 и е финансирана по Цел 3 „Европейско териториално сътрудничество” от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Общият бюджет на Програмата (европейски и национални средства е 130 277 598 евро, от които 19 541 640 евро национално финансиране от националните бюджети на двете държави ). Процентът на националното съфинансиране е определен в Програмния документ и в Меморандума за разбирателство. Приносът от държавните бюджети на България и Гърция следва да бъде в размер на 15% от общата допустима стойност на проекта. Размерът на националното съфинансиране следва да се депозира на две вноски – 80% за авансови плащания и 20% за финалните плащания, по съответното искане на Управляващия орган.
  Общата стратегическа цел на Програмата е да се насърчи развитието на българо-гръцкия трансграничен регион, като се осигури регионално сближаване и се повиши конкурентоспособността. Стратегическите цели на програмата са засилване на привлекателността на региона чрез повишаване качеството на живот и подобряване структурите на достъпност, увеличаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на предприемачеството, създаване на мрежа за сътрудничество и инвестиране в човешки ресурси.

  III. С Меморандума за разбирателство се осигурява пълноправното участие на Република България в Програмата, като се определят органите, отговорни за ефективното й управление.
  В Меморандума двете държави са договорили следните структури за управление и изпълнението на Програмата: Управляващ орган – Министерството на регионалното развитие, конкурентоспособността и корабоплаването на Република Гърция , Сертифициращ орган – Специалната служба на Единния разплащателен орган към същото министерство, Одитен орган – Комитетът за финансов контрол, Генерален секретариат по фискалната политика към гръцкото министерство на финансите. Съгласно т. 2 от Решение № 523 на Министерския съвет от 2007 г., Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е определена за Национален партниращ орган по Програмата.
  За целите на административното управление на Програмата и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1080/2006 са създадени: Съвместен технически секретариат, Съвместен комитет за наблюдение и Съвместен направляващ комитет.
  В Меморандума са разписани и отговорностите на държавите-членки по отношение на установяването на надеждни системи за верификация и контрол на разходите, както и за предотвратяването, разкриването и отстраняването на нередности при разходването на европейски и национални публични средства.

  IV. Ратифицирането на Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Програма за Европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007-2013 г. e от съществено значение за Република България, с оглед осигуряване пълноправното й участие в програмата като страна-членка на ЕС, както и достъп до средствата по програмата на български партньори по проекти.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 9 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013, № 102-02-17, внесен от Министерския съвет на 14 юли 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума