Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
31/08/2011 първо гласуване

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 102-01-52, внесен от Министерския съвет на 26 юли 2011 г.
  На заседанието, проведено на 31 август 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Първан Русинов – заместник-министър, Красимира Стоянова – директор дирекция „Правна”, Лора Клайн – главен юрисконсулт в ГД „ГВА”, Милена Стойчовска – старши юрисконсулт в ГД „ГВА”.

  I. Законопроектът има за цел да приведе националното ни законодателство в съответствие с изискванията на Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно летищните такси.

  II. Директива 2009/12/ЕО цели да установи общи принципи за определяне на летищни такси в летищата на Европейския съюз, отворени за търговски трафик, чийто годишен трафик е над 5 милиона пътнически превози, както и за летищата с най-голям брой пътнически превози във всяка държава-членка.
  Директивата дава легални дефиниции на основни понятия, като „управляващ летището орган”, „ползвател на летище”, „летищна такса” (чл. 1).
  Предвидено е задължение за държавните-членки да установят процедура за редовни консултации (чл. 6) между управляващия летището орган и ползвателите на летището или представителите или асоциациите на ползвателите на летището по отношение на функционирането на системата на летищните такси, нивото на летищните такси и където е подходящо, качеството на предоставяните услуги.
  Определени са условията за прозрачност (чл. 7) при провеждане на процедурата по консултации, относно предоставяне на информация за компонентите, които служат за основа при определяне на системата или нивото на всички такси, събирани на всяко летище от съответния управляващ летището орган.
  Изискване на директивата е държавите-членки да определят независим национален надзорен орган (чл. 11), който да осигурява правилното прилагане на мерките по процедурата на консултации.

  III. В съответствие с чл. 6 – 10 от Директива 2009/12/ЕО, с § 30 от законопроекта се създава нова Глава X „В” от Закона за гражданското въздухоплаване – „Процедура за определяне размера на летищните такси на летище с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или на летище с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България”. В създадените нови чл. 122е-122т на Глава X са определени изискванията към летищния оператор при: провеждане на процедурата по консултации; условията за прозрачност във връзка с предоставянето на информация за компонентите, които са основа за определяне на размера на летищните такси; определяне на плановете за нови инфраструктурни проекти на летището; сключването на споразумения за качеството на услугите, предоставяни на летището.
  С § 6 от законопроекта се създава нов чл. 16 д, съгласно който Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” е определена за независим национален надзорен орган, в съответствие с изискванията на чл. 11 от Директива 2009/12/ЕО.
  С § 34 от законопроекта се допълват Допълнителните разпоредби и в съответствие с Директива 2009/12/ЕО се създава нова т. 60, с която се дава легална дефиниция на понятието „ползвател на летище”.

  IV. Със законопроекта се осигурява прилагането на Регламент (ЕО) 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО.

  В тази връзка, § 10 от законопроекта определя начина за удостоверяване и поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства.

  Законопроектът предвижда и други изменения, които нямат отношение към европейското право.

  V. При разглеждане на законопроекта следва да се има предвид следното:
  1. Срокът за транспониране на Директива 2009/12/ЕО е изтекъл на 15 март 2011 г.
  2. Наименованието на Глава X „В” следва да се прецизира с оглед осигуряване на пълно съответствие с изискванията на чл. 6 от Директива 2009/12/ЕО. Съгласно цитираната разпоредба, държавите-членки са задължени да установят процедура за редовни консултации, която освен нивото на летищните такси, може да обхваща и качеството на предоставяните услуги (както е заложено в чл. 122т от законопроекта);
  3. Следва да се прецени доколко разпоредбите на законопроекта осигуряват пълното прилагане на легалната дефиниция на понятието „летищна такса” (чл. 2, т. 4 от Директива 2009/12/ЕО), за което не е предвидено изрично дефиниране в Допълнителните разпоредби на законопроекта;
  4. § 38, ал. 2 от законопроекта предвижда размера на летищните такси по чл. 122е да бъде определен с решение на летищния оператор в шестмесечен срок от влизането на закона в сила. Предвид изтичането на срока за транспониране на Директива 2009/12/ЕО, е необходимо размерът на летищните такси и свързаната с него методика да бъдат определени в кратки срокове;
  5. В законопроекта са допуснати правно-технически грешки, които следва да бъдат уточнени от водещата комисия при разглеждане на законопроекта между първо и второ четене.

  VI. Във връзка с гореизложеното, може да се направи заключение, че предложените изменения и допълнения на Закона за гражданското въздухоплаване не противоречат на Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно летищните такси.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 14 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 102-01-52, внесен от Министерския съвет на 26 юли 2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /П./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума