Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
07/09/2011

  проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 102-01-53, внесен от Министерския съвет на 29 август 2011 г.
  На заседанието, проведено на 7 септември 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерството на труда и социалната политика - Деяна Костадинова - заместник-министър, и Емил Мирославов - директор на Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”.


  I. Настоящият законопроект има за цел да уреди нормативно специфичните трудови правоотношения по отношение на работата от разстояние.

  Следва да се отбележи, че основната част от разпоредбите на законопроекта не е свързана с транспонирането на задължителни европейски актове, а е изготвена във връзка с Националното споразумение за организацията и прилагането на дистанционна работа в Република България между представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище от 2010 г. То е прието в съответствие с Европейското рамково споразумение за работата от разстояние, подписано на 16 юли 2002 г. между социалните партньори на европейско ниво.

  II. Законопроектът регламентира извършването на работа от разстояние чрез създаване на раздел VIIIб „Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние” в глава пета „Възникване и изменение на трудовото правоотношение” на Кодекса на труда.

  Новият раздел урежда същността, условията и организацията на работата от разстояние, техническото оборудване и поддържане на работното място, работното време, почивките и отпуските, трудовото възнаграждение, изискванията за квалификация, преквалификация и обучение.

  С § 6 от законопроекта се допълват Допълнителните разпоредби, като се въвежа ново понятие „Командироване по смисъла на чл. 121, ал. 3” и са допълнени понятията „Работодател” и „Работно място”.
  В § 7 от законопроекта е предвидено изменение на Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества. То е свързано с изискванията на чл. 14 от Директива 2009/38/ЕО от 6 май 2009 г. за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение, в който се регламентира прилагането на директивата към действащите споразумения.


  III. Към законопроекта може да бъде отправена следната препоръка:

  По отношение на § 7 от законопроекта e необходимо да се прецизира новосъздадения § 2а в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества, с цел да се избегне препращането към Директива 2009/38/ЕО, като се посочат съответните национални разпоредби, свързани с транспонирането й.

  IV. В заключение може да се каже, че предложеният законопроект не нарушава европейското право.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 8 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 102-01-53, внесен от Министерския съвет на 29 август 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума