Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
07/09/2011

  проект на Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА, № 102-02-18, внесен от Министерския
  съвет на 4 август 2011 г.
  На заседанието, проведено на 7 септември 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие Емил Коматичев - държавен експерт в Дирекция "Икономическа политика" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, и представители на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия - Цветан Стоевски - главен Директор на Дирекция
  "Конкурентоспособност и иновации", и Богдана Ваташка - експерт в Дирекция "Конкурентоспособност и иновации".


  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото Споразумение между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА, сключено на 27 април 2011 г. в Брюксел.

  II. С Решение № 658 на Министерския съвет от 23 юли 2009 г. правителството одобрява участието на България в инициативата ЕВРИКА и в съвместната програма „ЕВРОСТАРС“ и възлага на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организацията и координацията на дейността по участието на страната в тях. Разходите за националното финансиране на българските организации, участващи в проекти на инициативата ЕВРИКА и в съвместната програма „ЕВРОСТАРС“, са за сметка на бюджета на Националния иновационен фонд.

  III. ЕВРИКА е трансевропейска мрежа за пазарно-ориентирана изследователска и развойна дейност в областта на промишлеността. В нея участват 39 държави-членки на ЕС и някои не-членки, сред които Норвегия, Швейцария, Турция, Русия, Израел. Инициативата има за цел да подпомогне конкурентоспособността на европейските фирми чрез развиването на международно сътрудничество, което води до създаването на контакти и изграждането на мрежи за иновации. Целта й е да постигне пазарна реализация на резултатите от висококачествената научноизследователска и развойна дейност и да използва мултиплициращия ефект от съвместната работа за подобряване на качеството на живота.
  Инициативата ЕВРИКА е организационно-управленска рамка, система от механизми, която предлага услуги за намиране на партньор, разпространение на информация и друго обслужване на промишлените предприятия, научните изследователски организации и университети за сътрудничество в областта на приложно технологичните изследвания. Получаването на статут „проект на ЕВРИКА“ е запазена марка за качество в Европа, гаранция за изследванията и сигурност за пазарна успеваемост. Едно от големите достойнства на инициативата е, че запазената марка привлича рисков капитал за експериментиране на нови технологии в реална производствена и пазарна обстановка.
  Инициативата ЕВРИКА не разполага с централизирани фондове. Всяка страна – членка осигурява финансирането на своите изследвания по съвместния проект.
  В рамките на инициативата ЕВРИКА е създадена съвместна програма „ЕВРОСТАРС“. Тя е насочена към малките и средни предприятия, провеждащи научноизследователска и развойна дейност. Тази програма стимулира съвместни (най-малко двама участника от минимум две-страни членки на програмата) международни изследователски и иновационни проекти чрез облекчаване достъпа на предприятията до финансиране при разработване на нови продукти, технологии и услуги.

  Програмата „ЕВРОСТАРС“ ще се администрира от Секретариата на ЕВРИКА със седалище в Брюксел, който поема ангажимента да публикува/обявява покани, получава заявките за кандидатите, организира оценяването им от независими експерти, управлява финансовите вноски и осъществява мониторинг на проектите.

  IV. Ратифицирането на Споразумението между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА e от съществено значение за българските предприятия, които ще получат по-широки възможности за участие в съвместни международни научноизслвдователски и иновационни проекти. Чрез съвместната програма „ЕВРОСТАРС“ ще се облекчи достъпа до финансиране за предприятията при разработване на нови продукти, технологии и услуги. В тази връзка, ще се насърчи и активизира интересът на предприятията към разработването на проекти, свързани с иновациите и научните изследвания, а те от своя страна представляват средство за реалзиране на интелигентния растеж, заложен в Стратегията „Европа 2020”.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 11 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА, № 102-02-18, внесен от Министерския съвет на 4 август 2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума