Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
14/09/2011

  проект на Закон за ратифициране на Допълнителното споразумение, изменящо Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, № 102-02-21, внесен от Министерския съвет на 7 септември 2011 г.
  На заседанието, проведено на 14 септември 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Допълнителното споразумение, изменящо Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, внесен от Министерския съвет.


  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Допълнителния протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.

  II. Договорът между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите е подписан на 1 юни 1999 г. в гр. Бейрут.

  Целта на Допълнителния протокол, подписан на 21 декември 2010 г. в Бейрут, е да осигури прилагане на мерките, които ЕС е приел или може да приеме по отношение на инвестиционната дейност на инвеститори на територията на ЕС.

  III. Внесените с Допълнителния протокол промени в договора касаят режима на третиране на инвестициите, като установяват принципа на недискриминационно третиране в инвестиционното сътрудничество между България и Ливан (чл. 3 ал.1 и 2 от Договора).

  С Допълнителния протокол (чл. 1) са дефинирани по-точно изключенията от режимите за национално третиране или на най-облагодетелстваната нация, като се взема предвид членството на България в ЕС. Изключенията касаят привилегиите и предимствата, чието предоставяне е свързано със задължения на една от страните, предвид членството й в митнически, икономически или валутен съюз, общ пазар или зона за свободна търговия. По този начин се постига неразширяване към трети страни на третирането на инвестиции в рамките на ЕС.

  С чл. 4 от договора България и Ливан взаимно си гарантират свободния превод на суми, свързани с инвестициите. Той се осъществява, без да се накърняват задълженията, произтичащи от членство или участие, настоящо или бъдещо, в икономически или валутен, регионален или континентален съюз (чл. 2 от Допълнителния протокол). Изменението се налага с оглед съобразяване с разпоредбите от Договора за функциониране на ЕС (чл. 64, § 3, чл. 66 и чл. 75, § 1 и § 2). По този начин се осигурява прилагането на евентуални мерки по отношение свободното движение на капитали върху превода на свързани с инвестиции суми към и от Ливан.

  IV. Влизането в сила на Допълнителния протокол е необходимо условие за привеждане на договора в съответствие със законодателството на ЕС и предпоставка за по-нататъшно развитие на инвестиционната дейност между България и Ливан.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 12 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 21 декември 2010 г. в Бейрут, внесен от Министерския съвет на 7 септември 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума