Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
28/09/2011

  проект на Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, № 102-02-22, внесен от Министерския съвет на 19 септември 2011 г.
  На заседанието, проведено на 28 септември 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, внесен от Министерския съвет.

  I. На основание чл. 85, ал. 1, т.4 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

  II. Горепосоченият Меморандум за разбирателство е подписан в София на 17 юни, а в Брюксел на 29 юни 2011 г. и е одобрен от Министерския съвет с Решение № 449 от 2011 г. В съответствие с Меморандума, Република България ще получи финансова помощ в размер на 78,6 млн. евро с цел намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство, както и за укрепване на двустранните отношения със страните донори. Средствата, които се отпускат на България през втория програмен период 2009-2014 г. са 3 пъти повече в сравнение с периода 2007-2009 г.

  III. Средствата по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство се предоставят за финансиране на проекти в 10 програмни области (ПО), както следва:

   ПО 1: Интегрирано управление на морските и вътрешните води;
   ПО 2: Биоразнообразие и екосистеми;
   ПО 5 и 6: Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници;
   ПО 10: Фонд за неправителствени организации;
   ПО 11: Деца и младежи в риск;
   ПО 13: Инициативи за обществено здраве;
   ПО 16: Консервация и възобновяване на културното и природното наследство и ПО 17: Стимулиране на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на европейското културно наследство;
   ПО 19: Стипендии.

  В Анекс А към Меморандума подробно е уредена структурата за управление и контрол на Програмата. Дирекция “Мониторинг на средствата от ЕС“ в Министерския съвет ще изпълнява функциите на Национално координационно звено по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Сертифициращ орган ще бъде дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите. Одитен орган ще е ИА „Одите на средствата от ЕС“. До 6 месеца след подписването на Меморандума, Националното координационно звено по Програмата трябва да създаде Комитет за наблюдение.

  IV. В рамките на Меморандума за разбирателство за периода 2009-2014 е приет нов подход за управление на средствата - от звена в отделните ресорни министерства. Програмните оператори в съответните програмни области, чуждестранните партньори, както и размерът на финансовата помощ за всяка програмна област, са разписани в Анекс В към Меморандума, както следва:

  - Програмен оператор за програмни области 1 с бюджет 8 млн. евро и 2 с бюджет 8 млн. евро е Министерството на околната среда и водите в партньорство с норвежката Агенция по климата и замърсяването и Норвежката дирекция за управление на природата;

  - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е програмен оператор на програмни области 5 и 6, които са обединени в обща програма на стойност 13 260 245 евро в партньорство с Норвежката дирекция за водни ресурси и енергетиката;

  - Министерството на образованието, младежта и науката е програмен оператор на програмни области 11 и 19, чиито бюджет е съответно 7,860 млн. евро и 1,5 млн. евро, в партньорство с Исландския център за научни изследвания, Националната агенция по образование на Лихтенщайн и Норвежкия център за международно сътрудничество в областта на висшето образование;

  - Министерството на културата в сътрудничество с Министерството на регионалните развитие и благоустройството е програмен оператор на програмни области 16 и 17, също обединени в обща програма с бюджет 14 млн. евро.

  - Предстои да бъде уточнен програмният оператор на програмна област 13, свързана с инициативите за опазване общественото здраве. Бюджетът на програмата е общо 13,415 млн. евро, като 7,765 млн.евро от тях се предоставят от Норвежкия финансов механизъм, а 5,650 млн. евро са от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

  - Управлението на Фонда за неправителствени организации с бюджет 11,790 млн. евро ще бъде възложено на Офиса на ФМ на ЕИП, като Националното координационно звено ще бъде консултирано в процеса на избор на програмен оператор.

  Предвижда се необходимото национално съфинансиране за бенефициенти-публични институции, да бъде осигурено централно чрез дирекция „Национален фонд“ на МФ.

  V. КЕВКЕФ разбира необходимостта от реорганизация на процеса по управление на програмата, с оглед ефективното и ефикасно разходване на средствата по отделните програмни области. Същевременно, КЕВКЕФ обръща внимание на необходимостта от наличие и/или изграждане на капацитет за управление на програмата, особено в административните структури, извън Управляващите органи/Междинните звена, тъй като последните вече имат налична експертиза в усвояването на средства по европейски финансови инструменти.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове еднодушно предлага (със 16 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, № 102-02-22, внесен от Министерския съвет на 19 септември 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума