Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
12/01/2012

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102-01-87, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г.
  На извънредното заседание, проведено на 12 януари 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Агенцията по обществени поръчки - Миглена Павлова - изпълнителен директор, Галя Манасиева - директор на Дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”, и Анастасия Венкова - държавен експерт в Дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”.

  I. Законопроектът е изготвен с цел въвеждане изискванията на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО. По този начин със законопроекта се реализира вторият етап от мерките, предвидени в Концепцията за промени в законодателството по обществени поръчки през 2011 г., в контекста на препоръките от доклада на Европейската комисия от юли 2010 г. по Механизма за сътрудничество и проверка.

  II. Целта на Директива 2009/81/ЕО е да създаде единна уредба в сектори, характеризиращи се с редица изключения от общите принципи на Вътрешния пазар и с множество различия в нормативните актове на национално ниво. Директивата е приложима от класически и секторни възложители при възлагане на определени обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността. Между Директива 2009/81/ЕО и общите директиви в областта на обществените поръчки (2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО) са налице множество сходства по отношение на съдържанието на урежданата материя. Същевременно, Директива 2009/81/ЕО се отличава с някои особености, които произтичат от спецификите на регулираната материя:
  • При възлагане на поръчки в областта на отбраната и сигурността не се предвижда използване на открита процедура;
  • С цел гарантиране сигурността на информацията и сигурността на доставките възложителите могат да поставят към кандидатите специфични изисквания в тази насока;
  • Предвидени са специални изключения в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД), които целят стимулиране на иновациите на Европейския пазар за отбранителна техника;
  • Възложителите могат да изискат от изпълнителите, когато използват подизпълнители, изборът им да става на конкурентен принцип. Това цели отваряне на веригата на доставки и създаване на възможности за развитие на малките и средните предприятия в тези два сектора;
  III. Предложените промени в проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИД ЗОП), във връзка с транспониране на Директива 2009/81/ЕО, обхващат:
  • въвеждане на допълнителни изисквания и критерии за подбор на кандидати и участници с оглед специфичните особености на обществените поръчки в областта на отбраната и сигурността;
  • уреждане на въпроси за взаимно признаване на разрешения за достъп до класифицирана информация, издадени в държава-членка, в която кандидатът или участникът е установен;
  • създаване специфични възможности за определени поръчки да се възлагат от или чрез централен орган за обществени поръчки;
  • разширяване възможността поръчки в областта на отбраната и сигурността да се възлагат и чрез договаряне без обявление;
  • прецизиране на праговите стойности за възлагане на обществени поръчки в тези сектори;
  • прецизиране на материята относно технически спецификации;
  • Допълване на изисквания към процедурите по обжалване, с оглед спецификата на урежданата материя.

  С § 56 от законопроекта се създава Част трета ”а” Възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността, регламентираща процедури, условия за изпълнение на поръчки и избор на подизпълнители.

  IV. При разглеждане на законопроекта следва да се вземе предвид следното:

  1. Срокът за транспониране на Директива 2009/81/ЕО е изтекъл на 21 август 2011 г. Срещу България е започнала процедура по нарушение;

  2. Необходимо е използваният в законопроекта термин „държави-членки” да се прецизира, като се уточни, че това са „държавите-членки на ЕС”;

  3. Текстът на § 31, т.2 следва да се прецизира, относно стойностите, над които следва да се изпраща предварително обявление;

  4. За пълното съответствие с Директива 2009/81/ЕО в § 56 от законопроекта е необходимо да се прецизират текстовете на чл.119в относно изискванията, при които възложителят взема решение за възлагане на обществени поръчки чрез договаряне без обявление, чл.119е относно клаузи, които възложителят може да включи в проекта на договор;

  5. Към законопроекта могат да бъдат отправени и някои правно-технически бележки, които да бъдат отразени от водещата комисия между първо и второ четене.

  VI. В заключение, може да се отбележи, че със законопроекта се предвижда създаване на предпоставки за провеждане на конкурентни, справедливи и прозрачни процедури, отчитайки спецификата на сектори “Отбрана” и “Сигурност”.

  Въз основа на предложените изменения и допълнения, може да се каже, че предложеният законопроект не противоречи на изискванията на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 15 гласа „за“)на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102-01-87, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума