Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
18/01/2012

  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102-01-86, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г.
  На заседанието, проведено на 18 януари 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните, Марияна Николова – директор на Дирекция „Правно-нормативни дейности” в Министерство на земеделието и храните, и Дамян Илиев – главен секретар на Българска агенция по безопасност на храните.

  I. Настоящият законопроект има за цел да създаде условия за прилагане в българското законодателство на пряко приложими европейски актове, като:

  - определи компетентния орган по прилагане на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета; Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО; Регламент (ЕО) № 504/2008 на Комисията от 6 юни 2008 г. за прилагане на Директива 90/426/ЕИО и Директива 90/427/ЕИО на Съвета относно методите на идентификация на еднокопитни животни;
  - предвиди санкции при нарушаване изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти); Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии; Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните; Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход; Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо; Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП”).

  В законопроекта е предвидено изискванията на наредбата по чл. 63 от действащия Закон за ветеринарномедицинската дейност да бъдат заменени с изискванията на Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологично-активните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход, а изискванията на наредбите по чл. 59 (oбщи изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на храните) да бъдат заменени с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004; Регламент (ЕО) № 853/2004 и Регламент (ЕО) № 1069/2009.

  С Допълнителните разпоредби на внесения законопроект се изменя Закона за фуражите, където Българската агенция по безопасност на храните е определена като контролен орган за спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 178/2002; Регламент (ЕО) № 183/2005; Регламент (ЕО) № 999/2001; Регламент (ЕО) № 1069/2009; Регламент (ЕО) № 1831/2003; Регламент (ЕО) № 1829/2003; Регламент (ЕО) № 1830/2003. Предвидени са санкции при нарушаване изискванията на Регламент (ЕО) № 1830/2003 и Регламент (ЕО) № 1829/2003.

  II. При разглеждане на законопроекта следва да се вземе предвид следното:
  1. Необходимо е да се прецизират използваните в законопроекта понятия „държави-членки”, „държави-членки на Европейския съюз”, „друга държава”, „страна по регистрация на заявителя”, „трети страни”;
  2. На основание чл.1, ал. 3 от Договора за Европейския съюз, съгласно който „Съюзът замества Европейската общност и е неин правоприемник”, текстът на § 94 от законопроекта следва да се прецизира;
  3. На основание чл. 288, ал. 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който „Регламентът е акт с общо приложение. Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.”, текстовете, извършващи препратки към регламенти е необходимо да се прецизират. Позоваването и препратките се извършват само, ако разпоредбите на регламента изискват мерки по неговото прилагане, изискват определяне на компетентен орган или определяне на санкции за нарушения на неговите разпоредби. Следва да се има предвид, че при изписване на наименованието на регламентите в част от текстовете на законопроекта са допуснати неточности.

  4. В законопроекта са допуснати и други правно-технически грешки, които следва да бъдат уточнени от водещата комисия при разглеждане на законопроекта между първо и второ четене.  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 12 гласа „за“, 1 глас „против“ и 3 гласа “въздържал се“)на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102-01-86, внесен от Министерски съвет на 14 декември 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума