Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
18/01/2012

  проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции, № 102-01-89, внесен от Министерския съвет на 28 декември 2011 г.
  На заседанието, проведено на 18 януари 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие Деница Вълкова – заместник-министър на правосъдието, Юлия Меранзова – държавен експерт в Дирекция „Съвет по законодателство”, и Надя Хрингова – държавен експерт в Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” в Министерство на правосъдието.

  I. Проектът на закон признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции има за цел да приведе българското законодателство в съответствие с разпоредбите на Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции.

  II. Непрекъснатият процес на разширяване на международното сътрудничество в рамките на Европейския съюз доведе до приемането на редица актове на ниво ЕС в областта на правосъдието, чрез които се създадоха нови форми и институти на правно сътрудничество между държавите-членки. Рамково решение 2008/947/ПВР също се отнася към тази група актове и цели улесняване на международното сътрудничество по наказателни дела между държавите-членки на ЕС.

  Освен това Рамковото решение 2008/947/ПВР има за цел да улесни социалната рехабилитация и приложението на съответните пробационни мерки и алтернативни санкции по отношение на осъдените лица, които не живеят в държавата на осъждане. С оглед на постигането на тези цели се установяват правила, съгласно които органите на държава членка, различна от държавата членка, в която е осъдено съответното лице, признават съдебни решения и решения за пробация, и упражняват надзор върху пробационните мерки, наложени въз основа на съдебно решение или върху алтернативните санкции, предвидени в такова съдебно решение.

  Съгласно чл. 25 от Рамково решение 2008/947/ПВР, държавите-членки следва да предприемат необходимите мерки за въвеждане на изискванията му до 6 декември 2011 г. Следователно е препоръчително Народното събрание да приеме настоящия законопроект в най-кратки срокове.

  III. Със законопроекта са въведени и изискванията на Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 година за изменение на рамкови решения 2002/584/ПВР, 2005/214/ПВР, 2006/783/ПВР, 2008/909/ПВР и 2008/947/ПВР, с което се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес. Рамково решение 2009/299/ПВР изменя Рамково решение 2008/947/ПВР по отношение на пробационните мерки или алтернативните санкции, постановени при задочно производство.

  IV. С приемането на предложения законопроект, Република България ще отговори на ангажиментите, произтичащи във връзка с членството й в ЕС. От друга страна, законопроектът ще допринесе за намаляването на формализма и опростяването на процедурите по взаимно признаване и изпълнение на съдебни решения и решения за пробация между държавите-членки на ЕС.

  Следва да се отбележи, че с приемането на предложения законопроект, Република България ще бъде между първите държави-членки на ЕС, въвели изискванията на Рамково решение 2008/947/ПВР.

  V. В заключение може да се каже, че предложеният законопроект съответства на изискванията на правото на ЕС.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 13 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции,№ 102-01-89, внесен от Министерския съвет на 28 декември 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума