Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
18/01/2012

  проект на Закон за виното и спиртните напитки, № 202-01-1, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2012 г.
  На заседанието, проведено на 18 януари 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за виното и спиртните напитки, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните, и Красимир Коев – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното.

  I. Законопроектът е изготвен с цел да се въведат измененията от европейското право след реформата в областта на сектор “вино”, както и измененията, направени в областта на сектора свързан със спиртните напитки. Проектът на Закона за виното ще регулира материя, която в момента е регламентирана в голям брой подзаконови нормативни актове.
  Законопроектът ще създаде условия за прякото прилагане на текстове от Регламент 1234/2007/EO на Съвета, Регламент 110/2008/EO на Съвета, Регламент 555/2008/ЕО на Комисията, Регламент 606/2009/ЕО на Комисията, Регламент 607/2009/ЕО на Комисията, Регламент 401/2010/ЕО на Комисията. От една страна, законопроектът въвежда ясни правила в областта на засаждането, отглеждането и изкореняването на лозови насаждения, разрешените производствени практики, етикетиране, транспортиране и предлагане на пазара на вина и спиртни напитки. От друга, ясно се дефинират функциите на браншови и контролни органи, с оглед постигане на прозрачност и честна конкуренция при производство на спиртни напитки, гроздо- и винопроизводство.

  II. При разглеждане на законопроекта следва да се вземе предвид следното:

  1. Законопроектът отправя множество препратки към Правилника за неговото прилагане. Съгласно §3, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби, “Министерският съвет приема правилник за прилагане на закона в срок три месеца от влизане в сила на закона”. Този текст е в противоречие с §3, ал. 2, съгласно който “Правилникът по ал.1 влиза в сила от деня на влизането в сила на този закон”. Предвид гореизложеното, следва да се избегне противоречието между ал.1 и ал. 2 на §3 от законопроекта. Същевременно, би следвало да се създаде разумен срок за запознаване на заинтересованите лица с разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за виното и спиртните напитки.
  2. Необходимо е прецизиране на текстовете свързани с придружителните документи при превоз на „винено грозде, на гроздова мъст, на концентрирана гроздова мъст, на концентрирана и ректифицирана гроздова мъст и вино” в следните направления:
  - Чл. 116, ал. 1 създава задължения за ФЛ и ЮЛ – производители и вносители да съставят придружителни документи при превоз на вино. От гореспоменатия член произтичат задължения за издаване на придружителни документи, вкл. и за вина освободени за потребление (по смисъла на ЗАДС), при транспортиране на вина между производител/вносител и търговец/краен клиент, както и при движение на вина между складове (не данъчни, съгл. ЗАДС) на производители или вносители. Същевременно, при транспортиране на вино от страна на търговци не възникват гореупоменатите задължения. В този смисъл, с чл. 116, ал. 1 се създават предпоставки за изкуствено разделяне на дейността на винопроизводители на производствена и търговска и създаване на нови търговски фирми, с всички произтичащи от това последствия.
  - В чл. 116, ал. 3 следва да се прецизира начинът на заверяване на придружителните документи от ИАЛВ като се вземат под внимание случаи, когато се извършва превоз на грозде в извънработно време или неработни за Териториалните структури на ИАЛВ дни, както и самата териториалната структура на ИАЛВ. Също така, трябва да се отчетат и случаите, когато се превозват малки количества грозде, с цел несъздаване на допълнителна административна тежест пред гроздопроизводителите.
  3. С оглед избягване на неясноти, да се преразгледат чл. 122, ал. 1 и чл. 126. В тази връзка, следва да се прецизират термините “предлагане за консумация” и “предлагане на пазара”.
  4. На различни места в законопроекта са въведени изисквания от гроздо-, винопроизводители за представяне на документи пред контролните органи, в т.ч. издавани от други държавни институции, чиито срок за издаване може да е по-дълъг от технически предвидения в закона срок за представяне на документи от страна на задължените лица. В тази връзка, би било уместно да се добави изразът, че “срокът се удължава със срока необходим за издаване на съответните документи”.
  5. Необходимо е прецизиране размера на глобите и имуществените санкции, описани в глава дванадесета – “Административнонаказателни разпоредби”, с оглед реалната тежест на извършваните нарушения, възможността за заплащане на предвидените глоби/имуществени санкции от страна на стопанските субекти и избягване на субективност от страна на контролните органи.
  6. Използваният в законопроекта термин „държави-членки” следва да се прецизира, като се уточни, че това са „държавите-членки на ЕС”. Също така терминът „пазар на Европейския съюз” е коректно да се изпише като „вътрешния пазар на Европейския съюз”.
  7. При изписване на наименованието на регламентите в текстовете на чл.182, ал.2, т.29 от §1 на ДР на законопроекта са допуснати неточности.
  8. В законопроекта са допуснати и други правно-технически грешки, които следва да бъдат уточнени от водещата комисия при разглеждане на законопроекта между първо и второ четене.
  9. Наименованията на категориите спиртни напитки в Част 2 от Приложение № 1 към чл.1, ал.2 които са на език различен от българския, да бъдат изписани (транскрибирани) и на български език.

  III. В заключение може да се каже, че предложените текстове не противоречат на изискванията на правото на ЕС в частта, регламентираща сектор “вино” и при отчитане на направените препоръки, биха създали предпоставки за по-прозрачното и конкурентно развитие на сектора. Същевременно, следва да бъде отчетена евентуалната допълнителна административна тежест, която би се създала за дребните и малки гроздо- и винопроизводители и производители на спиртни напитки.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 12 гласа „за“ и 4 гласа “въздържал се“) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за виното и спиртните напитки, № 202-01-1, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума