Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
11/01/2012

  Проведено обобщаващо изслушване за управлението на европейските средства в Република България през 2011 г.
  На основание чл. 99, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на Република България, по време на редовното си заседание от 11 януари 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) проведе обобщаващо изслушване по темата за управлението на европейските средства в Република България през 2011 г.
  Участие в заседанието на КЕВКЕФ взеха г-н Томислав Дончев – министър по управление на средствата от Европейския съюз, г-жа Добринка Михайлова – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” и г-н Валери Димитров – председател на Сметната палата на Република България.
  Г-н Томислав Дончев представи пред КЕВКЕФ постигнатия напредък през 2011 г. при управлението на европейските средства в страната и благодари за конструктивния диалог с КЕВКЕФ през изминалата година (копие на изнесената презентация е приложено към настоящия доклад).
  Като част от изложението си министър Дончев представи напредъка по Оперативна програма „Техническа помощ” 2007-2013, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежката програма за сътрудничество. Основните констатации за постигнатия напредък по трите финансови инструмента през 2011 г. могат да бъдат представени, както следва:

  • Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежка програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България (2004-2009):
  Към 31 декември 2011 г. са разплатени 14,4 млн. евро (74 % от разполагаемия бюджет), като само за 2011 г. разплатените средства са в размер на 10,4 млн. евро. Към крайния срок за допустимост на разходите (30 април 2011 г.) 30 проекта са успешно приключили. По отношение на Норвежката програма към 31 декември 2011 г. са извършени плащания на стойност 15,6 млн. евро (85 % от бюджета на програмата), като само за 2011 г. плащанията са в размер на 5,3 млн. евро.
  На 17 юни 2011 г. са подписани Меморандумите за разбирателство относно изпълнението на ФМ на ЕИП и Норвежката програма за периода 2009 – 2014 г. През новия период се очаква съществено увеличение на средствата по двата механизма (приблизително три пъти повече в сравнение с предходния програмен период). Съгласно подписаните меморандуми стойността на безвъзмездната финансова помощ за България е в размер на 126,6 млн. евро (78,6 млн. евро по ФМ на ЕИП и 48 млн. евро по Норвежкия финансов механизъм).

  • Оперативна програма „Техническа помощ” 2007-2013:
  Към 31 декември 2011 г. договорените средства по ОПТП са в размер на 28,7 млн. евро или 50,43 % от всички средства по ОПТП. Реално разплатените средства достигат 12,2 млн. евро, което представлява 21,40% от бюджета на програмата.
  В края на 2011 г. е разширен кръгът от бенефициенти по програмата, с включването на 3 нови конкретни бенефициента – Държавна агенция „Архиви”, Агенция по обществени поръчки (АОП) и Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Министър Дончев очерта причините за разширяване кръга на бенефициентите по ОПТП, както следва: Държавна агенция „Архиви” – с оглед изграждане на специализиран архив за централизирано съхранение на документацията по проекти, финансирани с европейски средства; АОП – с оглед изграждане на капацитет за прилагане на новия ЗОП; ДАЗД – за укрепване на капацитета й с оглед провеждане на политиката по деинституционализация на децата в България.
  Като значителен физически напредък през 2011 г., може да се отличи новата функционалност на ИСУН, даваща възможност за електронно кандидатстване и отчитане по електронен път на проекти за всички оперативни програми.
  Министър Дончев определи ОПТП като програмата, с чиито средства се извършва подготовката за следващия програмен период, предвид предстоящата реализация на проект „Подпомагане на цялостния процес по изготвяне на Договора за партньорство на Република България за периода 2014 – 2020 г.”. Основната цел на проекта е да подпомогне Централното координационно звено при подготовката на българския Договор за партньорство с ЕК за следващия програмен период.

  Сред основните послания от изложението на министъра по управлението на средствата от Европейския съюз, на преден план могат да бъдат изведени:
  • През 2011 г. всички Оперативни програми (ОП) са постигнали заложените цели, съгласно правилото N+2/N+3 и в резултат няма риск от загуба на средства.

  • Изключително ниско ниво на грешки в ОП (под 1 %), което е много под средноевропейското.

  • Наблюдава се значителен ръст (близо 2 пъти) в усвояването на средствата през 2011 г. по 7-те ОП, финансирани със средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз в сравнение с 2010 г. Плащанията по ОП към 31 декември 2011 г. достигат над 1,5 млрд. евро, което представлява близо 19 % от разполагаемия бюджет. Договорени са общо 5,3 млрд. евро, което представлява 65,5 % от наличните средства по програмите. За сравнение, към 31 декември 2010 г. разплатените средства достигат 809,1 млн. евро (10,01 % от общия бюджет на програмите), а договорените достигат над 2,9 млрд. евро (36,74 % от общо предвидените средства по програмите).
  Лидер по отношение на договарянето и разплащане през 2011 г. е ОП „Транспорт” с ръст на договорените средства от порядъка на 191 % (1,1 млрд. евро или близо 3 пъти повече договорени средства) и 304 % ръст на платените средства (341,5 млн. евро или близо 4 пъти увеличение на плащанията спрямо 2010 г.). Министър Дончев подчерта, че и през 2012 г. развитието на транспортната инфраструктура продължава да бъде основен приоритет, като по ОП „Транспорт” са заложени 0,8 млрд. евро.
  След ОП „Транспорт”, с много добри показатели по ръст на договаряне е ОП „Техническа помощ” (100 %), следвана от ОП „Околна среда” (95 %) и ОП „Развитие на човешките ресурси” (38 %), а по отношение на разплащанията с много високи показатели е ОП „Техническа помощ” (94 %), следвана от ОП „Развитие на човешките ресурси” (82 %) и ОП „Регионално развитие” (74 %).

  • Степен на изпълнение на Индикативните годишни работни програми (ИГРП) по ОП за 2011 г.:
  От първоначално планирани за стартиране процедури на стойност близо 3 млрд. евро, реално през годината са отворени процедури на стойност 2,5 млрд. евро (над 90 % изпълнение). В ИГРП за 2012 г. е заложено обявяването на процедури за близо 1,2 млрд. евро. Най-много средства са заложени по ОПТ - 0,8 млрд. евро, което е обяснимо предвид спецификата на проектите, финансирани по програмата. Същевременно програмите, финансирани от Европейския социален фонд планират обявяването на най-много процедури през 2012 г. – ОПРЧР (12), ОПАК (9).

  • Изпълнение на прогнозите по Инструмента LOTHAR:
  През 2011 г. се наблюдава добро изпълнение на прогнозите в LOTHAR. Прогнозата за размера на договорените средства от ЕС по 7-те ОП през 2011 г., направена чрез този инструмент за финансово планиране, е изпълнена над 75 %. Изпълнението на прогнозите за размера на верифицираните средства е 66 %. Най-добро изпълнение се наблюдава при прогнозите за сертификация – средно 82 %.
  Прогнозите по Инструмента LOTHAR за 2012 г. за размер на договорените средства достигат 101,26 %. Прогнозите за верификация и сертификация предвиждат удвояване на достигнатите в края на 2011 г. нива.

  • Експертна подкрепа от Международните финансови институции (МФИ):
  По отношения на поетата през ноември 2010 г. инициатива за създаване на система на сътрудничество с МФИ е постигнато съгласие с европейските партньори България да ползва европейски средства за предоставената от МФИ експертиза. Очаква се подписването на Меморандумите за разбирателство със Световната банка и Европейската инвестиционна банка да се състои в края на месец януари 2012 г. Очертан е обхватът на стратегическо сътрудничество с българските власти и е изготвен детайлен списък с проекти за следващия програмен период, за чието реализиране ще се ползва експертизата на МФИ. Министър Дончев подчерта, че техническата помощ от МФИ ще има допълваща функция и ще бъде ползвана единствено в сфери (предимно за големи инфраструктурни проекти), в които българската администрация все още не е изградила необходимата експертиза.
  • Предприети мерки от хоризонтален характер за подобряване на координацията и изпълнението на програмите:
  Министър Дончев представи цялостния напредък в системата за координация на средствата от ЕС в България, извършените нормативни промени и постигнат ефект от тях за оптимизиране на процедурите при управление на европейските средства. В тази връзка, министър Дончев подчерта ролята на извършените промени в Закона за обществените поръчки с цел по-добра и по-ясна регулация на процедурите по възлагане на обществени поръчки за изпълнение на проектите, финансирани от ОП. Основна част от извършените през 2011 г. промени в нормативната уредба за управление на европейските средства, са насочени към оптимизиране на процедурите, въвеждане на унифицирани образци на формуляра за кандидатстване и на типови образци на документи, усъвършенстване на процедурата по разглеждане на възражения и др.
  С оглед уеднаквяване на практиката при налагането на финансови корекции по ОП, през месец октомври 2011 г. е създаден консултативен механизъм под формата на експертна работна група за осъществяване на анализ на казуси, свързани с налагането на финансови корекции по седемте ОП, по Програмата за развитие на селските райони и ОП за развитие на сектор „Рибарство”.
  През 2011 г. продължава установения добър диалог с представителите на основните групи бенефициенти по програмите. Регулярно се провеждат срещи на Управляващите органи, Сертифициращия орган и Одитния орган за обсъждане на казуси и въпроси с хоризонтален характер за всички програми, както и с цел координиране на дейностите за качествено изпълнение на стари и успешно стартиране на нови схеми по ОП.
  По отношение на мерките за информация и публичност на ОП, през 2011 г. Централният информационен офис (ЦИО) организира редица събития за увеличаване на осведомеността и подобряване прозрачността на усвояването на средствата от Европейския съюз, като за първи път България става домакин на среща на мрежата ИНФОРМ, координирана от Генерална дирекция „Регионална политика” на ЕК (17-18 май 2011 г., гр. София). В рамките на ЦИО е започнал да функционира Централният информационен и координационен офис, който ще координира работата на Областните информационни центрове по Кохезионна политика.

  • Участие в преговорите за бъдещето на Кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020 г.:
  Министър Дончев очерта различните форми на активно участие на България в дебата за бъдещето на Кохезионната политика – участие в работни формати към Съвета на ЕС и на ниво министри от държавите-членки на ЕС, отговарящи за Кохезионната политика. Той обърна внимание на няколко основни акцента, които се открояват в рамките на преговорите между държавите-членки: преместване на фокуса от финансовото изпълнение към постигането на конкретни резултати (т.е. търси се ефектът от прилагането на Кохезионната политика); обвързването на Кохезионната политика с т.нар. макроикономически условия и поддържането на строга финансова дисциплина; въвеждането на предварителни условия; предвиденият резерв от 5% от средствата от фондовете от Общата стратегическа рамка, който да бъде допустим след извършването на преглед на изпълнението в средата на периода в зависимост от постигнатите резултати.
  Одобрени са националните рамкови позиции по шестте законодателни предложения за Кохезионната политика в периода 2014-2020 г., по предложението за Механизъм за свързване на Европа, както и за инициативата за проектни облигации.
  Министър Дончев представи и постигнатия напредък в процеса на програмиране за периода 2014-2020 г., в т.ч. напредъка в подготовката на Националната програма за развитие – България 2020, която ще бъде база при подготовката на Договора за партньорство (стратегическият документ за провеждане на Кохезионната политика в страната в рамките на следващия програмен период). Сформирани са секторни работни групи по одобрените осем приоритета, които следва да детайлизират стратегията на НПР-България 2020, като посочат необходимите мерки, дейности и индикативен финансов ресурс от всички финансови източници. Очаква се процесът на програмиране да навлезе в ключова фаза през 2012 г. С оглед осигуряване на по-добра координация на процеса на програмиране, на 11 януари 2012 г. Министерският съвет е одобрил Постановление за разработване на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС за програмен период 2014-2020 г.
  По отношение на бъдещата архитектура на институционалната рамка за управление на средствата от ЕС, министър Дончев отбеляза, че се обсъждат различни варианти, като се провеждат консултации със заинтересованите страни с цел намиране на най-оптималното решение. Той изрази очакване през следващия програмен период тенденцията да бъде към намаляване броя на оперативните програми, търсене на възможности за обединяване на част от тях, както и отпадане на междинните звена от институционалната рамка за управление на европейските средства в България.

  Членовете на КЕВКЕФ благодариха за обстойно представената информация, като бяха отправени множество въпроси към министър Дончев, свързани с прогнозите за изпълнение на ОП през 2012 г., цялостната оценка на ефекта от програмите и постигането на предварително заложените цели, капацитета на местните власти, подготовката на бъдещите ОП в контекста на новия програмен период и др.

  В рамките на заседанието на КЕВКЕФ, председателят на Сметната палата на Република България – г-н Валери Димитров и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” – г-жа Добринка Михайлова, представиха оценката на ръководените от тях структури за ефективността на функциониращите системи за управление и контрол на европейските средства в Република България през 2011 г., на база изпълнени одитни ангажименти.
  От страна на одитните органи беше потвърдена констатацията на министър Дончев, че процентът на грешки по всички ОП е под прага на същественост и е значително под средния за ЕС. Беше приветстван засиленият контрол и задълбочените проверки по отношение на обществените поръчки от страна на Управляващите органи, Междинните звена и Сертифициращия орган, което съществено намалява риска от допускане на нередности по ОП.
  Като положителна стъпка за подобряването на одитната дейност през 2011 г., г-жа Михайлова отбеляза разширеното приложение на IT инструменти в одитната дейност – внедрен е софтуер за управление на одиторската дейност. Всички одити на системите и на операциите ще бъдат управлявани (планирани, изпълнявани, докладвани) чрез специализирания одитен софтуер. Контролът на качеството на работните документи също ще се документира в него.
  В резултат от изградения професионален административен капацитет в сферата на одитната дейност (голяма част от одиторите в ИА ОСЕС са преминали успешно изпити за придобиване на международно признати одиторски стандарти), всички одитни ангажименти са извършени без да се наемат външни одитори.
  Г-жа Михайлова определи 2011 г. като „тежка” за Управляващите органи, но и като „година на доверие” и засилено взаимодействие с Одитния орган за преодоляване на констатираните слабости и подобряване на системите за управление и контрол. В резултат, г-жа Михайлова отчете, че всички препоръки от одитните доклади са взети по внимание от управляващите органи, което доказва, че ИА ОСЕС има висока професионална репутация в България. Одитният орган е изпратил до ЕК положителни Годишни контролни доклади по всички ОП. Отчетено е високото професионално ниво и добро качество на работа на Одитния орган, който е припознат от службите на ЕК като доверен партньор.


  МОНИКА ПАНАЙОТОВА

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума