Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
25/01/2012

  проект на решение за участието на Република България в Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и валутен съюз, №254-02-14, внесен от народните представители Моника Панайотова, Менда Стоянова и Доброслав Димитров на 24 януари 2012 г.
  I. След поредица от изслушвания, на съвместно заседание, проведено на 25 януари 2012 година, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика и отбрана обсъдиха проекта на решение за участието на Република България в Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз, внесен от народните представители Моника Панайотова, Менда Стоянова и Доброслав Димитров на 24 януари 2012 г. В заседанието на трите комисии взеха участие Симеон Дянков – вицепремиер и министър на финансите, Николай Младенов – министър на външните работи, Константин Димитров – заместник-министър на външните работи, и Боряна Пенчева – заместник-министър на финансите.

  II. С проекта на решение се предлага Народното събрание да одобри участието на Република България в преговорите по договаряне на проект на Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз и да подкрепи присъединяването на страната към него при следните условия: 1. Прилагане от страна на Република България на разпоредбите на Глава III от Договора след ратификация от Народното събрание. и 2. Прилагане на Договора в неговата цялост от датата на присъединяването на Република България към еврозоната и отпадането на дерогацията по чл.5 от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори.

  III. На 9 декември 2011 г. в Изявлението на държавните и правителствените ръководители от Еврозоната SN 35/3/11 се посочва възможността държавните и правителствените ръководители на България, Чешката република, Дания, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Швеция да вземат участие в процеса на изграждане на по-силен икономически съюз, включващ укрепване на фискалната дисциплина, по-дълбока интеграция на вътрешния пазар, по-голям растеж, засилена конкурентоспособност и социално сближаване. Решението за участието им се определя след консултация с националните им парламенти.  IV. С решение № 964 на Министерския съвет от 30 декември 2011 г. се предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България да одобри участието на Република България в преговорите по договаряне на проекта на Международно споразумение за засилен икономически съюз.

  V. Съгласуването с Народното събрание на сключването на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз е от важно значение за отстояване в най-висока степен на българските интереси на ниво Европейски съюз, с оглед новите прерогативи на националните парламенти след Лисабон.

  VI. Договорът за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз отразява основните принципи за осъществяване на новото икономическо управление на Европейския съюз и засилване действието на Пакта за стабилност и растеж. В тази връзка въвеждането на строги фискални правила в националното законодателство на държавите-членки е в унисон с политиката на Република България за спазване на финансова дисциплина и осигуряване на дългосрочна макроикономическа стабилност, при отстояване на конкурентните предимства на страната.

  В резултат на проведената дискусия по време на заседанието бяха направени редица предложения и коментари по проекта на решение, № 254-02-14, внесен от народните представители Моника Панайотова, Менда Стоянова и Доброслав Димитров на 24 януари 2012 г. и бе постигнато съгласие текстът да бъде изменен както следва:

  Проект

  Р Е Ш Е Н И Е
  за участието на Република България в Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз
  Народното събрание,
  - като отчита ангажиментите на Република България по чл. 5 от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори;
  - като се основава на Договора за функциониране на Европейския съюз и необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството между държавите членки в области от общ интерес;
  - като приветства волята на преговарящите държави да подобрят условията за икономическия растеж в рамките на Европейския съюз;
  - като подкрепя въвеждането на строги фискални правила в националните правни системи на държавите членки чрез задължителни норми с постоянен характер, които гарантират валидността на фискалните правила през целия национален бюджетен процес;
  - като подчертава, че с Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз се утвърждават принципите, следвани от Република България, за поддържане на строга бюджетна дисциплина и макро-финансова стабилност;
  - като подкрепя разбирането, че засиленото сътрудничество в областта на икономическата и фискална политика не следва да поставя под заплаха ефективното функциониране на Вътрешния пазар на ЕС;
  - като заявява, че участието в Договора не следва да води до финансови задължения за Република България и не следва да води до задължение за хармонизация на данъчната й политика с договарящите се държави;
  - като изхожда от позицията, че Договорът за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз ще се прилага и тълкува от договарящите се страни в съответствие с Договорите на ЕС, в частност с чл. 4, параграф 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз, и с правото на ЕС;
  - като отчита възможността държавите, чиято парична единица не е еврото, да прилагат частично до присъединяването им към еврозоната и отпадането на дерогацията по чл. 139, параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз разпоредбите относно бюджетната дисциплина и икономическата координация;
  - като подкрепя целта, разпоредбите на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз да бъдат включени възможно най-скоро в Договорите, върху които се основава Европейският съюз;
  и на основание чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България във връзка с т. 3 от Решение № 964 на Министерския съвет от 30 декември 2011 г
  РЕШИ:
  1. Дава съгласие за участието на Република България в преговорите по договаряне на проект на Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз;
  2. Подкрепя сключването от Република България на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз при следните условия:
  2.1. Република България да приложи разпоредбите на Дял III от Договора след ратификация от Народното събрание;
  2.2. Участието в Договора на Република България да не води до финансови задължения за нея и ангажименти за хармонизиране на данъчната й политика с договарящите се държави;
  2.3. Република България ще прилага Договора в неговата цялост от датата на присъединяването й към еврозоната и отпадането на дерогацията по чл.5 от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори.
  В резултат на проведената дискусия Комисията по бюджет и финанси предлага (с 13 гласа „за” и 6 гласа “въздържал се”) на Народното събрание да приеме Проект на решение за участието на Република България в Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и валутен съюз, №254-02-14, внесен от народните представители Моника Панайотова, Менда Стоянова и Доброслав Димитров на 24 януари 2012 г.


  В резултат на проведената дискусия Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 11 гласа „за” и 5 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме Проект на решение за участието на Република България в Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и валутен съюз, №254-02-14, внесен от народните представители Моника Панайотова, Менда Стоянова и Доброслав Димитров на 24 януари 2012 г.


  В резултат на проведената дискусия Комисията по външна политика и отбрана предлага (с 12 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме Проект на решение за участието на Република България в Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и валутен съюз, № 254-02-14, внесен от народните представители Моника Панайотова, Менда Стоянова и Доброслав Димитров на 24 януари 2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ: ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:

  МЕНДА СТОЯНОВА МОНИКА ПАНАЙОТОВА  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА:


  ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума