Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
25/01/2012

  проект на Закон за отнемане на незаконно придобито имущество, № 254-01-4, внесен от Красимир Любомиров Велчев и група народни представители на 17 януари 2012 г.
  На заседанието, проведено на 25 януари 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за отнемане на незаконно придобито имущество, внесен от Красимир Велчев и група народни представители.

  В заседанието на Комисията взеха участие народния представител Димитър Главчев, съвносител на законопроекта, Тодор Коларов - председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Деница Вълкова - заместник-министър на правосъдието, и Велина Тодорова - заместник-министър на правосъдието.


  I. Настоящият законопроект има за цел да се защитят интересите на обществото чрез предотвратяване и ограничаване на възможностите за неоснователно забогатяване и да се въстанови чувството на справедливост у гражданите.

  II. Със законопроекта не се транспонират норми от европейското право, тъй като материята е в компетентността на държавите членки. Въпреки това, следва да се отбележи, че законопроектът е изготвен в изпълнение на поетите ангажименти към Европейската комисия в областта на борбата с корупцията и организираната престъпност.

  В последния доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 20.07.2011 г., COM(2011) 459, е отбелязано, че българските власти са последвали препоръките на Комисията и са изготвили планове за засилване на отнемането на имущество. Съвместно със Съвета на Европа е изготвен нов законодателен акт, който обаче е отхвърлен от парламента. В доклада се препоръчва България спешно да продължи работата по приемането на законодателство, даващо възможност за извършването на гражданска конфискация, която не се основава на присъда, и за извършването на ex-officio проверка на имуществото на високопоставени служители, магистрати и политици, и демонстриране на резултати в тази сфера. Комисията счита, че все още са налице други слабости при отнемането на имущество, които трябва да бъдат отстранени. ЕК отправя препоръка имуществото да бъде описано и обезопасено в ранните етапи от разследването, преди да може да бъде скрито или преместено. За тази цел трябва да има ефективно сътрудничество между комисията за отнемане на имущество, финансовите институции, административните органи и прокуратурата, включително съвместните екипи.

  Предложеният законопроект е в унисон и не противоречи на международноправните задължения, произтичащи от международни актове, по които Република България е страна, както и на вторични актове на Европейския съюз, които имат отношение към конфискацията на имуществото, придобито от престъпна дейност (последните са подробно посочени в мотивите към законопроекта). При анализа на ефективността от прилагането на рамковите решения в областта на конфискацията на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комуникацията на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета от 20 ноември 2008 г. се подчертава необходимостта от промяна на правната рамка в тази област за държавите от Европейския съюз. Същевременно се обръща внимание на ефективността на гражданската конфискация, набляга се на важността на целения резултат - съществуването на бързи и ефективни механизми за замразяване (запориране) и конфискация на имущество в чужбина и се констатират актуални проблеми в областта на взаимното признаване на обезпечителни заповеди и решения за конфискация.

  Законопроектът е съобразен с изискванията на разпоредбите на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

  III. В законопроекта са уредени условията и редът за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито със средства, за които не е установен законен източник. Въпросното имуществото се установява, посредством проверка на източниците и средствата на придобиването му. Производството по този законопроект се провежда независимо от производството, в което се осъществява наказателно преследване срещу проверяваното лице. За разлика от действащия Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, отнемането на имущество не се предхожда от влязла в сила осъдителна присъда, което характеризира механизма на гражданската конфискация. Концепцията за гражданската конфискация не изисква установяването на причинно-следствена връзка между деянието, за което лицето е осъдено, и имуществото, което се проверява в гражданското производство. В този смисъл отнемането на имуществото не е наказание на виновното лице, а мярка за защита на обществения интерес.

  Законопроектът предвижда развитие на производството по гражданска конфискация в две фази: производство, провеждано от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, в което се проверяват източниците за придобиване на имуществото и се предприемат действия за налагане на обезпечителни мерки и производство за отнемане на имуществото, провеждано пред гражданския съд.

  Детайлно са уредени статута и правомощията на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, представляваща специализиран постояннодействащ държавен орган, който извършва проверки за установяване на имущество, придобито със средства, за които не е установен законен източник. Със законопроекта се предвиждат съществени промени в структурата и начина на функциониране на специализирания орган. Предвижда се еднократен петгодишен мандат на председателя и членовете на Комисията, осигуряващ гаранции за прозрачност и безпристрастност в дейността й.

  Законопроектът предвижда 10-годишен давностен срок от момента на образуване на производството пред Комисията за упражняване правата на държавата при провеждане на финансово разследване относно имуществото на лицата и произхода на средствата за придобиването му.

  Въвежда се понятието „значително несъответствие” (§ 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби), при наличието на което Комисията приема решение за внасяне в съда на искане за обезпечаване на бъдещ иск за отнемане на имуществото. Значително несъответствие е налице при несъответствие между имуществото и нетния доход, надвишаващо 250 000 лв. за целия проверяван период.

  С оглед чувствително съкращаване на сроковете за провеждане на производството по този закон, чл. 82, ал. 1 предвижда предявяване на иск от страна на Комисията за отнемане на имуществото пред компетентния граждански съд в срок до три месеца от налагането на обезпечителните мерки.

  Законопроектът предвижда редица гаранции за защита на основните права, сред които: възможността по чл. 68 лицето предварително да се запознае с доказателства, които ще се представят в един бъдещ процес; възможност за правна защита в исковото производство; ответникът има право на жалба пред две съдебни инстанции, като съдебното производство протича на три инстанции и др.

  IV. При разглеждане на законопроекта, КЕВКЕФ отбелязва следното:

  1. Настоящият законопроект в голяма степен отразява и доразвива философията на проекта на Закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и от административни нарушения № 102-01-34, внесен от Министерския съвет на 31.05.2011 г., по който КЕВКЕФ изрази принципното си съгласие. КЕВКЕФ възприе приемането на закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност като необходим отговор, както на обществените потребности, така и на поетите международни задължения и ангажименти към Европейската комисия в борбата с корупцията и организираната престъпност;

  2. КЕВКЕФ намира, че при изготвяне на проектозакона за отнемане на незаконно придобито имущество са взети предвид препоръките на Европейската комисия за демокрация чрез право, по-известна като Венецианската комисия (консултативен орган към Съвета на Европа по конституционни въпроси), които бяха изказани по повод проекта на Закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и от административни нарушения, внесен от Министерския съвет на 31.05.2011 г.

  3. КЕВКЕФ счита, че настоящият законопроект в достатъчна степен отразява основните препоръки от последния доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 20.07.2011 г., COM(2011) 459. В тази връзка, Глава пета и Глава шеста от законопроекта създават необходимите гаранции за ефективно сътрудничество между ангажираните държавни органи, както и за обезопасяване на имуществото при започване на разследването, преди да може да бъде скрито или преместено.

  4. КЕВКЕФ счита, че предвидените съществени промени в структурата и начина на функциониране на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, допринасят за издигане по-прозрачното й функциониране.

  5. Не на последно място, КЕВКЕФ отчита, че разпоредбите на законопроекта във висока степен осигуряват защита на основни права на лицето, срещу което е образувано производство за установяване на имущество, придобито със средства, за които не е установен законен източник.


  V. В заключение може да се каже, че предложеният законопроект е в изпълнение на поетите международни задължения и ангажименти към Европейската комисия в борбата с корупцията и организираната престъпност.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 11 гласа „за”, 1 глас „против” и 4 гласа„въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за отнемане на незаконно придобито имущество, № 254-01-4, внесен от Красимир Любомиров Велчев и група народни представители на 17 януари 2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума