Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
25/01/2012

  проект на Закон за гражданската конфискация, № 254-01-5, внесен от Христо Дамянов Бисеров и група народни представители на 18 януари 2012 г.
  На заседанието, проведено на 25 януари 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за отнемане на незаконно придобито имущество, внесен от Красимир Велчев и група народни представители.

  В заседанието на Комисията взеха участие народния представител Христо Бисеров, вносител на законопроекта, Тодор Коларов - председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Деница Вълкова - заместник-министър на правосъдието, и Велина Тодорова - заместник-министър на правосъдието.


  I. Настоящият законопроект има за цел да ограничи в максимална степен икономическото влияние на организираната престъпност и възможностите й да генерира по-нататъшна престъпна дейност, чрез предотвратяване и ограничаване на възможностите за извличане на облаги от извършени, но недоказани престъпни деяния.

  II. Със законопроекта не се транспонират норми от европейското право, тъй като материята е в компетентността на държавите членки. Въпреки това, вносителят посочва в мотивите към законопроекта, че последният е изготвен в съответствие с общите принципи на правото на ЕС и правилата на ДФЕС за съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси.


  III. Със законопроекта се уреждат условията и редът за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито със средства с недоказан произход, или чието придобиване или притежание съставлява неоснователно обогатяване по отношение на държавния или общинските бюджети или по отношение на лицата, пострадали от престъпления.

  Производство за отнемане на имущества може да бъде образувано само по повод, или във връзка с образувано, висящо или приключено, наказателно производство в която и да е негова фаза. По правило е предвидено това да става още в досъдебното производство, с което да не се даде възможност на обвиняемия да укрие имущество.

  Законопроектът предвижда развитие на производството по гражданска конфискация в две фази: предварително и същинско. Предварителното производство е изцяло административно, провеждано от съответната данъчна администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Съдебното производство е специално. Предлага се да се използват правилата на Гражданския процесуален кодекс за решаване на търговски спорове, предвид бързината на този вид производства и липсата на възможности за протакане.

  В § 3 от законопроекта е предвидено закриването на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

  Като предимство за предложения подход вносителят извежда обстоятелството, че законопроектът ще се прилага в рамките на съществуващата и утвърдена институционална структура на държавата и ще се опира на добре усвоени от прилагащите органи правни норми, по които има акумулирана и достатъчна съдебна практика: тези на ДОПК, ГПК и НПК.

  С предложените мерки вносителят обосновава икономисване на финансови средства при прилагане на закона.

  Законопроектът предвижда правата на държавата да се погасяват с изтичане на десетгодишна давност, като давността започва да тече от датата на придобиване на имуществото (чл. 4, ал. 6 от законопроекта).

  Като основание за гражданска конфискация, чл. 4, ал. 3 от законопроекта предвижда несъответствие в голям мащаб (разлика от над 300 000 лева) между съвкупната стойност на притежаваното имущество и декларираните през годините приходи на засегнатите лица след приспадане на съответните разходи.

  IV. При разглеждане на законопроекта, КЕВКЕФ отбелязва следното:

  1. Настоящият законопроект предлага изцяло нова концепция за провеждане на производство за гражданска конфискация – залага се на усвоения инструментариум на други действащи закони (ДОПК, ГПК, НПК), като се изключва ролята на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (предлага се нейното закриване);

  2. Законопроектът е изготвен в унисон с общата препоръка на Европейската комисия от последния доклад относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 20 юли 2011 г., COM(2011) 459 за приемане на законодателство, даващо възможност за извършването на гражданска конфискация, която не се основава на присъда, и за извършването на ex-officio проверка на имуществото на високопоставени служители, магистрати и политици, и демонстриране на резултати в тази сфера. Въпреки това, следва да се отбележи, че законопроектът не е съгласуван с препоръките на Европейската комисия за демокрация чрез право, по-известна като Венецианската комисия (консултативен орган към Съвета на Европа по конституционни въпроси), които бяха изказани по повод проекта на Закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейности и от административни нарушения, внесен от Министерския съвет на 31.05.2011 г.

  3. По отношение на чл. 4, ал. 5 от законопроекта за гражданската конфискация, следва да се прецени доколко е съобразен с изискванията на чл. 10 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи относно свободата на изразяване и чл. 11 от Харта на основните права на Европейския съюз относно свободата на изразяване на мнение и свобода на информация.


  V. В заключение следва да се отбележи, че законопроектът предлага концептуално нов подход към производството по гражданска конфискация, който следва да бъде внимателно анализиран и съобразен с препоръките на ЕК и Венецианската комисия, в изпълнение на поетите ангажименти във връзка с борбата с корупцията и организираната престъпност.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 1 глас „за” и 15 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да не приеме на първо гласуване проект на Закон за гражданската конфискация, № 254-01-5, внесен от Христо Дамянов Бисеров и група народни представители на 18 януари 2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ
  НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума