Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
11/04/2012

  Изслушване на представители от Министерството на околната среда и водите за напредъка при усвояване на европейските средства в сектор „Околна среда”
  На основание чл. 99, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на Република България, по време на редовното си заседание от 11 април 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) проведе изслушване за:
  - напредъка и текущото състояние при изпълнението на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. (ОПОС);
  - постигнатите конкретни резултати и цялостен ефект от изпълнението на предприсъединителната програма ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) в сектор „Околна среда”.

  Информацията по темата бе представена пред КЕВКЕФ от заместник-министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева. Съгласно установената практика, предварителните материали за моментното състояние и напредъка по горепосочените два източника на финансиране, изготвени от екипа на МОСВ, бяха разпространени до членовете на КЕВКЕФ преди провеждането на заседанието. Основните моменти в изложението на г-жа Ивелина Василева по отношение напредъка на програмите бяха представени по време на заседанието и с презентация (PowerPoint). Копие на презентацията на МОСВ е приложено към настоящия доклад (вж. Приложението).
  По-важните аспекти от предварителните материали, презентацията и изложението на г-жа Ивелина Василева относно напредъка в изпълнението на ОПОС могат да бъдат обобщени както следва:
  Към началото на месец април 2012 г. по ОПОС са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 2,3 млрд. лева (65,31 % от общия бюджет) и са разплатени 417,4 млн. лева (11,85 % от общия бюджет). За първите три месеца на 2012 г. са сключени нови 45 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 537 млн. лв. Извършени са плащания към бенефициенти в размер на 30 млн. лв. През този период са успешно приключили 18 проекта, по които са усвоени близо 40 млн. лв.
  Съгласно представената прогноза за 2012 г. по инструмента ЛОТАР, МОСВ предвижда до края на 2012 г. да постигне пълно договаряне на средствата по програмата, като същевременно прилага и подхода на над-договаряне (over-booking).
  В сектор „Води” се изпълняват 101 договора/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на стойност близо 1,91 млрд. лв. Успешно са завършени 69 проекта за техническа помощ, по които са усвоени 46 млн. лв. и 5 инфраструктурни проекта (на общини Бургас (кв.Долно Езерово), Вълчи Дол, Главиница, Перник и Приморско) с общ размер на усвоена безвъзмездна финансова помощ - 64 млн. лв. Предстои обявяването на процедура „Разработване на планове за управление на риска от наводнения” с конкретен бенефициент Басейнови дирекции на стойност 20,5 млн. лв.;
  По процедурата за малките агломерации (между 2 и 10 хил. е.ж), чийто краен срок за кандидатстване изтича на 15 август 2012 г., МОСВ се стреми да идентифицира проекти с висока степен на готовност, по които предстои да започнат или вече са започнали строителни дейности.
  В сектор „Отпадъци” се изпълняват 12 договора на стойност 352,2 млн. лв., като изпълнението на проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград достига 80 %. В процес на оценка са 14 проектни предложения на обща стойност 375,5 млн. лв. Втора фаза на проекта на Столична община – за изграждане на завод за механично-биологично третиране на отпадъците (200 млн. лв.) е в процес на оценка от ЕК, като предстои оценката на получените оферти по обявената обществена поръчка за проектиране и строителство на завода.
  С цел пълно усвояване на средствата по приоритетна ос 2 на програмата, е взето решение освободеният финансов ресурс, в резултат от реализирани икономии по приключващи проекти, да бъде насочен към финансиране на дейности по закриване /рекултивиране на общински депа за отпадъци и дейности, свързани с надграждане и доизграждане на регионални системи извън 23-те, включени в „Механизма за развитието на инфраструктурата за управление на отпадъците”.
  В сектор „Биоразнообразие” се изпълняват 52 договора/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 80,01 млн. лв. В оценка са 29 проектни предложения по процедури за устройство и управление на национални и природни паркове и резервати.
  Управляващият орган на ОПОС е предприел конкретни мерки за реализация на реформата във водния сектор и в сектор отпадъци. В процес на оценка е проектът на МРРБ за стратегическо планиране и укрепване на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на ВиК сектора на стойност 16,8 млн. лв. По отношение на сектор отпадъци се изпълнява проект, финансиран по линия на техническата помощ, в областта на управлението на отпадъците с цел постигане на европейските изисквания в сектора (1,2 млн. лв.).
  Беше представен напредъкът по големите инвестиционни проекти на ОПОС – интегрираният воден цикъл на гр. Враца и гр. Габрово, както и проектът за изграждане на регионална система за управление на отпадъците на Столична община.
  Г-жа Василева очерта предприетите мерки в подкрепа на бенефициентите за успешната реализация на проектите по програмата – приоритетно разглеждане от страна на административните органи на преписките на общините във връзка с реализацията на инфраструктурните проекти, формиране на мобилни групи от експерти, които да подпомагат екипите на общините по места в началната фаза на изпълнение на проектите, осъществяване на предварителен контрол, в съответствие с новия ЗОП.
  По отношение на Междинната оценка на програмата, г-жа Василева докладва, че до края на месец април 2012 г. се очаква да бъде определен изпълнител за поръчката. Паралелни с този процес, в края на 2011 г. УО на ОПОС стартира Вътрешна оценка на изпълнението на програмата, резултатите от която ще послужат при формулиране на препоръки за следващия програмен период 2014-2020 г.
  Г-жа Василева обърна внимание на стартиралата подготовка за новия програмен период на Кохезионната политика на ЕС и по-конкретно - на процеса на формулиране на приоритети в сектор „околна среда”, които да бъдат финансирани в периода 2014-2020 г. В тази връзка, тя отбеляза, че идентифицираните области са от секторен характер и включват:
  - подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и изпълнение на мерки, заложени в плановете за управление на риска от наводнения;
  - опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, включително НАТУРА 2000;
  - подобряване управлението на отпадъците, вкл. мерки насочени към повишаване процента на повторното използване/рециклиране на отпадъци – предвидени за изпълнение основно чрез финансови инструменти (инженеринг);
  - ефективно използване на ресурсите и адаптация и борба с измененията в климата;
  - разработване на стратегически документи на национално ниво и на съответните прилагащи документи (ръководства, методически указания и др.)

  Предприети са и действия за интегриране на политиката по околна среда в секторните политики на национално ниво през новия програмен период. В тази връзка е започнал процесът по разработване на Насоки за интегриране на политиката по околна среда в регионалната политика, които да бъдат използвани при разработването на всички оперативни програми за периода 2014 – 2020 г.

  По време на заседанието, пред КЕВКЕФ бе очертан и постигнатият цялостен ефект от изпълнението на Програма ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) в сектор „Околна среда”. Г-жа Василева отбеляза, че МОСВ управлява най-голям брой Финансови меморандуми – общо 22 (19 за инфраструктурни проекти и 3 за техническа помощ). По 8 от финансовите меморандуми е получено одобрение от ЕК за удължаване на срока на допустимост на разходите с 1 година.
  Към датата на изслушването са договорени средства в размер от 1,058 млрд. лв. и са изплатени 854 млн. лв., с което е постигнато 81 % усвояване на разполагаемия финансов ресурс. Г-жа Василева отбеляза, че окончателното докладване на финансовите резултати по програмата може да бъде осъществено след изтичане на 18 месеца от срока на допустимост на разходите по финансовите меморандуми.
  Представени бяха постигнатите резултати секторите „води” и „отпадъци” – 15 ПСОВ, обслужващи 16 населени места, изградени ВиК мрежи в 15 града, обслужващи над 1 млн. жители, 5 регионални депа за отпадъци. Изготвени са проекти по линия на техническата помощ за кандидатстване по ОПОС (в сектор „води” - проекти за 16 общини, като индикативната стойност на инвестиционните проекти е 963 млн. лв.; в сектор „отпадъци” – проекти за 7 региона на индикативна стойност 231 млн. лв.).
  Г-жа Василева очерта научените уроци от изпълнението на програма ИСПА, като отбеляза, че централизираният подход на управление е довел до трудно възприемане от страна на общините на проектите като свои (т.нар. ownership). Като най-важен момент при подготовката на проектите, г-жа Василева отбеляза изготвянето на обстойни пред-проектни проучвания и оценка на капацитета на системата за изпълнение като първа стъпка към настоящите Генерални планове.
  Г-н Владимир Тошев, заместник-председател на КЕВКЕФ, благодари за изчерпателно представената информация от страна на МОСВ и отбеляза, че по ОПОС се наблюдава стабилен ръст на договорените и разплатени средства. Той приветства МОСВ за положените усилия, в унисон с отправената от КЕВКЕФ препоръка в Годишния доклад за управление на средствата от ЕС за 2011 г., да бъде ускорено изпълнението на инвестиционните проекти в секторите „води” и „отпадъци”. Той приветства усилията на Управляващия орган на ОПОС за намаляване на административната тежест, особено за малките общини и насърчи възприетия подход за формиране на мобилни групи от експерти по места, които да подпомагат общините в началната фаза на изпълнение на проектите.
  В рамките на последвалата дискусия бяха поставени редица въпроси, свързани със статуса на междинната оценка по програмата, очакваният размер на финансовия пакет за сектор околна среда през следващия програмен период, тръжните процедури за реализация на проектите, възможността за намаляване на риска от санкции и финансови корекции на общините и др. В отговор на поставените въпроси, г-жа Василева отбеляза, че усилията ще бъдат насочени към договаряне на по-голям финансов ресурс през новия програмен период – над 3,6 млрд. евро, като в сектор „води” целта е ресурсът да бъде удвоен (2,5 млрд. евро).
  По отношение на сектор „отпадъци”, г-жа Василева обърна внимание, че през новия период ще бъде дадено предимство на инструментите за финансов инженеринг с цел надграждане на системите за управление на отпадъците и постигане на по-висок процент на повторни използване и рециклиране на отпадъците. Във връзка с процедурите за обществени поръчки и допусканите пропуски от страна на общините, които могат да рефлектират във финансови корекции, г-жа Василева отбеляза, че голяма част от наложените до момента финансови корекции (над 95 %) касаят периода – края на 2008 и началото на 2009 г., когато е липсвала процедура по предварителен контрол. Тя изрази очакване, че подобрената система на предварителен контрол ще доведе до минимизиране на риска от нередности при обществените поръчки.
  ВЛАДИМИР ТОШЕВ

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума