Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
31/10/2012

  проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 202-01-63, внесен от Министерския съвет на 12 октомври 2012 г.
  На заседанието, проведено на 31 октомври 2012 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г., внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерството на финансите - Боряна Пенчева - заместник- министър, Добрин Пинджуров - директор на Дирекция „Бюджет”, Карина Караиванова – директор на дирекция „Национален фонд”.

  Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разглежда внесения проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г. по отношение на заложените цели за провеждане на устойчива фискална политика и във връзка с разходването на европейските средства.

  Бюджет 2013 и Икономическото управление на ЕС:

  I. Бюджет 2013 може да бъде разгледан като носител на три основни послания:

  1. Продължаване на правителствената политика на фискална консолидация с цел макроикономическа и финансова стабилност в дългосрочен план;
  2. Насочване на разходите към сектори, насърчаващи икономическия растеж;
  3. Политика на защита на най-уязвимите слоеве от населението и борба с бедността.

  Със Закона за публичните финанси цялостната бюджетна процедура на Република България се привежда в съответствие с т.нар. „Европейски семестър”, въвеждат се разпоредбите на Фискалния Компакт – Дял 3 от Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз.

  Новото икономическо управление на ЕС има за цел, чрез широк спектър от мерки на европейско ниво да засили действието на Пакта за стабилност и растеж и да координира икономическите и фискални политики на държавите-членки. България, като част от този процес, въвежда един съществено нов момент при управлението на публичните финанси – синхронизирането на бюджетната процедура с европейската рамка за засилена предварителна координация на икономическите политики. Тази предварителна координация предвижда осъществяване на ранен партньорски преглед на Националните програми за реформи, Конвергентните програми и националните бюджети на държавите-членки, с оглед отразяване на възможни препоръки на ЕК по тях в общоевропейски план.

  В резултат от тези процеси, основна цел на бюджетната рамка за периода 2012-2015 г. е засилването на фискалната и бюджетна дисциплина чрез стриктен контрол върху разходите и размера на бюджетния дефицит. Планираната фискална позиция през 2013 г. се предвижда да бъде постигната при размер на приходите по КФП – 30,55 млрд. лв. (37,5 % от БВП) и размер на разходите по КФП – 30,7 млрд. лв. (38,8 % от БВП). Така, планираният бюджетен дефицит е значително по-нисък от Маастрихтския критерий (3 % от БВП). Усилията са насочени към постепенно балансиране на Държавния бюджет до 2015 г. Съгласно условията на Фискалния Компакт за структурен дефицит от 0,5 % от БВП за държавите, чиито дълг надвишава Маастрихтския критерий от 60 % от БВП и 1 % за тези, чийто дълг е значително под 60 % (както България), предварителните прогнози сочат, че структурният дефицит по КФП на Р България за 2013 г. ще възлезе на 0,5 % от БВП.

  Макро-рамката за 2013 г. се характеризира със следните показатели:
  1. Размер на БВП в млрд. лв. – 81,49 спрямо 77,7 за 2012 г., което в реално изражение означава прогнозен ръст от 1,9 % спрямо предходната година.
  2. Размер на преките чуждестранни инвестиции в млрд. лв. – 1,73 спрямо 1,5 за 2012 г.
  3. Запазване на нивото на безработица на 12,4 % от 2012 г.
  4. Дефицит около 1 млрд. лв. или 1,3 % от БВП – практически остава същия като за 2012 г. в абсолютна стойност, но следва да се има предвид, че прогнозният БВП е с близо 4 млрд. лв. по-висок.

  Имайки предвид гореизложеното, Бюджет 2013 си поставя амбициозната цел да обвърже националните с общоевропейските приоритети с поетите ангажименти по Конвергентната програма за 2012-2015 г и по Националната програма за реформи 2012-2020 г. в изпълнение на Стратегията „Европа 2020”.

  Бюджет 2013 в контекста на разходването на средствата от ЕС:

  КЕВКЕФ разглежда параметрите от проекта за държавен бюджет за 2013 г., касаещи вноската на Република България в Общия бюджет на Европейския съюз, както и планираните приходи и разходи по линия на средствата от ЕС, в т.ч. предприсъединителните инструменти на ЕС, Кохезионен фонд и структурните фондове (СКФ) на ЕС, Обща селскостопанска и рибарска политика, други европейски политики.

  II. Вноска на Република България в Общия бюджет на Европейския съюз

  Основният финансов ангажимент на страната ни във връзка с членството ни в ЕС, се изразява в националната вноска в бюджета на ЕС. За 2013 г. тя се предвижда да бъде 908,2 млн. лв.
  Размерът на вноската за 2013 г. е прогнозен и е своебразна гаранция за изплащане на националната вноска в бюджета на ЕС. Нейната условност произтича от: възможността за възникване през годината на изпълнение на допълнителни потребности и/или непредвидени ситуации, които следва да бъдат финансирани от бюджета на ЕС; периодичните актуализации на данните за ресурса на база на ДДС, за ресурса на база на Брутен национален доход във връзка с последната налична информация с оглед постигане на пълна точност. В допълнение, следва да се има предвид, че независимо от прогнозните данни за приходите от мита и такси върху производството на захар и изоглюкоза, държавите-членки превеждат в бюджета на ЕС реално събраните суми за традиционни собствени ресурси.

  III. Програми, съфинансирани от ЕС:

  В проекта на Държавен бюджет за 2013 г. са заложени общо разходи (в т.ч. национално съфинансиране) в размер на 4 022 млн. лв. по програмите, съфинансирани от ЕС, като размерът на националното съфинансиране е 894 млн. лв.
  Планираните приходи за 2013 г. по програмите, съфинансирани от ЕС, са общо в размер на 3 692 млн. лв.

  Предприсъединителни програми

  Предвид приключилите предприсъединителни инструменти на ЕС, в приходната част на бюджета са заложени едва 90 хил. лв., като в разходната му част отсъства такова перо. По линия на национално съфинансиране са заложени 4,58 млн. лв.

  Оперативни програми:

  Основните приоритети на националния бюджет за 2013 г. намират сериозна финансова подкрепа от Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз.
  Размерът на общо платените средства по оперативните програми към 30 септември 2012 г., по данни на Националния фонд към министъра на финансите, е 4 279 млн. лв., което представлява около 27 % усвояемост.
  Само за периода януари-септември 2012 г. са усвоени приблизително 1 356 млн. лв.
  Планираните общи разходи (европейско и национално съфинансиране) в проекта на Държавен бюджет за 2013 г., по линия седемте оперативни програми, са в размер на 3 852 млн. лв., а планираните общи приходи са в размер на 2 864 млн. лв. Националното съфинансиране по оперативните програми е в размер на 666 млн. лв.
  Предвид правилото N+3/N+2, гарантиращо спазване на строгата финансова дисциплина на ЕК, ключова за България е 2013 г., когато се очаква да се реализират значителни разплащания по редица важни проекти в рамките на 7-те Оперативни програми.

  Други европейски политики:

  Пo Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Програма България-Швейцария, Гръцки план за икономическо възстановяване на Балканите, Програмите за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС, Европейски бежански фонд, Европейски фонд „Връщане”, Европейски фонд „Външни граници”, Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни за периода 2007-2013 г., Европейски интеграционен фонд в проекта на Държавен бюджет за 2012 г. са предвидени общо разходи в размер на 73,39 млн. лв., от които национално съфинансиране в размер на 25,91 млн. лв.

  Програма за развитие на селските райони и оперативна програма за сектор „Рибарство”:

  По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са предвидени 872,66 млн. лв. разходи, от които 172,3 млн. лв. национално съфинансиране.

  По линия на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” в проекта на Държавен бюджет за 2013 г. са заложени общи разходи в размер на 34,1 млн. лв., от които национално съфинансиране в размер на 8,5 млн. лв.

  IV. В заключение може да се отбележи, че Бюджет 2013 е израз на последователната политика за намаляване на дефицита и устойчиво постигане и поддържане на балансиран бюджет, чийто резултати са в размер на бюджетното салдо на сектор „Държавно управление” значително под референтната стойност по Пакта за стабилност и растеж. В резултат на това, с Решение на Съвета от 22 юни 2012 г. (2012/370/EU), България е извадена от процедурата по прекомерен бюджетен дефицит. Към момента на ниво ЕС-27 само България, Германия, Швеция, Естония, Люксембург и Финландия не са в тази процедура.
  Бюджет 2013 продължава усилията за преодоляване на натрупаното значително изоставане в усвояването на европейските средства в началото на програмния период 2007-2013 г., като се предвижда на фона на пълно договаряне на средствата, да се пристъпи към тяхното разплащане в ускорени темпове.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 9 гласа „за”, и 4 гласа „против”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г. № 202-01-63, внесен от Министерския съвет на 12 октомври 2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
  КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ:

  /п./МОНИКА ПАНАЙОТОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума