Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
31/10/2012

  Представяне от председателя на Сметната палата на Република България одитен доклад за извършен одит на изпълнението на дейностите по осъществявания мониторинг на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд за периода от 01.07.2008 г. до 30.06.2011 г.
  На основание чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в рамките на редовното заседание, проведено на 31 октомври 2012 г., на вниманието на членовете на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) бе представен одитен доклад относно изпълнението на „Мониторинг на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС” за периода от 01.07.2008 г. до 30.06.2011 г. от председателя на Сметната палата на Република България проф. д-р Валери Димитров.
  От страна на Сметната палата, на заседанието присъстваха и г-н Цветан Цветков – заместник-председател, г-жа Таня Константинова – директор на одитната дирекция „Одити на изпълнението”, г-жа Румяна Чукова – главен одитор в одитна дирекция „Одити на изпълнението”. Участие в заседанието взе и г-жа Добринка Михайлова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”.
  Одитът е осъществен на основание чл. 36, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за Сметната палата (ЗСП), обн. ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., одитна задача № 662 от Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2011 г. и в изпълнение на
  Заповед № ОД-3-030 от 12.12.2011 г. на заместник-председателя на Сметната палата.
  Целта му е да се провери и оцени ефективността на дейностите по мониторинг на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Постигането на тази основна цел трябва да бъде осъществено посредством отговор на специфичните одитни въпроси, насочени към достатъчността на административния капацитет на Централното координационно звено (ЦКЗ) за изпълняване на функциите по мониторинга и координацията на управлението на Структурните инструменти на ЕС, постигнатата ефективност при изпълнение на дейностите по мониторинга на оперативните програми от ЦЗК, както и ефективността на осъществявания мониторинг на национално ниво от Комитета за наблюдение изпълнението на НСРР за осигуряване качеството на изпълнение на оперативните програми и в съответствие със стратегическите цели и приоритети.
  Докладът съдържа препоръки, в това число за разработване на цялостна концепция за мониторинга по структурните инструменти, финансирани от Европейския съюз за следващия програмен период от 2014 до 2020 г. и функциите на органите, които ще го осъществяват.
  Сред основните констатации в доклада, представени от проф. д-р Валери Димитров, бяха следните:
  - Административният капацитет на служителите от Централното координационно звено* за одитирания период е оценен като достатъчен. Служителите са квалифицирани и професионално подготвени, което позволява извършване на дейностите по мониторинга и координация при управление на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд;
  - Съгласуваността между различните нормативни и вътрешни актове, които регламентират обхвата и дейността на Централното координационно звено, не е постигната в достатъчна степен поради големия обем нормативни актове, свързани с мониторинга, и координация по изпълнението на оперативните програми. Липсва процедура за извършване на периодичен преглед и актуализация;
  - Осъществяваната дейност от дирекция „Програмиране на средства от Европейския съюз”, насочена към постигането на формулираната цел на дирекцията за планиране, организиране и контрол на дейностите по координация по оперативните програми е оценена като недостатъчно ефективна;
  - Съществува нееднозначна, нееднаква практика при координацията и извършването на мониторинг на оперативни програми „Административен капацитет”, „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Развитие на човешките ресурси” и „Техническа помощ” от страна на отделите в рамките на дирекция „Мониторинг на средства от Европейския съюз”;
  - Наблюдава се неизпълнение на плановете за оценки на всички оперативни програми и липса на резултат от срещите на така наречената хоризонтална мрежа от експерти;
  - Като цяло, извършваната координация и мониторинг на национално ниво за качеството на изпълнението на оперативните програми в съответствие със стратегическите цели и приоритети са ефективни, но същият извод не може да бъде отнесен към Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка. Дейността му се определя като недостатъчно ефективна поради намаления брой проведени заседания, недостатъчно точното представяне на напредъка на отделните оперативни програми в годишните доклади за изпълнението на Националната стратегическа референтна рамка, неизвършената текуща оценка за изпълнение на тази рамка в периода 2007 – 2013 г.
  Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" - г-жа Добринка Михайлова изрази своето принципно съгласие със заключенията на доклада, като същевременно добави, че между одитните доклади на оглавяваната от нея агенция и Сметната палата е възможно да съществуват разминавания в някои от констатациите, предвид обстоятелството, че извършваните одити и оценки на системите за управление и контрол имат различни цели и се отнасят за различни периоди от време.
  По отношение на въпрос, зададен от народния представител Владимир Тошев свързан с успешното оползотворяване на европейските средствата заделени от настоящия програмен период на ЕС и успешното започване на следващия (2014-2020 г.), проф. Димитров отбеляза, че като цяло системата работи значително по-добре в сравнение с началото на програмния период – натрупан е значителен опит, практика и професионализъм, което дава гаранция, че това ще се случи. Г-жа Добринка Михайлова също сподели впечатленията си, че системите за управление и контрол към момента са значително подобрени и контролът действа много по-ефективно. Тя допълни, че това е видно и от ниските нива на грешки регистрирани от ЕК. По отношение на готовността за следващия програмен период, тя също заяви че е оптимист, тъй като се наблюдават подобрения и в подготовката, и в управлението на проектите от страна на управляващите органи и на бенефициентите.
  Пълните текстове на констатациите, заключенията и препоръките от извършения одит на изпълнението на „Мониторинг на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС” за периода от 01.07.2008 г. до 30.06.2011 г. са публикувани в одитен доклад № 0300003011, издаден с Разпореждане на председателя на Сметната палата № 113 от 13.09.2012 г. Докладът е изпратен и до министъра по управление на средства от Европейския съюз, Европейската сметна палата и Европейската комисия.  МОНИКА ПАНАЙОТОВА


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ  *Централното координационно звено е структура, която координира и следи изпълнението на целите на Националната стратегическа референтна рамка в процеса на разходване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в страната. До 23.09.2009 г. функциите на това звено са изпълнявани от Дирекция „Управление на средствата от Европейския съюз” в Министерството на финансите. След извършване на структурни промени, с постановление № 229 от 23.09.2009 г. функциите на Централното координационно звено се изпълняват от Дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз”, Дирекция „мониторинг на средства от Европейския съюз” и Дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз” в Министерския съвет.
  Форма за търсене
  Ключова дума