Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
E-mail: cpba@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 224
Телефон: 02/ 939 35 11;
Лидия Малинова
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по политиките за българите в чужбина
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
КОМИСИЯТА ПО ПОЛИТИКИТЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНАЧл. 1. С тези правила се уреждат организацията и дейността на Комисията по политиките за българите в чужбина в 43-то Народно събрание. Правилата се приемат на основание глава Пета, чл.16, ал.2, т.23 и чл. 23, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), обнародван в Държавен вестник, бр. 97 от 25.11.2014 г., в сила от 25.11.2014 г., доп. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2015 г.

Чл. 2. Комисията по политиките за българите в чужбина се състои от двадесет народни представители, в това число председател и до четирима заместник-председатели, избрани от Народното събрание.

Чл. 3. Комисията по политиките за българите в чужбина осъществява парламентарен контрол и наблюдение по въпросите на българите в чужбина като:

1. Наблюдава дейността на Държавната агенция за българите в чужбина и взаимодейства с ръководството й.
2. Провежда заседания под формата на публични дискусии по теми от особена важност, свързани с политиките за българите в чужбина.
3. Поддържа контакти с държавни институции, общини, неправителствени организации, фирми и други организации и лица, свързани с политиките за българите в чужбина и изисква от тях всякаква информация, необходима за работата й.
4. Изслушва на свои заседания длъжностни лица, експерти и граждани.
5. Предоставя на интернет страницата си и чрез други подходящи средства актуална информация, отнасяща се до работата на Народното събрание, свързана с въпросите на провежданите политики за българите в чужбина.

Чл. 4. (1) Комисията по политиките за българите в чужбина разглежда законопроекти, годишната програма по чл. 114 от ПОДНС и проекти за решения, декларации и обръщения, разпределени им от председателя на Народното събрание, изготвя доклади, предложения и становища по тях, в съответствие със сроковете, предвидени в ПОДНС.
(2) Ръководството на Комисията при необходимост изисква писмени становища по предвидените за обсъждане документи от съответните държавни органи, министерства, ведомства или длъжностни лица в съответствие със сроковете, предвидени в законодателната програма или приетата седмична програма за работа на Народното събрание. Получените писмени становища се предоставят на всички членове на Комисията.

Чл. 5. (1) Комисията по политиките за българите в чужбина провежда редовни и извънредни заседания.
(2) Редовните заседания се провеждат всяка сряда от 16:00 часа по време на сесиите на Народното събрание.
(3) Извънредните заседания се свикват при необходимост от неотложно обсъждане на въпроси, свързани с дейността на Комисията по политиките за българите в чужбина.
(4) С решение на Комисията, по изключение, може да се провеждат заседания и извън гр. София.
(5) Заседанията се свикват от:
1. председателя, а в негово отсъствие от определен от него заместник- председател на Комисията;
2. по искане на една трета от състава на Комисията.

Чл. 6. В заседанията на Комисията по политиките за българите в чужбина имат право да участват и членовете на Европейския парламент от Република България.

Чл. 7. (1) Дневен ред на заседанията на Комисията по политиките за българите в чужбина се предлага от председателя след консултация със заместник-председателите, а в негово отсъствие от определен от него заместник-председател, след консултация с останалите заместник-председатели или от членовете на Комисията, поискали свикването на заседание по чл. 5, ал. 5, т. 2.
(2) Дневният ред, времето и мястото на провеждане на редовните заседания се обявяват в пленарната зала и на определените за това места в сградата на Народното събрание. Същите се публикуват и в интернет страницата на Народното събрание.
(3) Дневният ред, времето и мястото на провеждане на извънредните заседания се обявяват едновременно с тяхното насрочване.

Чл. 8. (1) Заседанията на Комисията по политиките за българите в чужбина се ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.
(2) Заседанията на Комисията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове. Ако до 15 минути след обявеното време за започване на заседанието, кворумът не е налице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(3) При провеждане на заседание членовете на Комисията се подписват в присъствен лист.
(4) Редът за изказване на членовете на Комисията по точките от дневния ред на заседанието се определят в съответствие с разпоредбите на чл. 51, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и чл. 54, ал. 1 от глава Седма „Сесии и заседания на Народното събрание” на ПОДНС.
(5) При разглеждане на въпроси от общ интерес Комисията може да провежда съвместни заседания и с други постоянни или временни парламентарни комисии. При съвместните заседания се изготвя съвместен доклад на двете комисии.

Чл. 9. (1) Заседанията на Комисията по политиките за българите в чужбина са открити, освен ако с оглед защитата на националните интереси и сигурност Комисията реши друго.
(2) Членовете на Комисията, членовете на Европейския парламент от Република България и участващите в заседанието експерти и представители на институции и организации са длъжни да спазват изискванията за опазване на държавна и служебна тайна.
(3) На заседанията на Комисията се водят пълни стенографски протоколи, които се подписват от председателстващия и водещия протокола.
(5) В закритите заседания на Комисията могат да участват и нейните сътрудници.

Чл. 10. Решенията на Комисията по политиките за българите в чужбина се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. В гласуването не участват членовете на Европейския парламент от Република България.

Чл. 11. (1)Председателят и заместник-председателите на Комисията по политиките за българите в чужбина имат право да поканят за участие в заседание на Комисията отделни граждани или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите въпроси.
(2) Представители на граждански и други организации могат да заявят желанието си да бъдат поканени да присъстват на откритите заседания, като направят това писмено до председателя на Комисията най-късно предишния ден преди провеждането на съответното заседание. Те могат да представят свои писмени становища по разглежданите от Комисията законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание, на което са поканени да присъстват.

Чл. 12. Комисията по политиките за българите в чужбина се представлява от своя председател, в негово отсъствие от определен от него заместник-председател или от специално упълномощен за случая неин член.

Чл. 13. Материалите, приети от Комисията по политиките за българите в чужбина и изходящата кореспонденция, се подписват от председателя, а в негово отсъствие от определен от него заместник-председател.

Чл. 14. (1) Бюджетът на Комисията по политиките за българите в чужбина се утвърждава от председателя на Народното събрание.
(2) Бюджетът се изпълнява от председателя или от определен от него заместник-председател.

Чл. 15. По въпроси, неуредени в настоящите Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията по политиките за българите в чужбина, се прилагат разпоредбите на ПОДНС.

Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по политиките за българите в чужбина са приети на заседание, проведено на 18 март 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ПОЛИТИКИТЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ
В ЧУЖБИНА:

РУМЕН ЙОНЧЕВ