Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
03/06/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Вх. № 553-36-2/10.06.2015 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България, № 554-01-19, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 04.02.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 03.06.2015 г., Комисията по политиките за българите в чужбина обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България, № 554-01-19, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 04.02.2015 г.

  На заседанието присъстваха: от Министерството на външните работи – г-н Румен Александров – заместник-министър, г-н Раковски Лашев – директор на Дирекция "Консулски отношения", г-жа Мариана Гърчанова – дипломатически служител III-та степен, експерт в дирекция "Консулски отношения", от Министерството на вътрешните работи – г-н Красимир Ципов – заместник-министър, г-жа Росица Грудева – главен юрисконсулт в дирекция "Миграция", г-жа Ева Венева – държавен експерт в дирекция "Правно-нормативна дейност", г-н Тодор Драгнев – експерт в отдел "Законна миграция и българско гражданство" към дирекция "Миграция", от Министерството на правосъдието – г-н Петко Петков – заместник-министър, от Държавна агенция "Национална сигурност" – г-н Олег Петков – заместник-председател, г-жа Анна Гочкова-Цаловска – началник отдел I "Правно-нормативна дейност“, от Държавна агенция за българите в чужбина – г-н Петър Юруков – главен юрисконсулт.
  От името на вносителите законопроектът за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България, № 554-01-19, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 04.02.2015 г., беше представен от г-н Илиан Тодоров, който изрази своята подкрепа за внесения законопроект, като отбеляза, че с предложените промени ще се премахне административната тежест и ще се облекчи придобиването на българско гражданство.

  Създава се правна възможност българите, живеещи извън Република България, които не са български граждани, да могат да придобият българско гражданство при условията на чл. 15 от Закона за българското гражданство. Предлага се български произход да може да бъде установяван не само с удостоверение, издавано от Държавната агенция за българите в чужбина, но и от организации на българи, живеещи извън Република България, признати от компетентния български държавен орган или от Българската православна църква.

  В Комисията по политиките за българите в чужбина са постъпили становища от Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, което изразява отрицателно становище, Държавната агенция за българите в чужбина и Държавната агенция „Национална сигурност“, които също дават отрицателни становища относно законопроекта.
  Изложени са доводи, че предложенията ще доведат до промяна във философията на Закона за българите, живеещи извън Република България (ЗБЖИРБ) и Закона за българското гражданство (ЗБГ). Облекчаването на реда за придобиване на българско гражданство на основание български произход въз основа на документи, издавани от субекти, които не са органи на държавната власт, би повишило риска от нарушения на ЗБЖИРБ. Така предложените промени не решават основния проблем на българите от историческите общности, живеещи извън Република България, който е свързан с разширяване на възможностите за удостоверяване на българския им произход.
  В обсъждането на законопроекта участва народният представител Илиан Тодоров.

  В хода на дискусията г-н Румен Александров изрази мнение относно законопроекта, че споменаването единствено на Българската православна църква поставя в неравностойно положение другите две най-разпространени религии в България – исляма и юдаизма.
  Г-н Красимир Ципов отбеляза, че ако се приемат промените в законопроекта, следва да се промени Закона за чужденците.
  Г-н Петко Петков изрази становище, че чрез така поставените промени в законопроекта се получава смесване на двата подхода за придобиване на българско гражданство.
  Г-н Олег Петков изрази отрицателното становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ по законопроекта.
  Г-н Илиан Тодоров изказа своята подкрепа към промените в законопроекта.

  След проведената дискусия, Комисията по политиките за българите в чужбина:
  - с 3 гласа „за”, 2 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България, № 554-01-19/04.02.2015 г., внесен от Волен Сидеров и група народни представители.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПОЛИТИКИТЕ
  ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА:
  РУМЕН ЙОНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума