Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
03/06/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Вх. № 553-36-1/10.06.2015 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България № 554-01-20, внесен от Юлиан Кръстев Ангелов и група народни представители на 04.02.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 03.06.2015 г., Комисията по политиките за българите в чужбина обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България № 554-01-20, внесен от Юлиан Кръстев Ангелов и група народни представители на 04.02.2015 г.

  На заседанието присъстваха: от Министерството на външните работи – г-н Румен Александров – заместник-министър, г-н Раковски Лашев – директор на Дирекция "Консулски отношения", г-жа Мариана Гърчанова – дипломатически служител III-та степен, експерт в дирекция "Консулски отношения", от Министерството на вътрешните работи – г-н Красимир Ципов – заместник-министър, г-жа Росица Грудева – главен юрисконсулт в дирекция "Миграция", г-жа Ева Венева – държавен експерт в дирекция "Правно-нормативна дейност", г-н Тодор Драгнев – експерт в отдел "Законна миграция и българско гражданство" към дирекция "Миграция", от Министерството на правосъдието – г-н Петко Петков – заместник-министър, от Държавна агенция "Национална сигурност" – г-н Олег Петков – заместник-председател, г-жа Анна Гочкова-Цаловска – началник отдел I "Правно-нормативна дейност“, от Държавна агенция за българите в чужбина – г-н Петър Юруков – главен юрисконсулт.
  От името на вносителите законопроектът за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България № 554-01-20, внесен от Юлиан Кръстев Ангелов и група народни представители на 04.02.2015 г., беше представен от г-н Юлиан Ангелов.

  Законопроектът предвижда лицата от български произход да придобиват българско гражданство по облекчен ред като въвежда понятието „близък роднина“ с цел документи, удостоверяващи български произход, да послужат като доказателство и за роднина по съребрена линия до шеста степен. С предложено изменение се предвижда възможност при липса на официални документи, удостоверяващи произход, такъв да може да бъде доказван с нотариално заверена декларация. Предлаганите изменения целят създаване на гъвкава и ефективна система за защита на правата и интересите на българите, живеещи извън Република България, както и възможност за увеличаване на българското население, при наличие на изявен интерес за принадлежност към нея от лица с български произход или българско самосъзнание.

  Във връзка със законопроекта в Комисията по политиките за българите в чужбина са постъпили становища от Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за българите в чужбина, Държавната агенция „Национална сигурност“.
  Изложени са доводи, че разширяването на кръга от родствени връзки, които служат за доказване на български произход биха довели до трудности за установяване истинността на претендираните родствени връзки, както и да злоупотреби и незаконни практики. Промените, предвидени в законопроекта, разширяват кръга от лица, които ще бъдат третирани като такива от български произход за целите на натурализацията и документите, чрез които такъв произход ще бъде доказван.
  Държавната агенция за българите в чужбина изразява своето положително становище относно законопроекта. Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция „Национална сигурност“ изразяват отрицателни становища.

  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Красимир Каракачанов, Красимир Богданов и Юлиан Ангелов.
  В хода на дискусията г-н Красимир Каракачанов изрази своята подкрепа към законопроекта, като отбеляза, че без да бъде променян закона е променена практиката по придобиване на българско гражданство.
  Г-н Красимир Ципов отбеляза, че ако се приемат промените в законопроекта, следва да се промени Закона за чужденците.
  Г-н Петко Петков изрази становище, че чрез така поставените промени в законопроекта се получава смесване на двата подхода за придобиване на българско гражданство.
  Г-н Олег Петков изрази отрицателното становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ относно законопроекта.
  Г-н Красимир Богданов изказа своята подкрепа към промените в законопроекта.
  Г-н Юлиан Ангелов подкрепи законопроекта, като допълни, че текстовете подлежат на уточнения, промени и прецизиране в процеса между двете гласувания.

  В хода на дискусията членовете на Комисията по политиките за българите в чужбина се обединиха около становището, че по отношение на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България № 554-01-20, внесен от Юлиан Кръстев Ангелов и група народни представители на 04.02.2015 г., изразяват своята принципна подкрепа, като отбелязаха необходимостта от прецизиране.

  След проведената дискусия, Комисията по политиките за българите в чужбина:
  - с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България № 554-01-20, внесен от Юлиан Кръстев Ангелов и група народни представители на 04.02.2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПОЛИТИКИТЕ
  ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА:
  РУМЕН ЙОНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума