Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
24/02/2016

  Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, внесена от Министерски съвет на 29.01.2016 г.
  ЧРЕЗ
  Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ


  ДО
  Г-Н СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ


  Д О К Л А Д

  На основание чл. 114, от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на свое редовно заседание, проведено на 24 .02. 2016 г., Комисията по политиките за българите в чужбина обсъди и прие проект на Годишна работна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016) (ГРП), № 602-00-7, внесена от Министерски съвет на 29. 01. 2016 г.
  На заседанието от страна на Министерски съвет присъства г-н Явор Сидеров – съветник в кабинета на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси, г-жа Меглена Кунева, който представи преамбюла на програмата и нейната главна цел – да се осигури основата за подготовката на българските позиции при обсъждането на приоритетните за държавата въпроси от дневния ред на институциите на Европейския съюз.
  Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз се изготвя от Министерския съвет на основание чл. 105, ал. 1 и 4 от Конституцията на Република България и в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 2 от Постановление № 85 на Министерски съвет от 17.04 2007 г. за координация на въпросите на Европейския съюз.
  Програмата е разработена в съответствие с работната програма на Европейската комисия за 2016 г., приоритетите на тройката председателства на Европейския съюз – нидерландско, словашко и малтийско от 1 януари 2016 г. до 30 юни 2017 г., както и Програмата на нидерландското председателство на Съвета на Европейския съюз, което в момента тече от 1 януари до 30 юни 2016 година.
  В работната си програма Европейската комисия предлага 23 нови инициативи, в съответствие с десетте приоритета, посочени в Програмата за насърчаване на икономическия растеж, справедливост и демократична промяна, както и 27 нови инициативи от Програмата на Комисията за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (РЕФИД).
  След като разгледаха приоритетите, залегнали в Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, всички членове на Комисията се обединиха около становището, че Комисията по политиките за българите в чужбина няма предложение за включване на подлежащи на наблюдение и контрол актове на европейските институции в Годишната работна програма на Народното събрание за 2016 година.
  След представяне и обсъждане на Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.) се проведе гласуване, което приключи с 11 гласа “За”, 0 гласа “Против” и 1 глас “Въздържал се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по политиките за българите в чужбина приема за сведение Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2016 г.), № 602-00-7, внесена от Министерски съвет на 29 януари 2016 г., като я подкрепя в нейната цялост.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПОЛИТИКИТЕ
  ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА:
  РУМЕН ЙОНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума