Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
07/12/2015 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България № 554-01-144, внесен от Цецка Цачева и група народни представители на 24 юли 2015 г., приет на първо гласуване на 23 септември 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България № 554-01-144, внесен от Цецка Цачева и група народни представители на 24 юли 2015 г., приет на първо гласуване на 23 септември 2015 г.


  Проект !
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  за изменение и допълнение
  на Конституцията на Република България

  (обн., ДВ, бр. 56 от 1991 г., изм., бр. 85 от 2003 г., бр. 18 от 2005 г., бр. 27 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2006 г. - бр. 78 от 2006 г.; бр. 12 от 2007 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законa.

  Предложение от н.п. Петър Славов:
  Създава се нов § 1:
  § 1. В чл. 79, ал. 2 съюзът „и” се заменя със запетая, а накрая се добавя „и правомощията по чл. 84, т. 16, изречение второ.”

  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 4, ал. 1, изречение трето и ал. 3 от Правилата за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
  Предложение от н.п. Петър Славов:
  Създава се нов § 2:
  § 2. В чл. 84, т. 16:
  1. Съюзът „и” след думите „Върховния административен съд” се заменя със запетая, а след думите „главния прокурор” се добавя „и на Инспектората към Висшия съдебен съвет”.
  2. Създава се изречение второ: „Народното събрание може да изисква, изслушва и приема и други доклади на главния прокурор за прилагането на закона, резултатите от противодействието на престъпността и осъществяването на наказателната политика по проблеми от съществен обществен интерес.”
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и го подкрепя по принцип по т. 2.

  Предложения на н.п. Атанас Атанасов, Радан Кънев, Корман Исмаилов, Иван Кирилов Иванов, Вили Лилков, Валентин Павлов, доц. Борислав Великов и Гроздан Караджов:
  Създава се нов § ..:
  § ... В чл. 84, т. 16 се създава изречение второ: „Народното събрание може да изисква, изслушва и приема и други доклади на главния прокурор за прилагането на закона, резултатите от противодействието на престъпността и осъществяването на наказателната политика.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 84, т. 16 се създава изречение второ: „Народното събрание може да изслушва и приема и други доклади на главния прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика.”

  Предложение от н.п. Петър Славов:
  Създава се нов § 3:
  § 3. В чл. 119, ал. 1 думите „окръжни, военни и районни“ се заменят с „и регионални”.

  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 4, ал. 1, изречение трето и ал. 3 от Правилата за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.


  Предложения на н.п. Радан Кънев, Иван Кирилов Иванов, Атанас Атанасов, Гроздан Караджов и Валентин Павлов:
  Създава се нов §…:
  §... В чл. 120, ал. 2 думите „освен изрично посочените със закон“ се заличават.

  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 4, ал. 1, изречение трето и ал. 3 от Правилата за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.


  Предложения на н.п. Атанас Атанасов, Радан Кънев, Корман Исмаилов, Иван Кирилов Иванов, Вили Лилков, Валентин Павлов, доц. Борислав Великов и Гроздан Караджов:
  Създава се нов §..:
  §… В чл. 125, ал.2 се създава изречение второ: „Това правомощие не се отнася до актове на Министерски съвет и министрите, които постановяват като орган по назначаването.“

  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 4, ал. 1, изречение трето и ал. 3 от Правилата за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложения на н.п. Радан Кънев, Иван Кирилов Иванов, Атанас Атанасов, Гроздан Караджов и Валентин Павлов:
  Създава се нов §..:
  § ... В чл. 126, ал.2 думите „и методическо ръководство“ се заличават.

  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 4, ал. 1, изречение трето и ал. 3 от Правилата за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложения на н.п. Радан Кънев, Иван Кирилов Иванов, Атанас Атанасов, Гроздан Караджов и Валентин Павлов:
  Създава се нов §..:
  § ... Създава се чл. 126а:
  „Чл. 126а. Разследването на тежки престъпления от общ характер, извършени от лица, заемащи висши държавни и управленски длъжности, се осъществява от Заместник главен прокурор за противодействие и борба с корупцията, който се избира от Висшия съдебен съвет с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички негови членове за срок от пет години. При осъществяване на дейността си и постановяването на актовете си той е независим от главния прокурор и се отчита пред Висшия съдебен съвет ежегодно.“

  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 4, ал. 1, изречение трето и ал. 3 от Правилата за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.


  Предложения на н.п. Атанас Атанасов, Радан Кънев, Корман Исмаилов, Иван Кирилов Иванов, Вили Лилков, Валентин Павлов, доц. Борислав Великов и Гроздан Караджов:
  Създава се нов §..:
  §… В чл.127 т. 5 се отменя.

  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 4, ал. 1, изречение трето и ал. 3 от Правилата за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.


  § 1. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „от Висшия съдебен съвет“ се заменят със „съответно от съдийската и от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет“.
  2. В ал. 2, изречение първо след думите „по предложение на“ се добавя „Пленума на“.
  Предложение от н.п. проф. Борислав Борисов, Кирил Цочев, Лъчезар Никифоров, Михо Михов, Мариана Тодорова, Иван Станков, Георги Кючуков, Светослав Белемезов, Иван Славов, Иван Пенков Иванов и Петър Кадиев:
  В чл. 129, ал. 1 думите „Висшия съдебен съвет“ се заменят с „Пленума на Висшия съдебен съвет“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Борислав Миланов, Никола Ханджийски, доц. Борислав Великов, Костадин Марков:
  В чл. 129, ал. 3 т. 1 се изменя така:
  „1. навършване на 65-годишна възраст, а за съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд и за прокурорите от Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура при навършване на 69-годишна възраст;“.

  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 4, ал. 1, изречение трето и ал. 3 от Правилата за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от н.п. Волен Сидеров, Явор Нотев и Десислав Чуколов:
  Чл. 129 ал. 4 се изменя така:
  „(4) В случаите по ал. 3, т. 5 председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор се освобождават от Народното събрание по предложение на една четвърт от народните представители, прието с мнозинство на повече от половината от народните представители.“

  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 4, ал. 1, изречение трето и ал. 3 от Правилата за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложения на н.п. Радан Кънев, Иван Кирилов Иванов, Атанас Атанасов, Гроздан Караджов и Валентин Павлов:
  В чл. 129, ал. 2 думите „седем години“ се заменят с „пет години“.

  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 4, ал. 1, изречение трето и ал. 3 от Правилата за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.


  Предложение от н.п. Георги Кадиев:
  В §1 относно чл. 129 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  “1. В ал. 1 след думата “назначават”, се поставя запетая и се добавя думата “възстановяват”, а изразът “от Висшия съдебен съвет” се заменя със “съответно от съдийската и от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет”.
  2. Създава се т. 3:
  “3. В ал. 3, думите “с решение на Висшия съдебен съвет” се заменят “с решение на съдийската, съответно на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението, като т. 1 е отразена на систематичното й място в чл. 130а, ал. 5, т. 2.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
  § 2. В чл. 129 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „длъжност от“ се добавя „съдийската, съответно прокурорската колегия на“.
  2. В ал. 2, изречение първо след думите „по предложение на“ се добавя „пленума на“.
  3. В ал. 3 в текста преди т. 1 след думите “с решение на“ се добавя „съдийската, съответно прокурорската колегия на”.


  Предложение от н.п. Явор Хайтов, Румен Йончев, Георги Ковачев, Светлин Танчев и Борислав Иглев:
  Създава се § 1а:
  § 1а. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „Единадесет от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание“ се добавя „с мнозинство от две трети от народните представители“.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Заседанията на Висшия съдебен съвет се председателстват от представляващия Висшия съдебен съвет.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2.


  Предложение от н.п. Петър Славов:
  Създава се § 1а:
  § 1а. В чл. 130, ал. 3:
  1. След думите „Народното събрание” се добавя „с мнозинство две трети от всички народни представители”
  2. След думите „съдебната власт” се добавя „чрез пряк избор”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението, като т. 2 е отразена на систематичното й място в чл. 130а, ал. 3 и 4.


  Предложение от н.п. проф. Борислав Борисов, Кирил Цочев, Лъчезар Никифоров, Михо Михов, Мариана Тодорова, Иван Станков, Георги Кючуков, Светослав Белемезов, Иван Славов, Иван Пенков Иванов и Петър Кадиев:
  Създава се нов § 2:
  § 2. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „Единадесет от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание“ се добавя „с мнозинство от две трети от народните представители“.
  2. В ал. 5 изречение първо се изменя така:“Министърът на правосъдието участва в заседанията на Пленума на Висшия съдебен съвет и може да изразява становища по въпроси от компетенциите на Пленума.“
  3. В ал. 6 в началото се добавя: „Висшият съдебен съвет се състои от Пленум и две колегии. Пленумът на“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2 и 3.


  Предложение от н.п. Волен Сидеров, Явор Нотев и Десислав Чуколов:
  В чл. 130 ал. 3 се отменя.

  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 4, ал. 1, изречение трето и ал. 3 от Правилата за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.


  Предложения на н.п. Радан Кънев, Иван Кирилов Иванов, Атанас Атанасов, Гроздан Караджов и Валентин Павлов:
  Създава се нов §…:
  § 10. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „пет години“ се заменят с „три години“.
  2. В ал. 7 се създава изречение второ: „При неприемане на доклада за дейността на прокуратурата, представен от главния прокурор, Висшия съдебен съвет, с квалифицирано мнозинство от две трети от всички членове, предлага на президента освобождаването му от поста.“

  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 4, ал. 1, изречение трето и ал. 3 от Правилата за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение от н.п. Георги Кадиев:
  В чл. 130 ал. 5 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „Народното събрание” се добавя „с мнозинство две трети от народните представители” и се създава изречение второ: „Членовете на Висшия съдебен съвет се избират при условията на чл. 130а, ал. 3 и 4 и по ред, определен със закон.“
  2. Алинеи 5, 6 и 7 се отменят.

  § 2. Създават се нов чл. 130а и чл. 130б:
  “Чл. 130а. (1) Висшият съдебен съвет се състои от съдийска и прокурорска колегии.
  (2) Съдийската колегия има тринадесет членове и включва председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, шестима членове, избрани от общото събрание на съдиите, и петима членове, избрани от Народното събрание.
  (3) Прокурорската колегия има дванадесет членове и включва главния прокурор, четирима членове, избрани от общото събрание на прокурорите, един член, избран от общото събрание на следователите, и шестима членове, избрани от Народното събрание.
  (4) Редът за предлагане и процедурата по избор на членовете на колегиите на Висшия съдебен съвет се уреждат със закон.
  (5) В съответствие със своята професионална насоченост всяка от колегиите решава следните въпроси:
  1. назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите;
  2. налага дисциплинарните наказания понижаване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите;
  3. назначава административните ръководители в органите на съдебната власт;
  4. решава организационни въпроси на съответната система от органи на съдебната власт;
  5. дава становища по законопроекти в обхвата на своята компетентност.
  (6) Пленумът на Висшия съдебен съвет се състои от всички негови членове и има следните правомощия:
  1. приема проект на бюджет на съдебната власт и го внася за разглеждане в Народното събрание;
  2. взема решение за прекратяване на мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет при условията на чл. 130, ал. 8;
  3. организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите;
  4. решава общи за съдебната власт организационни въпроси;
  5. приема годишните доклади на органите на съдебната власт по чл. 84, т. 16;
  6. управлява недвижимите имоти на съдебната власт;
  7. прави предложение до президента на републиката за назначаване и освобождаване на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор.
  Чл. 130б. (1) Заседанията на Пленума на Висшия съдебен съвет се председателстват от министъра на правосъдието. Той не участва в гласуването. При отсъствие на министъра на правосъдието Пленумът на Висшия съдебен съвет се председателства от председателя на Върховния касационен съд.
  (2) Съдийската колегия се председателства от председателя на Върховния касационен съд, а прокурорската колегия се председателства от главния прокурор. Министърът на правосъдието може да присъства на заседанията.”
  Предложение от н.п. Петър Славов:
  В § 2:
  1. В чл. 130а, ал. 6, т. 6 думите „недвижимите имоти” се заменят с „имуществото”.
  2. В чл. 130б:
  а) в ал. 1, изречение трето накрая се добавя „а в негово отсъствие - от председателя на Върховния административен съд”;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Съдийската колегия се председателства от председателя на Върховния касационен съд, а в негово отсъствие - от председателя на Върховния административен съд. Прокурорската колегия се председателства от главния прокурор, а в негово отсъствие - от члена на колегията, избран от общото събрание на прокурорите или следователите, с най-дълъг юридически стаж. Министърът на правосъдието може да присъства на заседанията, като не участва в гласуването.“
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено.


  Предложение от н.п. проф. Борислав Борисов, Кирил Цочев, Лъчезар Никифоров, Михо Михов, Мариана Тодорова, Иван Станков, Георги Кючуков, Светослав Белемезов, Иван Славов, Иван Пенков Иванов и Петър Кадиев:
  В § 2, който става § 3се правят следните изменения:
  1. В чл. 130а:
  а) алинеи 2 и 3 се изменят така:
  „(2) Съдийската колегия има четиринадесет членове и включва председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, шестима членове, избрани пряко от съдиите, и шестима членове, избрани от Народното събрание.
  (3) Прокурорската колегия има единадесет членове и включва главния прокурор, четирима членове, избрани пряко от прокурорите, един член, избран пряко от следователите, и петима членове, избрани от Народното събрание.“
  б) алинея 5 се изменя така:
  „(5) В съответствие със своята професионална насоченост всяка от колегиите решава следните въпроси:
  1. решава организационни въпроси на съответната система от органи на съдебната власт;
  2. изготвя и предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет проекта на бюджет за съответната система от органи на съдебната власт;
  3. предлага на Пленума за назначаване, повишаване, преместване и освобождаване от длъжност съдиите, съответно прокурорите и следователите;
  4. решава други въпроси, възложени й със закон.“
  2. Член 130б се изменя така:
  „Чл. 130б. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет се председателства на ротационен принцип за срок от шест месеца от председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор.
  (2) Съдийската колегия се председателства на ротационен принцип за срок от шест месеца от председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, а прокурорската колегия се председателства от главния прокурор. Министърът на правосъдието може да присъства на заседанията.”

  Комисията подкрепя предложението по т. 1, буква „а“ и не го подкрепя по т. 1, буква „б“ и по т. 2.


  Предложение от н.п. Волен Сидеров, Явор Нотев и Десислав Чуколов:
  В чл. 130а се правят следните изменения:
  1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  „(2) Съдийската колегия има 13 членове и включва председателите на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и 11 членове, избрани от общото събрание на съдиите.
  (3) Прокурорската колегия има дванадесет членове и включва главния прокурор, седем членове, избрани от общото събрание на прокурорите и четирима членове, избрани от общото събрание на следователите.“
  2. В ал. 6 т. 6 отпада.

  Комисията не разгледа предложението по т. 1 на основание чл. 4, ал. 1, изречение трето и ал. 3 от Правилата за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 2.

  Предложения на н.п. Радан Кънев, Иван Кирилов Иванов, Атанас Атанасов, Гроздан Караджов и Валентин Павлов:
  В чл. 130б се създава ал. 3:
  „(3) Право на предложения за председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд имат само членовете на съдийската колегия във Висшия съдебен съвет, за предложения за главен прокурор само членовете на прокурорската колегия.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложения на н.п. Атанас Атанасов, Радан Кънев, Корман Исмаилов, Иван Кирилов Иванов, Вили Лилков, Валентин Павлов, доц. Борислав Великов и Гроздан Караджов:
  В § 2, чл. 130а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5:
  а) в т. 3 думите „административните ръководители в органите на съдебната власт“ се заменят с „председателите на съдилища и ръководителите на прокуратури“;
  б) създават се нови т. 4 и 5 и т. 6, 7 и 8:
  „4. взема решение за прекратяване на мандата на изборен член на съответната колегия при условията на чл. 130, ал. 8;
  5. организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите;
  6. изготвя проект на бюджет на съдилищата и прокуратурата и го внася за разглеждане в Пленума;
  7. прави предложение до президента на републиката за назначаване и освобождаване на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор;
  8. съответната колегия на Висшия съдебен съвет дава разрешение за повдигане на наказателно обвинение срещу съдия, прокурор и следовател при условията на чл. 132 от Конституцията. Искането пред съответната колегия се прави от главния прокурор и към него се представят съответните доказателствени материали. Решението се взима с мнозинство от 2/3 от членовете на колегията;“
  в) точки 4 и 5 стават съответно т. 9 и 10.
  2. В ал. 6:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. приема проект на бюджет на Висшия съдебен съвет, като одобрява самостоятелните бюджети на съдилищата и прокуратурата и ги внася за разглеждане в Народното събрание;“
  б) точки 2 и 3 отпадат;
  в) точки 4 и 5 стават съответно т. 2 и 3;
  г) създава се нова т. 4:
  „4. по искане на 1/5 от народните представители отстранява временно от длъжност главния прокурор в случай на обосновано предположение за извършено престъпление от общ характер.“;
  д) точки 6 и 7 отпадат.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Георги Кадиев:
  В § 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 130а:
  а) в ал. 5 т. 5 се изменя така:
  “5. организира и извършва атестирането на съдии, прокурори и следователи в предвидените от закона случаи.”;
  б) в ал. 6 се създава т. 8:
  “8. дава становища по законопроекти, свързани с дейността на органите на съдебната власт.”
  2. Член 130б се изменя така:
  „Чл. 130б. (1) Заседанията на Пленума на Висшия съдебен съвет се председателстват от министъра на правосъдието. Той не участва в гласуването. При отсъствие на министъра на правосъдието Пленумът на Висшия съдебен съвет се председателства от председателя на Върховния касационен съд. Главният инспектор участва в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет и в заседанията на съдийската и прокурорската колегии, но не участва в гласуването.
  (2) Съдийската колегия се председателства от председателя на Върховния касационен съд, а прокурорската колегия се председателства от главния прокурор. Министърът на правосъдието може да присъства на заседанията.“

  Комисията не подкрепя предложението по т. 2 относно чл. 130б, ал. 1, изречение трето, подкрепя го по принцип в останалата част на чл. 130б и по т. 1, буква „а“, а по т. 1, буква „б“ е оттеглено.


  Предложение на н. п. Атанас Атанасов и Четин Казак, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 130б, ал. 1 изречение трето да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Четин Казак, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 130б се създава ал. 3:
  „(3) Главният инспектор може да присъства на заседанията на пленума на Висшия съдебен съвет и на заседанията на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, като не участва в гласуването.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Димитър Лазаров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 130а, ал. 5:
  1. В т. 2 и 3 след думата „следователите“ се добавя „и административните ръководители в органите на съдебната власт.
  2. В т. 4 след думата „назначават“ се добавя „и освобождават“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 4:
  § 4. Създават се нов чл. 130а и чл. 130б:
  “Чл. 130а. (1) Висшият съдебен съвет осъществява правомощията си чрез пленум, съдийска и прокурорска колегия.
  (2) Пленумът се състои от всички членове на Висшия съдебен съвет. Пленумът на Висшия съдебен съвет:
  1. приема проекта на бюджета на съдебната власт;
  2. приема решение за прекратяване на мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет при условията на чл. 130, ал. 8;
  3. организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите;
  4. решава общи за съдебната власт организационни въпроси;
  5. изслушва и приема годишните доклади по чл. 84, т. 16;
  6. управлява недвижимите имоти на съдебната власт;
  7. прави предложение до президента на републиката за назначаване и освобождаване на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор;
  8. осъществява и други правомощия, определени със закон.
  (3) Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се състои от 14 членове и включва председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, шестима членове, избрани пряко от съдиите, и шестима членове, избрани от Народното събрание.
  (4) Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се състои от 11 членове и включва главния прокурор, четирима членове, избрани пряко от прокурорите, един член, избран пряко от следователите, и петима членове, избрани от Народното събрание.
  (5) Колегиите в съответствие със своята професионална насоченост:
  1. назначават, повишават, преместват и освобождават от длъжност съдиите, прокурорите и следователите;
  2. правят периодични атестации на съдиите, прокурорите, следователите и административните ръководители в органите на съдебната власт и решават въпроси за придобиване и възстановяване на несменяемост;
  3. налагат дисциплинарните наказания понижаване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите, следователите и административните ръководители в органите на съдебната власт;
  4. назначават и освобождават административните ръководители в органите на съдебната власт;
  5. решават въпроси за организацията на дейността на съответната система от органи на съдебната власт;
  6. осъществяват и други правомощия, определени със закон.
  Чл. 130б. (1) Заседанията на пленума на Висшия съдебен съвет се председателстват от министъра на правосъдието. Той не участва в гласуването.
  (2) Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се председателства от председателя на Върховния касационен съд. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се председателства от главния прокурор. Министърът на правосъдието може да присъства на заседанията, като не участва в гласуването.
  (3) Главният инспектор може да присъства на заседанията на пленума на Висшия съдебен съвет и на заседанията на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, като не участва в гласуването.”

  § 3. Досегашният чл. 130а става чл. 130в и в него т. 2 се отменя.
  Предложение от н.п. проф. Борислав Борисов, Кирил Цочев, Лъчезар Никифоров, Михо Михов, Мариана Тодорова, Иван Станков, Георги Кючуков, Светослав Белемезов, Иван Славов, Иван Пенков Иванов и Петър Кадиев:
  Параграф 3 става § 4 и се изменя така:
  „§ 4. Досегашният чл. 130а става чл. 130в и в него т. 1 и 2 се отменят.“
  Предложението е оттеглено.


  Предложение от н.п. Волен Сидеров, Явор Нотев и Десислав Чуколов:
  Параграф 3 отпада.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 5:
  § 5. Досегашният чл. 130а става чл. 130в и в него се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „за обсъждане“ се заличат.
  2. Точка 2 се отменя.

  Предложение от н.п. Димитър Делчев, Настимир Ананиев, Корман Исмаилов, Борислав Миланов, Радан Кънев, Найден Зеленогорски, Гроздан Караджов, Атанас Атанасов, Антони Тренчев, Борис Станимиров и Румен Христов:
  Създава се § 3а:
  § 3а. Член 131 се отменя.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение от н.п. Димитър Делчев, Настимир Ананиев, Антони Тренчев, доц. Димитър Шишков, Димитър Танев:
  Създава се § 3а:
  § 3а. В чл. 131 думата „тайно“ се заменя с „явно“.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложения на н.п. Радан Кънев, Иван Кирилов Иванов, Атанас Атанасов, Гроздан Караджов и Валентин Павлов:
  Създава се нов §..:
  § ... В чл. 131 думата „тайно“ се заменя с „явно“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 6:
  § 6. В чл. 131 след думата „Решенията“ се добавя „на съдийската, съответно прокурорската колегия“, а думата „той“ се заменя с „пленумът на Висшия съдебен съвет“ .

  § 4. В чл. 132а, ал. 6 се създава ново изречение второ: “Инспекторатът прави проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, проверява пълнотата и верността на имуществените декларации, прави проверки за установяване на прояви, уронващи престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.”, а досегашното изречение второ става изречение трето.
  Предложение от н.п. Петър Славов:
  В § 4 относно чл. 132а, в ал. 2 думата „народните“ се заменя с „всички народни“.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение от н.п. Волен Сидеров, Явор Нотев и Десислав Чуколов:
  В § 4, в чл. 132а, ал. 6 ново изречение второ се изменя така: “Инспекторатът прави проверки за установяване на прояви, уронващи престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.“

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение от н.п. Георги Кадиев:
  Параграф 4 се изменя така:
  § 4. В чл. 132а се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Инспекторатът на съдебната власт се състои от главен инспектор и 14 инспектори”.
  2. Алинея 6 се изменя така:
  “ (6) Инспекторатът проверява:
  1. дейността на съдии, прокурори и следователи по приложението на закона, без да засяга тяхната независимост;
  2. разглеждането и решаването на делата и преписките в разумен срок по жалби за забавено правосъдие;
  3. спазването на изискванията за почтеност при изпълнението на служебните функции на съдии, прокурори и следователи;
  4. наличието на конфликт на интереси при изпълнение на служебните задължения на съдии, прокурори и следователи;
  5. редовността на имуществените декларации и тяхното съответствие с притежаваното имущество;
  6. проявите на съдии, прокурори и следователи, които уронват престижа на съдебната власт;
  7. наличието на прояви, свързани с нарушаване независимостта на съдии, прокурори и следователи.”
  3. В ал. 7 се създава изречение второ:“Главният инспектор и инспекторите при осъществяване на своите функции са независими и се подчиняват само на закона”.
  4. В ал. 8 думите “на Висшия съдебен съвет“ се заменят с “на Народното събрание”.

  Комисията не разгледа предложението по т. 1 на основание чл. 4, ал. 1, изречение трето и ал. 3 от Правилата за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
  Комисията подкрепя предложението по т. 3, което е отразено на систематичното му място в чл. 132а, ал. 6 и не го подкрепя по т. 2 и 4.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 7:
  § 7. В чл. 132а, ал. 6 се създава ново изречение второ: “Инспекторатът извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, на имуществените им декларации, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.”, а досегашното изречение второ става изречение трето.

  § 5. В чл. 133 думите “Висшия съдебен съвет” се заменят с “Пленума на Висшия съдебен съвет, на съдийската и прокурорската колегии”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.

  § 6. В чл. 150 се създава ал. 4:
  „(4) Висшият адвокатски съвет може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите.”
  Предложение от н.п. Димитър Делчев, Настимир Ананиев, Корман Исмаилов, Борислав Миланов, Радан Кънев, Найден Зеленогорски, Гроздан Караджов, Атанас Атанасов, Антони Тренчев, Борис Станимиров и Румен Христов:
  В § 6 относно чл. 150 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Когато е убеден, че приложимият по делото закон противоречи на Конституцията, съдебният състав, който действа като втора или последна инстанция по делото, е длъжен да спре висящото пред него дело и и да внесе въпроса в Конституционния съд.“

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. проф. Борислав Борисов, Кирил Цочев, Лъчезар Никифоров, Михо Михов, Мариана Тодорова, Иван Станков, Георги Кючуков, Светослав Белемезов, Иван Славов, Иван Пенков и Петър Кадиев:
  Параграф 6 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 8.

  Предложение на н. п. Димитър Лазаров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създадат преходни и заключителни разпоредби с § 9, 10 и 11:
  § 9. Народното събрание в срок до три месеца от влизането в сила на този закон приема законите, които се отнасят до прилагането на чл. 130а и 130б.
  § 10. Изборните членове на Висшия съдебен съвет към датата на влизането в сила на този закон довършват мандата си.
  § 11. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на законите, които се отнасят до прилагането на чл. 130а и 130б, Висшият съдебен съвет разпределя членовете на съвета, избрани от Народното събрание, в съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
  (2) В случай че в срока по ал. 1 Висшият съдебен съвет не разпредели членовете, избрани от Народното събрание, в съдийската и прокурорската колегия, Народното събрание ги разпределя с решение.

  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията предлага да се създаде подразделение с наименовение „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ с § 9, 10 и 11:
  § 9. Народното събрание в срок до три месеца от влизането в сила на този закон приема законите, които се отнасят до прилагането на чл. 130а и 130б.
  § 10. Изборните членове на Висшия съдебен съвет към датата на влизането в сила на този закон довършват мандата си.
  § 11. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на законите, които се отнасят до прилагането на чл. 130а и 130б, Висшият съдебен съвет разпределя членовете на съвета, избрани от Народното събрание, в съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
  (2) В случай че в срока по ал. 1 Висшият съдебен съвет не разпредели членовете, избрани от Народното събрание, в съдийската и прокурорската колегия, Народното събрание ги разпределя с решение.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ:

  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума